ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

--------------------

Số: 5164/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng10 năm2011

QUYẾT ĐỊNH

Về quy định tạm thời chuẩn phổ cập bậc trung học

trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015

---------------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Chỉ thị 61-CT/TW ngày 28 tháng 12 năm 2000 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở;

Căn cứ Công văn số 3420/THPT ngày 23 tháng 4 năm 2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện phổ cập bậc trung học;

Căn cứ Chỉ thị số 17/2003/CT-UB ngày 21 tháng 7 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện phổ cập bậc trung học;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2666/GDĐT-TrH ngày 25 tháng 10 năm 2011,

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định tạm thời chuẩn phổ cập bậc trung học của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các đơn vị đã đạt chuẩn phổ cập bậc trung học giữ vững kết quả đạt được; tiếp tục tập trung chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể, nâng dần chất lượng phổ cập bậc trung học ở địa phương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các Sở - ngành thành phố có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các thành viên Ban chỉ đạo phổ cập bậc trung học của thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Hứa Ngọc Thuận

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?