ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Trung tâm Thể dục Thể thao thuộc

Sở Thể dục - Thể thao tỉnh Lào Cai

_________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/ 11/ 2003;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 88/2005/TTLT-UBTDTT-BNV ngày 30/3/2005 của Uỷ ban Thể dục Thể thao và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước về thể dục thể thao ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 780/2004/QĐ-UB ngày 16/12/2004 của UBND tỉnh Lào Cai, về việc thành lập Sở Thể dục - Thể thao tỉnh Lào Cai;

Xét đề nghị của Sở Thể dục - Thể thao tại Văn bản số 58/CV-TDTT , ngày 29/4/2004 về việc điều chỉnh nhiệm vụ của Trung tâm TDTT tỉnh Lào Cai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Trung tâm Thể dục Thể thao thuộc Sở Thể dục - Thể thao tỉnh Lào Cai.

Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Lào Cai là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Sở Thể dục Thể thao; chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Sở Thể dục - Thể thao. Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Lào Cai có tư cách pháp nhân, được phép sử dụng con dấu và tài khoản riêng để hoạt động.

- Trụ sở đặt tại thành phố Lào Cai - tỉnh Lào Cai (Nhà tập luyện và thi đấu tỉnh Lào Cai).

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Lào Cai.

I. Chức năng: Giúp Giám đốc Sở Thể dục- Thể thao quản lý, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động thể dục thể thao trong phạm vi toàn tỉnh theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Xây dựng kế hoạch, nội dung và chương trình hoạt động trong từng thời kỳ (năm, quý, tháng ) và tổ chức thực hiện khi được Sở Thể dục - Thể thao phê duyệt.

2. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho Trung tâm Văn hóa Thể dục Thể thao các huyện, thành phố; Câu lạc bộ Thể thao ở các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, nhằm thực hiện tốt các hoạt động thể dục thể thao từ cơ sở.

3. Hướng dẫn phương pháp tập luyện Thể dục Thể thao cho mọi đối tượng thông qua các tổ chức xã hội, mạng lưới Câu lạc bộ Thể dục Thể thao.

4. Xây dựng phong trào thể dục- thể thao tại cơ sở: Huyện, thành phố xã, phường, thị trấn và ở bản, làng, tổ dân phố, trường học ... Sưu tầm, khai thác vốn thể thao truyền thống các dân tộc.

5. Duy trì phối hợp các hoạt động thể dục - thể thao với các tổ chức như: Các liên đoàn thể thao của tỉnh, các Câu lạc bộ thể dục thể thao...

6. Quản lý, tổ chức, điều hành công tác đào tạo vận động viên phù hợp với truyền thống, đặc điểm, điều kiện của địa phương; tổ chức tập huấn các đội tuyển thể thao các môn của tỉnh, các lớp vận động viên năng khiếu; giúp đỡ tập huấn các môn thể thao cho các đội tuyển cấp huyện, thành phố, các ngành và cơ sở.

7. Tổ chức hoạt động thi đấu, biểu diễn, Đại hội Thể dục Thể thao cấp tỉnh; giúp đỡ các họat động thi đấu, biểu diễn, Đại hội Thể dục Thể thao của các ngành, các huyện, thành phố (kể cả hoạt động thi đấu thể thao của Trung ương tổ chức tại địa phương).

8. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên, huấn luyện viên, trọng tài, hướng dẫn viên thể dục thể thao trong tỉnh.

9. Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy chế, điều lệ các giải thể thao tại tỉnh và cơ sở.

10. Nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật Thể thao nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện trong các môn Thể thao thành tích cao và phát triển Thể thao phong trào.

11. Quản lý kinh tế, tài chính, tài sản, quản lý cán bộ công chức và vận động viên theo quy định của Nhà nước và của tỉnh.

12. Được tổ chức các hoạt động dịch vụ thể dục thể thao theo quy định của pháp luật.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Thể dục - Thể thao giao.

III. Tổ chức bộ máy và biên chê của Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Lào Cai:

1. Tổ chức bộ máy:

1.1/ Lãnh đạo Trung tâm Thể dục - Thể thao gồm: Giám đốc và các Phó Giám đốc.

Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở trong lĩnh vực công tác được giao; Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện một hoặc một số công tác do Giám đốc Trung tâm phân công.

1.2/ Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm gồm:

- Văn Phòng (thực hiện nhiệm vụ về tổ chức, hành chính - quản trị).

- Phòng thi đấu Thể thao.

- Phòng thể thao phong trào cơ sở.

- Phòng Đào tạo - Huấn luyện

* Căn cứ vào vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm. Giám đốc Trung tâm Thể dục - Thể thao tỉnh Lào Cai có trách nhiệm xây dựng quy chế làm việc, quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, ban, tổ chức trực thuộc Trung tâm.

* Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng - kỷ luật Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm và các chức vụ lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Trung tâm Thể dục - Thể thao, thực hiện theo đúng phân cấp về công tác tổ chức cán bộ của tinh và các quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Biên chế của Trung tâm:

- Biên chế của Trung tâm được UBND tỉnh giao chỉ tiêu cụ thể hàng năm theo đề nghị của Giám đốc sở Thể dục-Thể thao và Giám đốc Sở Nội vụ.

- Việc bố trí cán bộ công chức của Trung tâm theo đúng tiêu chuẩn chức danh Nhà nước quy định, đảm bảo tinh gọn, hợp lý, phát huy được năng lực, sở trường của cán bộ công chức.

- Việc quản lý cán bộ, công chức theo đúng phân cấp về công tác tổ chức cán bộ của tỉnh và Pháp lệnh Cán bộ công chức của Nhà nước đã ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Thể dục - Thể thao, Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao; Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ 10 ngày sau ngày ký, Quyết định này thay the Quyết định số 160/QĐ-UB ngày 15/07/1998 của UBND tỉnh Lao Cai.

Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Quang Vinh