BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 518/QĐ-BNN-PC

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP TỔBIÊN TẬP THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀPHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bn quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư 50/2013/TT-BNNPTNT ngày 19/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Pháttrin nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-BNN-PC ngày 22/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn phê duyệt kế hoạch xây dựng vănbản quy phạm pháp luật năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn;

Căn cứ Công văn của các đơnvị cử người tham gia Tổ biên tập xây dựng Thông tư;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phápchế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thànhlập Tổ biên tập Thông tư hướng dẫn về giám định tư pháp trong lĩnh vực Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn. Danh sách thành viên của Tổ biên tập được banhành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Nhiệmvụ của Tổ biên tập

1. Tổ chức soạn thảo dự thảo Thông tưtrình Bộ trưởng xem xét, quyết định bảo đảm chất lượng, tiến độ và quy trìnhxây dựng văn bản.

2. Tổ trưởng, tổ phó và các thànhviên của Tổ biên tập thực hiện nhiệm vụ được quy định tại Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật năm 2008, Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm2009 và Thông tư 50/2013/TT-BNNPTNT ngày 19/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Thành viên Tbiên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Tbiên tập tự giải thể sau khi Thông tư được ban hành.

Điều 3. Kinhphí xây dựng dự thảo Thông tư thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 4.Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng VụPháp chế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên Tổ biên tập chịutrách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ BIÊN TẬP THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VỀ GIÁMĐỊNH TƯ PHÁP TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 518/QĐ-BNN-PC ngày 21 tháng 3 năm 2014 của Bộtrưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Ông Lữ Minh Tun

Phó Vụ trưởng- Vụ Pháp chế- Ttrưởng

2

Ông Đoàn Minh Tuấn

Vụ Trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra -Tổng cục Lâm Nghiệp - tổ phó

3

Bà Phan Thị Huệ

Phó Vụ Trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra - Tổng cục Thủy sản - Thành viên

4

Ông Nguyễn Văn Trịnh

Phó Vụ Trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra - Tổng cục Thủy lợi - Thành viên

5

Bà Dương Thị Hin

Trưởng phòng Thanh tra- Pháp chế Cục KTHT và PTNT - Thành viên

6

Ông Ứng Xuân Thu

Trưởng phòng Thanh tra- Pháp chế Cục Trồng trọt- Thành viên

7

Ông Nguyn Anh Tun

Trưởng phòng Thanh tra- Pháp chế Cục Chăn nuôi- Thành viên

8

Ông Nghiêm Phú Trường

Phó Trưởng phòng Hành chính- Tổng hợp, Thanh tra B- Thành viên

9

Ông Nguyễn Quốc Khánh

Chuyên viên- Vụ Pháp chế- Thư ký

10

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

Chuyên viên Vụ Pháp chế, Thanh tra - Tổng cục Thủy sản - Thành viên

11

Bà Nguyn Thị Đông Mai

Chuyên viên phòng Thanh tra- Pháp chế Cục CBNLTS và Nghề muối- Thành viên

12

Ông Nguyn Duy Trọng

Chuyên viên Vụ Pháp chế, Thanh tra -Tổng cục Lâm Nghiệp - Thành viên

13

Ông Nguyễn Quang Anh

Chuyên viên phòng Thanh tra- Pháp chế Cục Thú y - Thành viên

14

Ông Đào Văn Chất

Chuyên viên phòng Thanh tra- Pháp chế Cục QLCLNLS và TS - Thành viên

15

Bà Trương Thị Liên

Chuyên viên Vụ Pháp chế, Thanh tra - Tng cục Thủy lợi- Thành viên

16

Ông Nghiêm Quang Tuấn

Chuyên viên phòng Thanh tra- Pháp chế Cục Bảo vệ thực vật - Thành viên

17

Bà Nguyễn Thị Hường

Chuyên viên Vụ Tchức cán bộ - Thành viên

18

Bà Trn Thị Dung

Chuyên viên- Vụ Pháp chế- Thành viên