THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 518/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc thành lập Đại học dân lập Hồng Bàng

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 09 năm 1992;

Căn cứ Nghị định 15/CP ngày 2 tháng 3 năm 1993 về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2564/TCCB ngày 31 tháng 7 năm 1995,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập trường Đại học dân lập Hồng Bàng.

Điều 2. Trường Đại học dân lập Hồng Bàng là cơ sở đào tạo đại học chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường có tư cáhc pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Trụ sở của trường đặt tại thành phố Hồ Chí Minh.

Hệ thống văn bằng của trường Đại học dân lập Hồng Bàng nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia.

Điều 3. Trường Đại học dân lập Hồng Bàng hoạt động theo pháp luật, theo Quy chế đại học dân lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và theo điều lệ riêng của trường do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê chuẩn.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Khánh