UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

_______

Số: 52/2004/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Điện Biên, ngày 17 tháng 8 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành định mức phân bổ dự toán chi

NSĐP năm 2004 và trong thời kỳ ổn định ngân sách

________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày l0/12/2003;

Căn cứ Luật NSNN số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/ 6/2003 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN);

Căn cứ Quyết định số 139/2003/QĐ-TTg ngày 11/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi NSNN năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 12/2004/NQ-HĐND ngày 28/7/2004 của HĐNĐ tỉnh khoá XII, kỳ họp thứ 2 về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2004 và trong thời kỳ ổn định ngân sách;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành Định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2004 và trong thời kỳ ổn định ngân sách.

Điều 2: Định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương quy định tại Điều I quyết định này là cơ sở để xây dựng dự toán chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trong năm ngân sách 2004 và trong thời kỳ ổn định ngân sách.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ năm ngân sách 2004. Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng Sở, Ban, Ngành, Đoàn thề, các cơ quan Đảng thuộc tỉnh và Chủ tịch UBNĐ các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN

PHÓ CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Bùi Viết Bính