UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/2007/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 01 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎQUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2007/QĐ-UBND NGÀY 12/02/2007 VÀ SỐ 39/2007/QĐ-UBND NGÀY14/4/2007 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 267/2006/QĐ-UBND NGÀY 25/12/2006 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại văn bản số 172/STP-VBPQ ngày 10/5/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bãi bỏ Quyết định số20/2007/QĐ-UBND ngày 12/02/2007 và Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 14/4/2007của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 267/2006/QĐ-UBNDngày 25/12/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên Môi trường, Xây dựng, Cục TrưởngCục Thuế, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị, Thủ trưởng các sở, ngành,các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từngày ký./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Sơn