ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/2007/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾTĐỊNH SỐ 102/2003/QĐ-UB NGÀY 24 THÁNG 6 NĂM 2003 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐĐÀ NẴNG

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật củaHội đồng nhân dân và

Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dânthành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 102/2003/QĐ-UBngày 24 tháng 6 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quy chếlàm việc của Văn phòng đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tại Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngàykể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thànhphố, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn có liên quan thuộc Ủy ban nhân dân thànhphố, Trưởng Văn phòng đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tại Hà Nội vàcác cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Trần Văn Minh