ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ÐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/2007/QĐ-UBND

Thành phố Cao Lãnh, ngày 30 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH ĐỒNG THÁP-PHẦN XÂY DỰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 ngày 02 tháng 2005 của Chính phủ vềquản lý đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 về quản lý chi phíđầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Công văn số 1776/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây dựng về việccông bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửađổi Điều 1 của Quyết định số 45/2006/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2006 của Uỷban nhân dân Tỉnh về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp -Phần xây dựng, nội dung sửa đổi như sau:

“Công bố kèm theoQuyết định này Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp – Phần xây dựng, làcăn cứ để lập dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình và quản lý chi phí đầutư xây dựng.”

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giao cho Giámđốc Sở Xây dựng tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thi hànhQuyết định này.

Điều 3.Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh; Chủtịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; Chủ đầu tư và các đơn vị hoạt động xâydựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Ngọc Hân