ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/2008/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 05 tháng 12 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆMVỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH HẬUGIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬUGIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 10/CP ngày 23tháng 01 năm 1995 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lýthị trường;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơquan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 27/2008/NĐ-CPngày 13 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghịđịnh số 10/CP ngày 23 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ vàquyền hạn của Quản lý thị trường;

Căn cứ Thông tư số 09/2001/TT-BTMngày 13 tháng 4 năm 2001 của Bộ Thương mại hướng dẫn về tổ chức, nhiệm vụ,quyền hạn của lực lượng Quản lý thị trường ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 14/2008/QĐ-UBNDngày 18 tháng 4 năm 2008 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc thành lập Sở CôngThương tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 32/2008/QĐ-UBNDngày 15 tháng 7 năm 2008 của UBND tỉnh Hậu Giang quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 2074/QĐ-UBNDngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc thành lậpChi cục Quản lý thịtrường tỉnh Hậu Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng của Chi cục Quản lý thị trường

Chi cục Quản lý thị trường là cơ quan trực thuộc SởCông Thương; có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Công Thương thực hiện chứcnăng quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thịtrường, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thươngmại, công nghiệp của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; thực hiện chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn của thanh tra chuyên ngành thương mại trên địa bàn tỉnh do Giámđốc Sở Công Thương giao.

Chi cục Quản lý thị trường chịu sự chỉ đạo, quản lývề tổ chức, biên chế và công tác của Sở Công Thương; đồng thời, chịu sự chỉđạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Cục Quản lý thị trường thuộcBộ Công Thương.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Quản lý thị trường

1. Kiểm tra việc tuân theopháp luật các hoạt động thương mại, công nghiệp của tổ chức, cá nhân trên địabàn tỉnh, thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thương mại. Đề xuất với SởCông Thương và UBND tỉnh về kế hoạch, biện pháp tổ chức thị trường, bảo đảm lưuthông hàng hóa theo quy định của pháp luật, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các viphạm trong hoạt động thương mại, công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tuyêntruyền, phổ biến pháp luật về thương mại cho các tổ chức cá nhân hoạt động liênquan đến thương mại trên địa bàn tỉnh.

2. Củng cố, xây dựng và trực tiếp chỉđạo các Đội Quản lý thị trường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thịtrường, phát hiện hàng nhập lậu, hàng cấm; chống sản xuất, buôn bán hàng giả vàcác hành vi kinh doanh trái phép khác; xử lý theo thẩm quyền các hành vi viphạm trong hoạt động thương mại theo Luật Thương mại.

3. Quản lý và thực hiện các chế độchính sách đối với công chức, viên chức của Chi cục theo sự phân cấp quản lýcán bộ, công chức; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho Kiểm soát viên,quản lý tài chính, tài sản, ấn chỉ được giao theo quy định; xây dựng cơ sở vậtchất và đảm bảo các điều kiện làm việc cần thiết cho các hoạt động của lựclượng quản lý thị trường ở địa phương.

4. Giúp Giám đốc Sở Công Thương chủtrì, tổ chức phối hợp hoạt động giữa các ngành, các cấp trong tỉnh có chức năngquản lý thị trường, chống buôn lậu, chống sản xuất và buôn bán hàng giả, hàngcấm và các hoạt động kinh doanh trái pháp luật.

5. Chỉ đạo các Đội Quản lý thị trườngthực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường; phát hiện hàng nhập lậu,hàng cấm, hàng giả lưu thông trên thị trường và các hành vi kinh doanh tráiphép khác.

6. Chỉ đạo các Đội Quản lý thị trườngkiểm tra, phát hiện và xử lý các vi phạm quy định về thương nhân và hoạt độngthương mại theo Luật Thương mại, như:

a. Kinh doanh không có Giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh hoặc không đúng với nội dung ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh;

b. Hoạt động thương mại khi đã bị đình chỉ hoặc bịtước quyền;

c. Không có trụ sở hoặc cửa hàng, cửa hiệu thươngmại; không có biển hiệu hoặc biển hiệu trái với nội dung được ghi trong Giấychứng nhận đăng ký kinh doanh;

d. Đặt Văn phòng đại diện, Chi nhánh không có giấyphép hoặc Văn phòng đại diện, Chi nhánh hoạt động trái với nội dung được ghitrong giấy phép;

đ. Kinh doanh hàng hóa, cung ứng dịch vụ thương mạimà pháp luật cấm kinh doanh;

e. Vi phạm về điều kiện kinh doanh đối với những hànghóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật;

g. Vi phạm các quy định của Nhà nước về thực hiệnkhung giá, mức giá; niêm yết giá hàng hóa, giá dịch vụ thương mại;

h. Không thông tin đầy đủ về tính năng và công dụngcủa hàng hóa, gây thiệt hại đến lợi ích của người tiêu dùng;

i. Vi phạm các quy định về ghi nhãn hàng hóa;

k. Vi phạm các quy định của Nhà nước về khuyến mại,quảng cáo, trưng bày giới thiệu hàng hóa, hội chợ, triển lãm thương mại;

l. Vi phạm các quy định về thực hiện chế độ hóa đơn,chứng từ trong mua - bán và lưu thông hàng hóa;

m. Các hành vi gian lận, lừa dối khách hàng trong muabán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thương mại;

o. Vi phạm các quy định của Nhà nước về xuất khẩu,nhập khẩu hàng hóa;

p. Các hành vi cạnh tranh bất hợp pháp;

q. Các hành vi khác vi phạm pháp luật về thương mại;

r. Các hành vi chống Kiểm soát viên thị trường đangthi hành công vụ.

7. Xây dựng chương trình, kế hoạchkiểm tra, kiểm soát thị trường từng thời kỳ, đồng thời báo cáo Giám đốc Sởquyết định; tổ chức thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luậtthương mại đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh; áp dụng các biện pháp ngănchặn, xử lý các vi phạm hành chính, các vụ việc do các Đội Quản lý thị trườngthụ lý, thuộc thẩm quyền của Chi cục và chịu trách nhiệm về các quyết định đó.

Đối với các trường hợp vượt hoặc ngoài thẩm quyền,Chi cục trưởng báo cáo Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Cụctrưởng Cục Quản lý thị trường xử lý.

8. Trực tiếp điều hành, chỉ đạo, hướngdẫn, kiểm tra hoạt động, kiểm tra việc chấp hành quy chế công tác Quản lý thịtrường của các Đội Quản lý thị trường và Kiểm soát viên thị trường.

9. Tuyên truyền, phổ biến chính sách,pháp luật thương mại; kiến nghị với Sở Công Thương, UBND tỉnh các biện pháp đảmbảo việc thi hành pháp luật thương mại và ngăn ngừa các hành vi vi phạm phápluật; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hànhmới các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý thị trường.

10. Giữ nhiệm vụ thường trực Ban Chỉđạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉđạo 127), giúp Giám đốc Sở chủ trì tổ chức phối hợp hoạt động giữa các ngành,các cấp ở địa phương chống buôn lậu, chống sản xuất - buôn bán hàng giả, hàngcấm và các hoạt động kinh doanh trái phép khác diễn ra ở địa phương.

11. Tiếp nhận và giải quyết theo thẩmquyền các đơn thư khiếu nại, tố cáo về hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hànhchính của các Đội Quản lý thị trường và các hành vi vi phạm pháp luật của Kiểmsoát viên thị trường.

12. Tổng hợp tình hình thực thi phápluật trên thị trường; hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường tại địa phươngvà thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

13. Quản lý và thực hiện các chế độchính sách đối với công chức của Chi cục theo sự phân cấp quản lý cán bộ; tổchức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho kiểm soát viên; quản lý tài chính, tàisản, ấn chỉ được giao theo quy định; xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm cácđiều kiện làm việc cần thiết cho hoạt động của toàn Chi cục và quản lý quỹchống các hành vi kinh doanh trái pháp luật của lực lượng Quản lý thị trườngđịa phương.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giámđốc Sở Công Thương giao và theo quy định của pháp luật.

Điều3. Tổchức bộ máy và biên chế

1. Tổ chức bộ máy

a. Lãnh đạo: Chi cục Quản lý thị trường có Chi cục trưởng và khôngquá 03 Phó Chi cục trưởng giúp việc.

b. Cơ cấu tổ chức:

- Các Phòng chuyên môn - nghiệp vụ:

+ Phòng Tổ chức - Hành chính - Xây dựng lực lượng.

+ Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp - Xử lý.

- Các Đội Quản lý thị trường trực thuộc Chi cục:

+ Đội Quản lý thị trường số 1: đội cơđộng.

+ Đội Quản lý thị trường số 2: phụ tráchđịa bàn thị xã Vị Thanh.

+ Đội Quản lý thị trường số 3: phụ tráchđịa bàn thị xã Ngã Bảy, huyện Châu Thành.

+ Đội Quản lý thị trường số 4: phụ tráchđịa bàn huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành A.

+ Đội Quản lý thị trường số 5: phụ tráchđịa bàn huyện Long Mỹ, huyện Vị Thủy.

2. Biên chế

Biênchế Chi cục Quản lý thị trường nằm trong tổng biên chế của Sở Công Thương được UBND tỉnhgiao hàng năm.

Điều4. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày,kể từ ngày ký.

Giao Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường xây dựng Quy chế tổ chứcvà hoạt động của Chi cục có sự phân công nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của từng bộphận trực thuộc và từng cán bộ, công chức, viên chức trình Giám đốc Sở CôngThương ban hành; đồng thời, sắp xếp tổ chức, bố trí cán bộ, công chức, viênchức theo đúng tiêu chuẩn chức danh Nhà nước quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốcSở Nội vụ, Giám đốc Sở Công Thương, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thịtrường, Thủtrưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- VP. Chính phủ (HN-TPHCM);
- Bộ: Công Thương; Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản (BTP);
- TT: TU; HĐND; UBND tỉnh;
- Sở, Ban ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Phòng VB-TT (STP);

- Lưu: VT. HN
D:\2008\QĐPQ\CNCCQLTTrường

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thắng