ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 52/2011/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH CƠ CHẾ HỖ TRỢ KINH PHÍ PHẪU THUẬT CHO TRẺ EM BỊ BỆNH TIM BẨM SINHTRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nướcngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Bảo vệ, chăm sóc vàgiáo dục trẻ em ngày 15/6/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2011/NQ-HĐND ngày 9/12/2011 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về dựtoán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2012;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tạicông văn số 6144/STC-HCSN ngày 27/12/2011 và báo cáo thẩm định của Sở Tư pháptại công văn số 4090/STP-VPPQ ngày 26/12/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành cơ chế hỗtrợ kinh phí phẫu thuật cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn thành phốHà Nội như sau:

1. Đối tượng:

Trẻ em dưới 16 tuổi có hộ khẩuthường trú tại thành phố Hà Nội bị bệnh tim bẩm sinh có chỉ định phải phẫuthuật thuộc một trong các đối tượng sau:

a) Trẻ em thuộc đối tượng có hoàncảnh đặc biệt gồm: Trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi; trẻ emkhuyết tật, tàn tật; trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học; Trẻ em thuộc hộnghèo;

b) Trẻ em thuộc hộ cận nghèo (khôngthuộc đối tượng tại điểm a khoản 1 Điều 1).

2. Mức hỗ trợ:

a) Đối tượng tại điểm a khoản 1Điều 1:

Đối với ca phẫu thuật có BHYT: Ngânsách hỗ trợ 50% chi phí phẫu thuật nhưng không quá 30 triệu đồng/ca; số còn lạido Bảo hiểm y tế, Quỹ bảo trợ trẻ em và gia đình chi trả.

Đối với ca phẫu thuật không cóBHYT: Ngân sách hỗ trợ 70% chi phí phẫu thuật nhưng không quá 42 triệu đồng/ca;số còn lại do Quỹ bảo trợ trẻ em và gia đình chi trả.

b) Đối tượng tại điểm b khoản 1Điều 1:

Đối với ca phẫu thuật có BHYT: Ngânsách hỗ trợ 35% chi phí phẫu thuật nhưng không quá 21 triệu đồng/ca

Đối với ca phẫu thuật không cóBHYT: Ngân sách hỗ trợ 49% chi phí phẫu thuật nhưng không quá 29 triệu đồng/ca.

3. Nguồn kinh phí: Ngân sách Thànhphố đảm bảo, bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm giao cho Sở Laođộng Thương binh và Xã hội.

4. Thời gian thực hiện: 4 năm (Từngày 01/01/2012 đến 31/12/2015).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Lao động Thương binh và Xãhội:

a) Xây dựng kế hoạch và dự toánkinh phí hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trong kế hoạchdự toán ngân sách hàng năm báo cáo Thành phố.

b) Thực hiện hỗ trợ kinh phí phẫuthuật cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh đảm bảo đúng đối tượng, chế độ và thanhquyết toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

c) Chỉ đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em triểnkhai tổ chức thực hiện.

2. Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội:

a) Triển khai tổ chức thực hiện kếhoạch phẫu thuật cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh hàng năm và thanh quyết toánkinh phí theo quy định tài chính hiện hành.

b) Tăng cường tuyên truyền huy độngcác tổ chức kinh tế, cá nhân ủng hộ đóng góp để tiến tới giảm dần hỗ trợ kinhphí từ nguồn ngân sách.

Điều 3. Quyết định có hiệulực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Lao động Thương binh và Xãhội, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em và Thủtrưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ LĐTB&XH;
- Đoàn ĐBQH Thành phố;
- TT Thành ủy; TT HĐND TP;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Các đ/c PVP, LDCSXH, TH, PC, KSTTHC, KT;
- Trung tâm Công báo (để đăng công báo)
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tưởng