ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/2013/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 20 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH NỘI DUNG VÀ MỨC CHI CHO NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC KIÊM NHIỆM PHỔ CẬPGIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM 5 TUỔI Ở CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ Quy định mộtsố chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Liên Bộ: Tài chính, Giáo dụcvà Đào tạo hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêuquốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 - 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 45/2013/NQ-HĐND ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX,kỳ họp thứ 7 về nội dung và mức chi cho người làm công tác kiêm nhiệm phổ cậpgiáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc SởGiáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định nộidung và mức chi cho người làm công tác kiêm nhiệm phổ cập giáo dục mầm non chotrẻ em 5 tuổi ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Mỗi xã, phường, thị trấnđược bố trí 01 cán bộ hoặc giáo viên phụ trách kiêm nhiệm công tác phổ cập giáodục mầm non cho trẻ em 5 tuổi tại địa bàn.

2. Mức chi phụ cấp hàng thángcho người làm kiêm nhiệm công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổitại địa bàn hàng tháng bằng 0,3 mức lương tối thiểu chung.

Nguồn kinh phí: kinh phí chitrả phụ cấp kiêm nhiệm công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi sửdụng từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo được giao hàngnăm giao cho ngành giáo dục và đào tạo.

Thời gian áp dụng chính sách:kể từ năm học 2013 - 2014.

Điều 2. Quyết định nàycó hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cáchuyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cánhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHLê Tiến Phương