ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/2013/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 15 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONGCÔNG TÁC THAM MƯU GIÚP ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁCPHÁP CHẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chứcHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Banhành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Theo đề nghị củaGiám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 989/TTr-STP ngày 06 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Ban hành kèmtheo Quyết định này Quy chế phối hợp trong công tác tham mưu giúp Ủy ban nhândân tỉnh quản lý nhà nước đối với công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh NinhThuận, gồm 04 chương 18 điều.

Điều2. Quyết địnhnày có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy bannhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Giám đốccác doanh nghiệp Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy; HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- HĐND các huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- VPUB: LĐ, TT Tin học – Công báo;
- Lưu: VT, NC. ĐDM

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thanh

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁCTHAM MƯU GIÚP ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÁP CHẾTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết địnhsố 52 / 2013/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh NinhThuận)

ChươngI

NHỮNG QUYĐỊNH CHUNG

Điều1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quyđịnh trách nhiệm, mối quan hệ phối hợp giữa Sở Tư pháp với các cơ quan chuyên môn,các doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quantrong việc tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước đối với công tác pháp chếtrên địa bàn tỉnh.

2. Đối tượng áp dụng:Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện nội dung nêu tạikhoản 1 Điều này.

Điều2. Mục đích, yêu cầu của hoạt động phối hợp

1. Thiết lập cơ chếphối hợp đồng bộ giữa Sở Tư pháp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh vàdoanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND tỉnh trong việc tham mưu, giúp UBND tỉnh quảnlý nhà nước đối với công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh.

2. Nâng cao tráchnhiệm và hiệu quả quản lý về công tác pháp chế, tạo sự thống nhất trong việcquản lý giữa Sở Tư pháp với các cơ quan chuyên môn, các doanh nghiệp Nhà nướcthuộc UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan.

Điều3. Nguyên tắc phối hợp

1. Bảo đảm sự quản lýthống nhất, đồng bộ, hiệu quả, phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan trongviệc chủ trì, phối hợp thực hiện tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước đốivới công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh.

2. Xác định rõ cơ quanchịu trách nhiệm chính và cơ quan có trách nhiệm phối hợp trong việc thực hiệncông tác quản lý.

3. Việc phối hợp phảitrên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; tuân thủ các quy định củaQuy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều4. Cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp

1. Sở Tư pháp là cơquan chủ trì, chịu trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việcquản lý nhà nước đối với công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh.

2. Các cơ quan sau đâycó trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện quản lý nhà nước về công tácpháp chế:

a) Các cơ quan chuyênmôn thuộc UBND tỉnh;

b) Doanh nghiệp Nhànước thuộc UBND tỉnh.

ChươngII

TRÁCH NHIỆM,QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN CHỦ TRÌ, CƠ QUAN PHỐI HỢP

Điều5. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

Tham mưu, giúp Ủy bannhân dân tỉnh trong việc quản lý nhà nước đối với công tác pháp chế ở địaphương theo quy định tại Điều 15 của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011của Chính phủ.

Điều6. Trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

1. Xây dựng và củng cốtổ chức pháp chế, tạo điều kiện cho công chức pháp chế tham gia các lớp bồidưỡng kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế do Bộ Tư pháp tổ chứchoặc do Sở Tư pháp tổ chức.

2. Bảo đảm biên chế,kinh phí và các điều kiện cần thiết cho hoạt động của tổ chức pháp chế để thựchiện tốt các nhiệm vụ được giao.

3. Chỉ đạo tổ chứcpháp chế báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu đột xuất gửi Sở Tư pháp tổng hợp báocáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp.

4. Thủ trưởng các cơ quanchuyên môn thuộc UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo công tác pháp chế.

Điều7. Trách nhiệm Doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND tỉnh

1. Xây dựng và củng cốtổ chức pháp chế, tạo điều kiện cho nhân viên pháp chế tham gia các lớp bồidưỡng kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế do Bộ Tư pháp tổ chứchoặc do Sở Tư pháp tổ chức.

2. Chỉ đạo, kiểm traviệc thực hiện công tác pháp chế.

3. Bố trí nhân viênpháp chế, bảo đảm kinh phí và các điều kiện cần thiết cho hoạt động của tổ chứcpháp chế để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

4. Chỉ đạo tổ chứcpháp chế báo cáo định kỳ hoặc đột xuất gửi Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo UBND tỉnh,Bộ Tư pháp.

Điều8. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan

Các cơ quan, tổ chứccó liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện tốt quản lý côngtác pháp chế.

ChươngIII

NỘI DUNGPHỐI HỢP

Điều9. Phối hợp trong việc xây dựng, củng cố tổ chức pháp chế

1. Trách nhiệm củacác cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh:

a) Trước khi trình cơquan có thẩm quyền hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản về việc xây dựng,củng cố tổ chức pháp chế tại đơn vị, Thủ trưởng các cơ quan phải gửi dự thảođến Sở Nội vụ, Sở Tư pháp tham gia ý kiến.

b) Rà soát, củng cốkiện toàn tổ chức pháp chế tại đơn vị mình.

c) Khi tuyển dụng, điềuđộng, luân chuyển, bổ nhiệm công chức làm công tác pháp chế cần tuân thủ cáctiêu chuẩn, chức danh được quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP và phân cấpquản lý cán bộ của tỉnh, đồng thời gửi Sở Tư pháp biết, tổng hợp.

2. Sở Tư pháp:

Tham gia ý kiến đốivới việc xây dựng, củng cố tổ chức pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộcUBND tỉnh.

3. Sở Nội vụ:

a) Tham gia ý kiến đốivới việc xây dựng, củng cố tổ chức pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộcUBND tỉnh

b) Thẩm định và trìnhcơ quan có thẩm quyền trong việc củng cố, thành lập tổ chức pháp chế.

Điều10. Phối hợp trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra

1. Sở Tư pháp chịutrách nhiệm trong việc giúp UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thựchiện công tác pháp chế, cụ thể như sau:

a) Xây dựng các chươngtrình, kế hoạch công tác để chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện côngtác pháp chế trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức triển khai thựchiện. Tổ chức các đoàn công tác liên ngành kiểm tra định kỳ theo kế hoạch hoặcđột xuất về hoạt động pháp chế.

b) Theo dõi, rà soát,kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản về công tácpháp chế để nâng cao hiệu quả công tác pháp chế.

c) Đề nghị các cơ quanchuyên môn, doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND tỉnh tăng cường các giải pháp đểthực hiện có hiệu quả công tác pháp chế.

Theo dõi, đôn đốc cáccơ quan chuyên môn, doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND tỉnh trong việc tổ chứcthực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác pháp chế.

2. Các cơ quan chuyênmôn thuộc UBND tỉnh, các doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND tỉnh có trách nhiệm:

a) Phối hợp với Sở Tưpháp thực hiện các nhiệm vụ được nêu tại khoản 1 Điều này.

b) Tạo điều kiện thuậnlợi cho đoàn công tác liên ngành thực hiện việc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuấtvề hoạt động pháp chế tại cơ quan, đơn vị mình.

c) Các cơ quan, đơn vịcó trách nhiệm cử người tham gia đoàn công tác liên ngành khi nhận được văn bảnđề nghị của Sở Tư pháp.

Điều11. Phối hợp trong việc tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ

1. Sở Tư pháp có tráchnhiệm chủ trì tổ chức các lớp tậphuấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ công tác pháp chế cho người làm côngtác pháp chế của các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND tỉnh.

2. Các cơ quan chuyênmôn, doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND tỉnh có trách nhiệm cử người làm công tácpháp chế tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ công tácpháp chế do Sở Tư pháp hoặc Bộ Tư pháp tổ chức.

Điều12. Phối hợp trong việc bảo đảm biên chế, kinh phí và các điều kiện khác chohoạt động của tổ chức pháp chế

1.Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh:

a)Hàng năm, căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ của công tác pháp chế, đề xuất bổ sungbiên chế làm công tác pháp chế tại đơn vị mình, gửi cơ quan có thẩm quyền xemxét, quyết định.

b)Hàng năm, căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ của công tác pháp chế theo quy định tại Điều6 của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ, lập dự toán kinhphí cho công tác pháp chế, tổng hợp vào dự toán của đơn vị, trình cơ quan cóthẩm quyền xem xét, quyết định.

2.Các doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND tỉnh:

Cótrách nhiệm trong việc bảo đảm biên chế, kinh phí và các điều kiện khác chohoạt động của tổ chức pháp chế tại đơn vị mình; thực hiện các nhiệm vụ, quyềnhạn quy định tại Điều 7 của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chínhphủ.

3. SởNội vụ:

Cótrách nhiệm tổng hợp nhu cầu biên chế làm công tác pháp chế ở các cơ quanchuyên môn thuộc UBND tỉnh, thẩm định và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyếtđịnh.

4. SởTài chính:

Cótrách nhiệm bảo đảm kinh phí cho hoạt động pháp chế, tổng hợp, tham mưu cấp cóthẩm quyền phân bổ kinh phí thực hiện công tác pháp chế theo quy định hiện hành.

Điều13. Chế độ báo cáo

1. Các cơ quan chuyênmôn thuộc UBND tỉnh, doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND tỉnh có trách nhiệm báocáo công tác pháp chế định kỳ hoặc đột xuất gửi Sở Tư pháp.

2. Sở Tư pháp có tráchnhiệm tổng hợp, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về UBND tỉnh và Bộ Tư pháp vềcông tác pháp chế trên địa bàn tỉnh.

ChươngIV

TỔ CHỨC THỰCHIỆN

Điều18. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tư pháp có tráchnhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểmtra việc thực hiện Quy chế này.

2. Các cơ quan chuyênmôn thuộc UBND tỉnh, các doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND tỉnh và các đơn vịkhác có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiệnQuy chế này.

Tổ chức pháp chế cótrách nhiệm giúp Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Giám đốc doanhnghiệp Nhà nước thuộc UBND tỉnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ phối hợp.

Trong quá trình triểnkhai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, bất cập, các cơ quan chuyên môn,doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND tỉnh cần phản ánh kịp thời về Sở Tư pháp đểtổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời./.