ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/2013/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 27 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

QUYĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANHVẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnhPhí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinhdoanh vận tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật vềphí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyềnquyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 66/2011/TT-BTC ngày 18/5/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lệ phí cấpGiấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND ngày09/12/2013 của Hội đồng nhân dân về quy định mức thu và sử dụng lệphí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Theo đề nghị của Sở Giao thôngvận tải tại Tờ trình số 1743/TTr-GTVT ngày 25/12/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đối tượng nộp lệphí, đơn vị tổ chức thu lệ phí, mức thu lệ phí, chế độ quản lý và sử dụng lệphí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

1. Đối tượng nộp lệ phí: là các tổchức, cá nhân khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanhvận tải bằng xe ô tô phải nộp lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô.

2. Đơn vị tổ chức thu lệ phí: SởGiao thông vận tải.

3. Mức thu lệ phí:

- Lệ phí cấp mới Giấy phép kinhdoanh vận tải bằng xe ô tô: 200.000 đồng/giấy phép.

- Lệ phí cấp đổi hoặc cấp lại giấyphép (do mất, hỏng hoặc có thay đổi về điều kiện kinh doanh liên quan đến nộidung trong Giấy phép): 50.000 đồng/1 lần cấp.

4. Quản lý và sử dụng lệ phí:

- Cơ quan thu được trích 100% trêntổng mức thu, dùng đảm bảo cho hoạt động thu phí, in ấn chỉ, ấn phẩm và côngtác quản lý.

- Tiền thu lệ phí, tiền trích đểlại dùng cho hoạt động quản lý, biên lai sử dụng thu lệ phí được báo cáo quyếttoán theo qui định hiện hành.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải và thủ trưởng các đơn vị cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh uỷ, TT.HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: GTVT, TC, KH-ĐT, TP;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo, Website tỉnh;
- LĐVP (Trúc, Lượng), Th, V, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Cung