ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/2013/QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 23 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI MỘT SỐĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2013/QĐ-UBND NGÀY 24 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA ỦY BAN NHÂNDÂN TỈNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN, NHIỆM VỤ TỪ NGUỒN CHI SỰ NGHIỆP MÔITRƯỜNG CẤP TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hộiđồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành vănbản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12năm 2004;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sáchnhà nước;

Căn cứ Thông tư số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày30 tháng 3 năm 2010 của liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trườnghướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môitrường tại Tờ trình số 2665/STNMT ngày25 tháng 11 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều củaQuyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnhquy định về quản lý các dự án, nhiệm vụ từ nguồn chi sự nghiệp môi trường cấptỉnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu:

1. Sửa đổi điểm 2 khoản a Điều 9 như sau:

Điều 9. Tổ chức thẩm định dự án, nhiệm vụbảo vệ môi trường:

2. Thành phần của Hội đồng thẩm định dự án chuyênmôn gồm có lãnh đạo cơ quan quản lý môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường),đại diện Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và đại diện của các cơ quan quảnlý có liên quan trực tiếp đến vấn đề môi trường của dự án, các chuyên gia,trong đó có: một (01) Chủ tịch Hội đồng, trường hợp cần thiết có thêm một PhóChủ tịch Hội đồng; một (01) ủy viên thư ký; hai ủy viên phản biện và các ủyviên.

Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết về tổ chứcvà hoạt động của Hội đồng thẩm định.”

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 18 như sau:

“Điều 18. Trình tự, thủ tục nghiệm thu kết thúc dựán, nhiệm vụ

2. Tổ chức Hội đồng nghiệm thu kết thúc dự án, nhiệmvụ:

- Hội đồng nghiệm thu kết thúc dự án, nhiệm vụ doGiám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập quyết định.

- Thành phần của Hội đồng nghiệm thu dự án, nhiệmvụ chuyên môn gồm có lãnh đạo cơ quan quản lý môi trường (Sở Tài nguyên và Môitrường), đại diện Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và đại diện của các cơquan quản lý có liên quan trực tiếp đến vấn đề môi trường của dự án, các chuyêngia, trong đó có: một (01) Chủ tịch Hội đồng, trường hợp cần thiết có thêm mộtPhó Chủ tịch Hội đồng; một (01) ủy viên thư ký và một số ủy viên có chuyên mônvề quản lý, kỹ thuật, kế hoạch, tài chính phù hợp với các lĩnh vực của dự án,nhiệm vụ được nghiệm thu.

Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết về tổ chứcvà hoạt động của Hội đồng nghiệm thu.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;Thủ trưởng các sở, ngành, các đơn vị trực thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới