ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/2013/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 28 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH HƯƠNG ƯỚCMẪU CỦA LÀNG, THÔN, BẢN, ẤP, CỤM DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Chỉ thị số 24/1998/CT-TTg ngày 19 tháng 6năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng và thực hiện hương ước, quyước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT /BTP-BVHTT-TTUBTƯMTTQVN ngày 31 tháng 3 năm 2000 của liên Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa Thông tin vàBan Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn việc xâydựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2001/TTLT /BTP-BVHTT-BTTUBTƯ-MTTQVN-UBQGDS-KHHGĐngày 09 tháng 7 năm 2001 của liên Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa Thông tin, Ban Thườngtrực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Quốc gia Dân số - Kếhoạch hóa Gia đình hướng dẫn bổ sung Thông tư liên tịch số03/2000/TTLT /BTP-BVHTT-BTTUBTƯ-MTTQVN xây dựng và thực hiện hương ước,quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư về việc thực hiện chính sách dân số- kế hoạch hóa gia đình;

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10tháng 10 năm 2011 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêuchuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu "Gia đình vănhóa"; "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa","Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa" và tương đương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờtrình số 224/TTr-STP ngày 07 tháng 11 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này"Hương ước mẫu của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư trên địa bàn tỉnh BìnhPhước".

Điều 2. Trên cơ sở hương ước mẫu và điềukiện cụ thể của thôn, làng, bản, ấp, phum, sóc cụm dân cư (sau đây gọi chung làthôn) xây dựng Hương ước quy định các quy tắc xử sự chung do cộng đồng dân cưcùng thỏa thuận đặt ra để điều chỉnh các quan hệ xã hội mang tính tự quản củanhân dân nhằm giữ gìn và phát huy những phong tục, tập quán tốt đẹp và truyềnthống văn hóa trên địa bàn thôn góp phần hỗ trợ tích cực cho việc quản lý Nhànước bằng pháp luật, sau đó trình UBND cấp xã xem xét thực hiện thủ tục thôngqua và phê duyệt Hương ước.

Điều 3. Trình tự, thủ tục soạn thảo, sửađổi, bổ sung, thông qua, thẩm định và phê duyệt Hương ước thực hiện theo hướngdẫn tại Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT/BTP-BVHTT-BTTUBTƯMTTQVN ngày31/3/2000 của liên Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa Thông tin và Ban Thường trực Ủy banTrung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện hươngước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 102/2000/QĐ-UB ngày 31/10/2000của UBND tỉnh về việc ban hành Hương ước mẫu của làng, thôn, bản, ấp, cụm dâncư.

Điều 5. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy bannhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởngcác cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã vàChủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này.

Nơi nhận:
- Văn Phòng Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản (BTP);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT;
- Đoàn đại hội Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Như Điều 5;
- LĐVP, Các khối;
-Lưu: VT H 36, 21/11.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

HƯƠNG ƯỚC MẪU

(Ban hành kèmtheo Quyết định số: 52/2013/QĐ-UBND ngày 28/11/2013 của UBND tỉnh Bình Phước)

HỘI NGHỊ…………………………………(1)

CỘNG HÒA XÃ HỘICHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BẢN HƯƠNG ƯỚC

CỦA………………………………………...(2)

LỜI NÓI ĐẦU

+ Lịch sử hình thành, phát triển và ghi nhận truyềnthống văn hóa

+ Vị trí địa lý, tình hình dân cư

+ Vị trí và mục đích của hương ước

Chương 1.

NHỮNG QUY ƯỚC CHUNG

Điều 1. Bản hương ước này được nhân dân ấp,tổ……………………………………(3) xây dựng thông qua nhằm giải quyết các công việc nội bộtrong cộng đồng dân cư, bảo đảm đoàn kết giữ gìn trật tự an toàn xã hội và vệsinh môi trường; xây dựng cuộc sống mới, tương trợ giúp đỡ nhau trong sản xuấtvà đời sống; giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp và thuần phong mỹ tục củacộng đồng, khuyến khích học hành, giải quyết các tranh chấp, vi phạm nhỏ trongnhân dân, xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa; đảm bảo cho nhân dân thực hiệntốt quyền, nghĩa vụ của mình và đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật củaNhà nước;

Điều 2. Cá nhân, hộ gia đình, tổ chức sốngvà làm việc trên địa bàn của ………(4) phải nghiêm túc thực hiện công bằng, tựnguyện những quy định trong Hương ước này một cách đúng đắn và đầy đủ.

Những thay đổi, sửa chữa Hương ước này phải được sựđồng ý của toàn thể nhân dân ………………………………(5)

Chương 2.

SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG

Điều 3.

- Giờ giấc sinh hoạt của các gia đình và các thànhviên khác trong cộng đồng (có thể quy định từ 5 giờ đến 23 giờ tùy vào đặc điểmcủa từng địa phương)

- Mỗi gia đình đều phải đăng ký và thực hiện nhữngtiêu chuẩn của gia đình văn hóa. Tùy từng đặc điểm từ địa phương có thể quyđịnh một số nội dung sau:

Đề ra các biện pháp để vận động nhân dân thựchiện tốt chính sách về dân số, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinhsản, phụ nữ trong thời kỳ mang thai phải thực hiện khám thai, tiêm phòng đầy đủvà sinh con tại cơ sở y tế.

Trẻ em trong độ tuổi phải được tiêm chủng mởrộng đầy đủ, bảo vệ trẻ em khi bị lạm dụng tình dục; khuyến khích vận động nhândân trong khu dân cư tích cực xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ,phòng chống bạo lực gia đình, vận động nhân dân không được tảo hôn và kết hôncận huyết thống;

Quy định về trách nhiệm nuôi, dạy các con (nuôicon khỏe mạnh, được học tập đầy đủ, được khám chữa bệnh và vui chơi giải trí đểphát triển toàn diện…); Không đánh đập ngược đãi con; không để con bỏ nhà đilang thang; không để cho con vướng vào các tệ nạn xã hội;

Vận động nhân dân khi đau bệnh phải đến cơ sở ytế để khám và chữa bệnh, tham gia các hình thức bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hộiphù hợp, thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao, không hút thuốc lá và hạnchế rượu bia…

Điều 4. Quy định về xây dựng mối đoàn kếttrong quan hệ xóm giềng, ý thức cộng đồng của từng cá nhân (đùm bọc, giúp đỡnhau khi gặp khó khăn hoạn nạn, ốm đau, khi xảy ra tranh chấp nhỏ phải qua hòagiải,…)

Điều 5. Những biện pháp thực hiện nghĩa vụnhư thu thuế, nghĩa vụ quân sự, thu tiền lao động công ích và các khoản thukhác cho Nhà nước.

Điều 6. Những biện pháp phát triển sản xuất,xóa đói giảm nghèo.

Điều 7.

- Những biện pháp quản lý góp phần giáo dục nhữngngười bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (nêu cụ thể là giađình, tổ, ấp…)

- Những biện pháp giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ nhữngngười phạm tội cũng như gia đình của họ khi họ trở về gia nhập cộng đồng.

- Tham gia sinh hoạt các hội, đoàn thể phù hợp.

Chương 3.

MA CHAY, CƯỚI, HỎI, LỄ HỘI

Điều 8. Ma chay:

- Khi có người qua đời, gia đình, Thôn và Hội ngườicao tuổi tổ chức tang lễ chu đáo, trang nghiêm, gọn nhẹ, tiết kiệm, phù hợp vớiphong tục tập quán, bản sắc văn hóa, hoàn cảnh từng gia đình.

Bao gồm các quy định về thời gian để thi hàitrong nhà, các quy định về thời gian sử dụng kèn, trống, nhạc, phúng viếng hạnchế dùng rượu, vòng hoa tránh sự lãng phí, không được đốt, rải vàng mã, tiền âmphủ khi đi đưa tang tránh ô nhiễm môi trường, vị trí chôn cất, xây lăng mộ phảitheo quy hoạch chung,…

- Các tuần tiết trong việc tang như cúng lễ 3 ngày,49 ngày, 100 ngày, giỗ đầu và cải táng chỉ tổ chức trong nội bộ gia đình, họtộc, người thân,

- Những người qua đời không có gia đình, không cóngười đứng ra lo liệu thì Trưởng thôn, ấp đứng ra chủ trì cùng với đoàn thể,quần chúng tổ chức đám tang chu đáo.

Điều 9. Cưới hỏi:

- Phải đăng ký kết hôn ở cơ quan nhà nước có thẩmquyền hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc kết hôn sau đómới tiến hành lễ cưới.

- Khuyến khích tổ chức cưới hỏi theo nếp sống mới (tổchức đám cưới không hút thuốc là, không mở loa đài, băng đĩa nhạc sau 22 giờ vàtrước 6 giờ sáng,…)

Điều 10. Lễ tết, lễ hội: Không tổ chức kéodài, linh đình, phô trương, lãng phí phù hợp với quy định.

Chương 4.

TRẬT TỰ TRỊ AN

Điều 11.

- Quy định về thực hiện đăng ký tạm vắng, tạm trúvà đăng ký hộ tịch, hộ khẩu.

- Quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Điều 12. Những biện pháp để phòng chống cáctệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc, rượu chè bê tha, trộm cắp, cướp giật, mạidâm, truyền bá văn hóa độc hại (nêu cụ thể), không chứa chấp, tiêu thụ tài sảndo người khác phạm tội mà có.

Điều 13. Những biện pháp để tăng cường ýthức phòng gian, bảo mật cho nhân dân (nêu cụ thể để nhân dân bàn).

Điều 14. Những biện pháp bảo vệ đường dâytải điện, hệ thống thủy lợi, nguồn nước, hệ thống cây xanh, an ninh trên địabàn.

Điều 15. Các quy định về bảo vệ công trìnhgiao thông:

Thí dụ: Cấm đào phá và lấy đất gần đường trục,cầu cống để bảo vệ đường giao thông trong Thôn và các tuyến đường chung củanhân dân trên địa bàn;

Không được để các vật liệu trên đường, khôngphơi các loại nông sản trên đường, chất nông sản trên đường gây cản trở giaothông đi lại,…

Vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành luật lệan toàn giao thông, không lấn chiếm hành lang đường bộ, hè phố,…

Điều 16. Các quy định về vận động nhân dânkhông khiếu kiện đông người, vượt cấp, hoặc tụ tập đông người gây mất trật tựcông cộng.

Chương 5.

KHUYẾN HỌC - KHUYẾN NGHỀ

Điều 17. Những biện pháp khuyến khích họctập tại địa phương (nêu cụ thể).

Điều 18. Những biện pháp khuyến khích, giúpđỡ, đào tạo nghề cho nhân dân phù hợp với điều kiện của địa phương

Chương 6.

CÁC QUY ĐỊNH VỀ VỆ SINH, MÔI TRƯỜNG, BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂNRỪNG

Điều 19. Quy định về bảo vệ môi trường

- Biện pháp bảo vệ vệ sinh môi trường (quét dọn,phát quang bờ bụi, khơi thông cống rãnh, mỗi gia đình phải có một hố rác để xửlý đốt, không được vứt rác ở những nơi công cộng,…

Các xác chết động vật phải được chôn, lấp đấtcẩn thận không được vứt bừa bãi làm ô nhiễm môi trường. Từng hộ gia đình phảicó công trình vệ sinh riêng, kín đáo và sạch sẽ.

Các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm (số lượngnhiều) chuồng, trại phải làm cách xa khu dân cư tập trung và phải đảm bảo vệsinh môi trường xung quanh,…)

Điều 20. Quy định về bảo vệ và phát triểnrừng (đối với những địa phương có rừng)

Chương 7.

KHEN THƯỞNG - XỬ LÝ

Điều 21. Những hình thức, biện pháp khenthưởng

Thí dụ: Đề nghị trên khen …

Điều 22. Những biện pháp xử lý khi có hànhvi vi phạm những quy ước của hương ước

Thí dụ: Kiểm điểm trước dân …

TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN

BÍ THƯ CHI BỘ

GIÀ LÀNG
(NẾU CÓ)

TRƯỞNG BẢN (THÔN, KHỐI, CỤM DÂN CƯ)