ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 52/2013/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH VỀ THU PHÍ QUA CẦU THANH MỸ - MỸ LỢI B, HUYỆN THÁP MƯỜI (DỰ ÁNB.O.T)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12năm 2002;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày 28 tháng 8năm 2001;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng7 năm 2002 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luậtvề phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng5 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện các quyđịnh pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hộiđồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 111/2013/NQ-HĐND ngày 05tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp quy định khung mức thu,chế độ thu, nộp đối với các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dântỉnh Đồng Tháp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quyđịnh về thu phí qua cầu Thanh Mỹ - Mỹ Lợi B, huyện Tháp Mười.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 05 tháng01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành quy định về thuphí qua cầu Thanh Mỹ - Mỹ Lợi B, huyện Tháp Mười; Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp sửa đổi, bổ sungmột số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày05 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành quyđịnh về thu phí qua cầu Thanh Mỹ - Mỹ Lợi B, huyện Tháp Mười.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- BTài chính;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT/TU, TT/HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Đồng Tháp;
- CT, các PCT/UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH-NSương.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

QUY ĐỊNH

VỀ THU PHÍ QUA CẦU THANH MỸ - MỸ LỢI B, HUYỆNTHÁP MƯỜI (DỰ ÁN B.O.T)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đi tưng áp dụng

Tổ chức, cá nhân (Việt Nam và nước ngoài) có phươngtiện tham gia giao thông đường bộ theo quy định khi qua cầu Thanh Mỹ - Mỹ LợiB, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Đối tưng được miễn

1. Xe cứu thương, cứu hỏa; xe máy nông nghiệp, lâmnghiệp; xe hộ đê; xe làm nhiệm vụ khẩn cấp về chống lụt bão; xe chuyên dùngphục vụ cho quốc phòng, an ninh; đoàn xe đưa tang; đoàn xe có xe hộ tống, dẫnđường; xe làm nhiệm vụ vận chuyển thuốc men, máy móc, thiết bị, vật tư, hànghoá đến những nơi có thảm họa hoặc vùng có dịch bệnh; xe cứu hộ, cứu nạn, cácphương tiện tham gia giao thông có vé “phí đường bộ toàn quốc”; thương, bệnhbinh (có giấy chứng nhận) hoặc thân nhân điều khiển phương tiện xe môtô chởthương, bệnh binh.

2. Học sinh đi học hàng ngày; trẻ em dưới 10 tuổi.

Điều 3. Đi tưng mua tháng

Giáo viên, cán bộ, công chc, viên chcthuc cácđơnvhành chính snghip, Đng, đoàn thể, lc lưng vũ trang.

Chương II

MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ CHỨNG TỪ THUPHÍ

Điều 4. Mức thu

Số TT

Loi phương tiện

Mức thu

I

Vé lượt

Đng/vé/lưt

1

Người đi b

1.000

2

Xe đạp, xe đạp đin, xe đẩy tay

1.500

3

Xe mô tô, xe gn máy, xe đin 02 bánh và các loại xe tương tự

2.500

4

Xe ô tô đến 04 ch ngi

15.000

5

Xe ô tô trên 04 ch đến i 15 ch

20.000

6

Xe tải có tải trọng từ 04 tn đến 08 tấn

25.000

II

Vé tháng

Đng/vé/tháng

1

Xe đạp, xe đạp điện

15.000

2

Xe mô tô, xe gn máy, xe đin 02 bánh và các loại xe tương tự

20.000

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, không thu phí đi với ngưi đi bộ.

Điều 5. Quản lý, thu, nộp và sử dụng tiền phí

Việc quản lý và sử dụng tiền phí thu được thực hiệntheo quy định tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của BộTài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tưsố 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sungThông tư số 63/2002/TT-BTC ; Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 9 năm 2004của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí sử dụngđường bộ.

Phí qua cầu Thanh Mỹ - Mỹ Lợi B là doanh thu hoạtđộng của chủ đầu tư. Chủ đầu tư thu phí có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế giá trịgia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp, thực hiện hạch toán kết quả kinh doanhtheo quy định của pháp luật.

Hàng năm chủ đầu tư phải thực hiện quyết toán thuếđối với số tiền phí thu được cùng với kết quả hoạt động kinh doanh với cơ quanthuế theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành.

Sau 17 năm 05 tháng (mười bảy năm, năm tháng) kể từngày triển khai thu phí, chủ đầu tư phải chuyển giao cầu Thanh Mỹ - Mỹ Lợi Bcho Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười quản lý.

Điều 6. Trách nhiệm của chủ đầu tư trong việcthu phí

1. Thực hiện thông báo công khai (kể cả niêm yếttại nơi bán vé) về đối tượng thuộc diện trả tiền phí, đối tượng được miễn phí,mức thu và thủ tục thu, nộp phí.

2. Tổ chức các điểm bán vé tại trạm thu phí nhằmthuận tiện cho người điều khiển phương tiện giao thông và tránh ùn tắc giaothông.

3. Tổ chức kiểm soát chặt chẽ các phương tiện quatrạm thu phí theo quy định.

Điều 7. Đăng ký, kê khai và sử dụng chứng từ thuphí

1. Trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày trước ngàybắt đầu thu phí, chủ đầu tư phải đăng ký việc thu phí với Chi cục Thuế huyệnTháp Mười về địa điểm đặt trạm thu phí, loại vé và số lượng vé thu phí cần sửdụng.

Định kỳ hàng tháng, phải kê khai số tiền phí đườngbộ thu được, số tiền thuế phải nộp ngân sách và nộp tờ khai cho Chi cục Thuếhuyện Tháp Mười trong 05 ngày đầu của tháng tiếp theo. Việc kê khai phải thựchiện đầy đủ, đúng mẫu tờ khai và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệukê khai theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện nộp các khoản thuế theothời hạn của pháp luật quy định.

2. Thực hiện chế độ kế toán và quyết toán phí đườngbộ

a) Quản lý, sử dụng vé thu phí qua cầu và các chứngtừ liên quan theo đúng chế độ quản lý hoá đơn, chứng từ do Bộ Tài chính quyđịnh;

b) Cung cấp đủ tài liệu, sổ sách, hoá đơn, chứng từkế toán liên quan đến việc quản lý phí, thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Ch tch y ban nhân dân huyện Tháp Mười có trách nhiệm chđo cho các quan, đơn v thuc quyền quản lý thc hin công tác kiểm tra vic chp hành các quy định v việc thu phí qua cu Thanh Mỹ - Mỹ Lợi B trênđịabàn đúng theo quy đnh.

Điều 9. quan thuế nơi phát sinh phí qua cu Thanh Mỹ - Mỹ Lợi Bcó tch nhiệmcung cấp biu mu, chứng t, biên lai thu, vé thu và hưng dn cho các đi tưng được thu phí qua cầu việc sdụng chng tthu phí. Phi hp png Tài chính - Kế hoch huyện hoặc y ban nhân dân xã nơi t chc thu phíqua cu Thanh Mỹ - Mỹ Lợi B kiểm tra, đôn đốc các đi tưng được thu phíthc hiện chế đ thu, np đúng quy đnh hiện hành.

Trong quá trình thc hin có khó khăn, ng mắc, các quan, đơn vliên quan đến vic thu phí kịp thi báo cáo y ban nhân dân tnh xem xét sađi, b sung quy định cho phù hp vi tình hình thc tếtạiđa phương./.