ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/2014/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 16 tháng 09 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆCQUY ĐỊNH CỤ THỂ MỨC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 14/2014/NĐ-CP NGÀY 26/02/2014 CỦA CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày29/11/2013;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012;

Căn cứ Nghị định số14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ Quy địnhchi tiết thi hành luật điện lực về an toàn điện;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 396/TTr-STNMT ngày 28/8/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ antoàn đường dây dẫn điện trên không.

1. Nhàở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân không phải di dờikhỏi hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không có điện áp đến 220kV theo quy định tại Điều 13 Nghị định số14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ thì chủ sở hữu nhà ở, công trình phụphục vụ sinh hoạt được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng và ảnh hưởngtrong sinh hoạt. Việc bồi thường,hỗ trợ đượcthực hiện một lần như sau:

a. Nhà ở, công trình phụ phục vụsinh hoạt có một phần hoặc toàn bộ diện tích nằm trong hành lang bảo vệ an toànđường dây dẫn điện trên không, được xây dựng trên đất đủ điều kiện bồi thườngvề đất theo quy định của pháp luật về đất đai trước ngày thông báo thực hiện dựán công trình lưới điện cao áp được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thì được bồithường, hỗ trợ phần diện tích trong hànhlang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không.

b. Mức bồi thường, hỗ trợ cụ thể bằng 70% giá trị phần nhà ở, côngtrình phụ phục vụ sinh hoạt tính trên diện tích nằm trong hành lang bảo vệ antoàn đường dây dẫn điện trên không, theo đơn giá xây dựng mới nhà ở, công trìnhphụ phục vụ sinh hoạt có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do UBND tỉnh quy định (đơngiá xây dựng nhà ở, vật kiến trúc tại thời điểm do UBND tỉnh quy định).

c. Trường hợp nhà ở, công trìnhphụ phục vụ sinh hoạt được xây dựng trên đấtnằm trong hành lang an toàn lưới điện không đủ điều kiện bồi thường về đất theoquy định của pháp luật, thì được hỗ trợ bằng50% giá trị tại Điểm b, khoản 1 Điều này.

2. Nhàở, công trình được xây dựng trước ngày thông báo thực hiện dự án công trìnhlưới điện cao áp được cấp có thẩm quyền phê duyệt:

a. Nếu chưa đáp ứng các điều kiệnquy định tại Điều 13 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủthì chủ đầu tư công trình lưới điện cao áp phải chịu kinh phí và tổ chức thựchiện việc cải tạo nhằm đáp ứng các điều kiện đó.

b. Trường hợp phá dỡ một phần,phần còn lại vẫn bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật về xây dựngvà đáp ứng được các điều kiện quy địnhtại Điều 13 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ thì chủđầu tư lưới điện cao áp có trách nhiệm: Chi trả, bồi thường phần giá trị nhà,công trình bị phá dỡ và chi phí cải tạo hoàn thiện lại nhà, công trình theotiêu chuẩn tương đương của nhà, công trình trước khi bị phá dỡ hoặc bồi thườngdi dời nhà ở công trình. Chi phí cải tạo hoàn thiện lại nhà, công trình theotiêu chuẩn tương đương của nhà, công trình trước khi bị phá dỡ hoặc chi phí bồithường di dời nhà ở công trình do UBND các huyện, thành phố lập cho từng trườnghợpcụ thể theo hiện trạng thực tế, trìnhUBND tỉnh (qua Sở Xây dựng để phối hợp với các ngành chức năng tham mưu UBNDtỉnh) phê duyệt để thực hiện.

c. Trườnghợpnhà ở, công trình không thể cải tạo được để đáp ứngđiều kiện quy định tại Điều 13 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 củaChính phủ mà phải dỡ bỏ hoặc di dời, thì chủ sở hữu nhà ở, công trình đượcbồi thường, hỗtrợ theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khiNhà nước thu hồi đất.

Điều 2. Bồi thường, hỗ trợ đốivới đất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không.

1. Đấtở, các loại đất khác trong cùng thửa với đất ở của một chủ sử dụng trong hànhlang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không điện áp đến 220 kV thuộc diệnNhà nước không thu hồi đất thì chủ sử dụng đất được bồi thường, hỗ trợ do hạn chếkhả năng sử dụng đất. Việc bồi thường, hỗ trợđược thực hiện một lần như sau:

a. Đất ở được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng là loại đấtở được quy định tại các văn bản pháp luật về đất đai.

b. Diện tích đất ở được bồithường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sửdụng là diện tích đất ở thực tế trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫnđiện trên không. Mức bồi thường, hỗ trợ bằng 80% mức bồi thường thu hồi đất ở,tính trên diện tích đất nằm trong hành lang.

c. Trên cùng một thửa đất, bao gồmđất ở và các loại đất khác của một chủ sử dụng đất, khi bị hành lang bảo vệ antoàn đường dây dẫn điện trên không chiếm dụng khoảng không lớn hơn hạn mức đấtở thì phần diện tích các loại đất khác trên cùng thửa đất trong hành lang cũngđược bồi thường, hỗ trợ. Mức bồi thường, hỗ trợ bằng 80% mức bồi thường thu hồi các loạiđất khác đó tính trên diện tích các loại đất khác nằm trong hành lang;

d. Trường hợp đất ở không đủ điềukiện như quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này, thì được hỗ trợ bằng 50% mức bồithường, hỗ trợ quy định tại Điểm b Khoản1 Điều này.

2. Đấttrồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dâydẫn điện trên không thì chủ sử dụng đất được hỗtrợ do hạn chế khả năng sử dụng đất. Việc hỗtrợ được thực hiện một lần, bằng 30% mức bồi thường thu hồi đất trồngcây lâu năm, đất rừng sản xuất, tính trên diện tích đất trong hành lang bảo vệan toàn đường dây dẫn điện trên không.

3. Mứcbồi thường, hỗ trợ quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này, kinh phí chi trả từnguồn vốn đầu tư của chủ đầu tư công trình lưới điện cao áp.

Điều 3. Bồi thường đối với cây trong và ngoài hành lang bảo vệ an toànđường dây dẫn điện trên không.

1.Câycó trước khi thông báo thực hiện dự án công trình lưới điện cao áp và tronghành lang an toàn lưới điện, nếu phải chặt bỏ và cấm trồng mới theo quy địnhtại Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủthì được bồi thường theo quy định hiện hành.

2.Câycó trước khi thông báo thực hiện dự án công trình lưới điện cao áp và tronghành lang thuộc loại không phải chặt bỏ và cấm trồng như quy định tại Khoản 3Điều 12 hoặc cây ngoài hành lang có nguy cơ vi phạm khoảng cách an toàn quyđịnh tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chínhphủ thìđơn vị quản lý vận hành có quyền kiểm tra, chặt, tỉa cây để đảm bảo an toàn chođường dây dẫn điện trên không và thực hiện bồi thườngtheo quy định.

3. Mứcbồi thường đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này đượcthực hiện một lần đối với từng loại cây và theo đơn giá cây trồng tại thời điểmdo UBND tỉnh quy định.

Điều 4. Đối với các dự án, công trình đã được phê duyệt phương án bồithường, hỗ trợ và các dự án, công trìnhđã thực hiện chi trả xong việc bồi thường, hỗ trợ thì không thực hiện theo quyđịnh tại Quyết định này.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môitrường, Công thương, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và phát triển nông thôn;Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủtrưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày.

Quyết định này có hiệu lực thihành sau 10 ngày kể từngày ký và thay thếQuyết định số 46/2013/QĐ-UBND ngày 04/11/2013 của UBND tỉnh Kon Tum./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công thương;
- Cục KTVB QPPL-Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội;
- Chủ tịch các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Báo Kon Tum;
- Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Chi cục văn thư lưu trữ;
- Như điều 5;
- Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT- KTN4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng