ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/ 2015/QĐ-UBND

Long An, ngày 19 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 46/2009/QĐ-UBND NGÀY 19/8/2009 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 50/2009/QĐ-UBND NGÀY 01/9/2009 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Xét đề nghị tại văn bản số 1170/TTr-STNMT ngày 06/11/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường, và đề xuất tại văn bản số 819/SNV-TCBC ngày 16/11/2015 của Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bãi bỏ Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Long An và Quyết định số 50/2009/QĐ-UBND ngày 01/9/2009 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý đt đai tỉnh Long An.

Lý do: Không còn phù hợp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BN V ngày 28/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường và Chi cục Quản lý đất đai theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng NCTH;
- Lưu: VT, tuan.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Nguyên