ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/2015/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 21 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁCCHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC THAY THẾ VÀ MỨC HỖ TRỢ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCCHO CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH THAM GIA ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆNBẰNG THUỐC THAY THẾ TẠI CÁC CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ CỦA NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH LÀO CAI QUẢNLÝ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày23/11/2009;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốcthay thế;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 25/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 16/7/2014 của liên Bộ: Y tế, Tài chính quy định quản lý, sử dụng nguồnngân sách nhà nước hỗ trợ khám, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằngthuốc thay thế;

Căn cứ Thông tư số 35/2014/TT-BYT ngày 13/11/2014của Bộ Y tế quy định định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụđiều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 38/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 14/11/2014 của liên Bộ: Y tế, Tài chính về ban hành mức tối đa khung giámột số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

Theo đề nghị của Giám đốc các sở: Tài chính, Ytế, Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 02/TTr-STC-SYT- SLĐTB&XHngày 28/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định mức giá một sốdịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và mức hỗtrợ từ ngân sách Nhà nước cho các đối tượng chính sách tham gia điều trị nghiệncác chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại các cơ sở điều trị của nhànước thuộc tỉnh Lào Cai quản lý.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký, banhành.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Y tế,Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ sở điều trị nghiện các chấtdạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, đơn vịliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Doãn Văn Hưởng

QUY ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁCCHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC THAY THẾ VÀ MỨC HỖ TRỢ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCCHO CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH THAM GIA ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆNBẰNG THUỐC THAY THẾ TẠI CÁC CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ CỦA NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH LÀO CAI QUẢNLÝ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 52/2015/QĐ-UBND ngày 21/10/2015 của UBNDtỉnh Lào Cai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnhvà đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

a) Quy định này quy định mức giá một số dịch vụ điềutrị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và mức hỗ trợ từ ngânsách Nhà nước cho các đối tượng chính sách tham gia điều trị nghiện các chấtdạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại các cơ sở điều trị của Nhà nước thuộctỉnh Lào Cai quản lý.

b) Các nội dung khác không quy định trong văn bảnnày thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Đối tượng áp dụng:

Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến quảnlý và sử dụng dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thaythế tại cơ sở điều trị của Nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai quản lý.

Điều 2. Mức giá một sốdịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và mức hỗtrợ từ ngân sách Nhà nước cho các đối tượng chính sách tham gia điều trị nghiệncác chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại các cơ sở điều trị của Nhànước thuộc tỉnh Lào Cai quản lý

1. Mức giá

TT

Tên dịch vụ

Đơn vị tính

Mức giá

Ghi chú

I

Khám (không bao gồm xét nghiệm và thuốc)

1

Khám ban đầu

đồng/lần khám/người

46.000

1 lần/người/quá trình điều trị

2

Khám khởi liều điều trị

đồng/lần khám/người

25.000

1 lần/người/quá trình điều trị

3

Khám định kỳ

đồng/lần khám/người

20.000

01 lần/tháng và khám theo yêu cầu của bệnh nhân

II

Cấp phát thuốc (không bao gồm tiền thuốc)

1

Tại cơ sở điều trị thay thế

đồng/lần/ người/ngày

10.000

2

Tại cơ sở cấp phát thuốc điều trị thay thế

đồng/lần/ người/ngày

10.000

III

Tư vấn

1

Tư vấn cá nhân

đồng/lần/người

9.000

Năm đầu điều trị 01 lần/tháng; từ năm điều trị thứ hai: 4 lần/năm; tư vấn khác theo yêu cầu của bệnh nhân

2

Tư vấn nhóm

đồng/lần/người

4.000

Năm đầu điều trị 06 lần/năm; từ năm điều trị thứ hai 4 lần/năm

2. Đối với các đối tượng chính sách quy định tạiKhoản 2 Điều 23 Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ quy địnhvề điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, tham gia điềutrị tại các cơ sở điều trị của Nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai quản lý gồm: Thươngbinh; người bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ thương tật trên 81%; ngườinghèo; người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa; trẻ em mồ côi; người khuyếttật nặng và đặc biệt nặng (trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này) đượcngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% giá các dịch vụ điều trị nghiện các chất dạngthuốc phiện bằng thuốc thay thế quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Các đối tượng chính sách quy định tại Khoản 2Điều 23 Nghị định số 96/2012/NĐ-CP không được ngân sách nhà nước hỗ trợ các giádịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế quy định tạikhoản 1 Điều này trong các trường hợp sau:

a) Các đối tượng chính sách không tuân thủ quy địnhchuyên môn của cơ sở điều trị;

b) Đối tượng chính sách đang tham gia điều trị nghiệnchất dạng thuốc phiện có xét nghiệm dương tính với các chất dạng thuốc phiện từ2 lần trở lên (trừ thuốc điều trị thay thế) sau khi đã đạt liều điều trị duytrì từ 12 tháng trở lên;

c) Đối tượng được hỗ trợ từ nguồn kinh phí khác trongcùng một nội dung chi.

4. Nguồn kinh phí hỗ trợ cho đối tượng chínhsách:

Bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàngnăm của các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốcphiện bằng thuốc thay thế, theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Sở Y tế:

Chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan và Ủyban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này;hướng dẫn kiểm tra giám sát các cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiệnbằng thuốc thay thế thực hiện thu, quản lý và sử dụng nguồn thu theo đúng quyđịnh; Hàng năm, đánh giá báo cáo kết quả thực hiện với ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Cơ quan tài chính:

a) Thẩm định trình giao dự toán thu, chi từ dịchvụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại các cơ sở điềutrị của Nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai quản lý.

b) Phối hợp với Sở Y tế và các ngành có liên quanhướng dẫn thực hiện kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các đối tượngchính sách tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thaythế, xét duyệt quyết toán hàng năm theo quy định hiện hành.

3. Sở Lao động - Thương và Xã hội:

a) Phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn, kiểm tra giámsát, quản lý các đối tượng điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốcthay thế tại các cơ sở điều trị của Nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai quản lý.

b) Phối hợp với các ngành có liên quan hướng dẫnxác định rõ trình tự thủ tục, các điều kiện cụ thể và hồ sơ kèm theo cho các đốitượng chính sách được hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước khi tham gia điều trị nghiệncác chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo đúng quy định hiện hành.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: tổ chứctuyên truyền, chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định trên địa bàn quản lý.

5. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ điều trịnghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế của Nhà nước thuộc tỉnhLào Cai quản lý:

a) Thực hiện niêm yết công khai bảng giá dịch vụđiều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo mức quy địnhtại Điều 2 quy định này tại địa điểm thu tiền và ở vị trí thuận lợi để người bệnhbiết, thực hiện;

b) Lập dự toán thu, chi và kinh phí hỗ trợ cho đốitượng chính sách gửi cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định trình cấp có thẩm quyềnphê duyệt giao dự toán hàng năm theo quy định;

c) Tổng hợp báo cáo tình hình thu, chi từ dịch vụđiều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, kinh phí hỗ trợcho các đối tượng chính sách và các báo cáo khác theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc,đề nghị các cơ quan, đơn vị, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phản ánh vềSở Tài chính, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh để tổng hợp, báocáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.