HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 52-CP

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 1979

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ PHƯỜNG THUỘC QUẬN 6 VÀ QUẬN 10, THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Điều 74 của Hiến phápnăm 1959 quy định quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê chuẩn việcđiều chỉnh địa giới một số phường thuộc quận 6 và quận 10, thành phố Hồ ChíMinh như sau:

Quận 6:

1. Giải thể phường 3; đất và dâncư của phường này sáp nhập vào các phường 1, 4 và 6;

2. Giải thể phường 11; đất và dâncư của phường này sáp nhập vào các phường 5, 10 và 12;

3. Giải thể phường 15; đất và dâncư của phường này sáp nhập vào các phường 14, 16 và 17.

Quận 10:

1. Giải thể phường 13; đất và dâncư của phường này sáp nhập vào các phường 12 và 14;

2. Giải thể phường 10; đất và dâncư của phường này sáp nhập vào các phường 9 và 15;

3. Giải thể phường 18; đất và dâncư của phường này sáp nhập vào các phường 16 và 19;

Điều 2. Ủy ban nhân dânthành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. VÀ THỪA ỦY NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân