BAN CHỈ ĐẠO
ĐIỀU HÀNH GIÁ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2014
QUYẾT ĐỊNH
VỀ THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH GIÁ
-------------------------------
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH GIÁ
Căn cứ Quyết định số 690/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo điều hành giá;
Xét đề nghị của các Bộ, cơ quan: Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá gồm:
1. Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Phó Trưởng Ban;
2. Ông Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính, thành viên;
3. Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương, thành viên;
4. Ông Đào Quang Thu, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên;
5. Ông Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, thành viên;
6. Ông Phạm Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành viên;
7. Ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, thành viên;
8. Ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thành viên;
9. Ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, thành viên;
10. Ông Nguyễn Đồng Tiến, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thành viên.
Điều 2.Các thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá có tên tại Điều 1 Quyết định này thực hiện quyền hạn, trách nhiệm của mình theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 6 Quyết định số 690/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng về việc thành lập Ban Chỉ đạo điều hành giá.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh