BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG NHIỆM VỤ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN VÀ CHUYÊN VIÊN CHÍNH CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 58/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định s 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về đào tạo, bi dưỡng công chức;

Căn cứ Quyết định s 347/QĐ-BNV ngày 19 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội;

Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung nhiệm vụ bi dưỡng nghiệp vụ Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính cho Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh, Thành phố
trực thuộc TW;
- Trường ĐHNVHN;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Triệu Văn Cường