UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 12 tháng 01 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ ĐỐI VỚI SỞ XÂY DỰNG VÀ SỞ GIAO THÔNG VẬNTẢI.

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngnhân dân và UBND ngày 26/11/2003.

Căn cứ Quyết định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14/9/2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hànhchính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Căn cứ thông tư liên lịch số 12/2008/TTLT-BGTVT - BNV ngày 05/12/2008 của Liên Bộ Giao thông vận tải, BộNội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quanchuyên môn về giao thông vận tair thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Căn cứ Quyết định số 705/QĐ -UBND ngày 29/4/2008 của UBND thành phố về việc bổ sung và tiếp nhận chức năng,nhiệm vụ đối với Sở Xây dựng.

Căn cứ ý kiến kết luận củatập thể lãnh đạo UBND thành phố tại phiên họp ngày 08/01/2009.

Xét đề nghị của Giám đốc SởNội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Điều chỉnhchức năng, nhiệm vụ, tổ chức đối với Sở xây dựng và Sở Giao thông vận tải nhưsau:

1.1. Chuyển chức năng, nhiệm vụvà 01 (một) biên chế, công chức hành chính thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nướchệ thống công trình giao thông đô thị và bảo vệ hành lang an toàn giao thông đôthị của thành phố (gồm: Bãi đỗ xe tĩnh, cầu đường bộ, đường phố, hè phố giảiphân cách, hệ thống biển báo hiệu đường bộ, đèn tín hiệu điều khiển giao thông,cầu giành cho người đi bộ sang đường, tuynel kỹ thuật, điện chiếu sáng đô thị)hiện do Sở xây dựng quản lý sang Sở Giao thông vận tải quản lý.

1.2. Chuyển chức năng, nhiệm vụvà 09 (chín) biên chế, công chức hành chính thực hiện thanh tra về hệ thốngcông trình giao thông đô thị và bảo vệ hành lang an toàn giao thông đô thị từThanh tra Sở xây dựng sang Thanh tra Sở Giao thông vận tải.

1.3. Chuyển Công ty điện chiếusáng đô thị; nhiệm vụ quản lý đường, hè đô thị do Công ty Cổ phần công trình đôthị đảm nhận, hiện do Sở Xây dựng quản lý Nhà nước trực tiếp sang Sở giao thôngvận tải quản lý Nhà nước trực tiếp.

Điều 2. Quy địnhtrách nhiệm

- Giám đốc Sở xây dựng có tráchnhiệm tổ chức bàn giao và chỉ đạo Chánh Thanh tra Sở xây dựng, giám đốc cácdoanh nghiệp nêu tại khoản 1.3 Điều 1 kiểm kê; tài sản; kinh phí, trang thiếtbị, phương tiện thống kê cán bộ, công chức, viên chức liên quan để bàn giao choGiám đốc sở giao thông vận tải theo quy định tại Điều 1; nguyên tắc bàn giaotheo nguyên trạng, xong trước ngày 17/01/2009.

- Giám đốc Sở giao thông vậntải, Chánh Thanh tra Sở giao thông vận tải có trách nhiệm tiếp nhận bàn giao vàtổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp nhận nêu tại Điều1; xây dựng Quy chế phốihợp với Sở xây dựng trong quản lý công trình giao thông đô thị và bảo vệ hànhlang an toàn giao thông đô thị.

- Giám đốc các Sở: nội vụ, Tàichính, Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn,kiểm tra, tạo điều kiện thuận lợi để Sở giao thông vận tải, Sở xây dựng, Thanhtra Sở giao thông vận tải và Thanh tra Sở xây dựng nhanh chóng thực hiện việcbàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ, ổn định t chức, hoạt động có hiệu quả.

Điều 3. Chánh vănphòng UBND thành phố, giám đốc các Sở; Nội vụ, Giao thông vận tải, Xây dựng, Kếhoạch và Đầu tư, Tài chính; Chánh thanh tra Sở xây dựng, Chánh Thanh tra Sở Giaothông vận tải, Giám đốc Công ty điện chiếu sáng đô thị, Giám đốc Công ty Cổphần công trình đô thị, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBNDquận, huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định ngày.

Quyết định có hiệu lực từ ngàyký.

TM UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Trịnh Quang Sử