UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 1 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, tổ chức đối với Sở xây dựng và Sở Giao thông vận tải

------------------------------------------------------------

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND ngày 26/11/2003.

Căn cứ Quyết định số 146/2007/NĐ- CP ngày 14/9/2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Căn cứ thông tư liên lịch số 12/2008/TTLT - BGTVT - BNV ngày 05/12/2008 của Liên Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tair thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Căn cứ Quyết định số 705/QĐ - UBND ngày 29/4/2008 của UBND thành phố về việc bổ sung và tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ đối với Sở Xây dựng.

Căn cứ ý kiến kết luận của tập thể lãnh đạo UBND thành phố tại phiên họp ngày 08/01/2009.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, tổ chức đối với Sở xây dựng và Sở Giao thông vận tải như sau:

1.1. Chuyển chức năng, nhiệm vụ và 01 (một) biên chế, công chức hành chính thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước hệ thống công trình giao thông đô thị và bảo vệ hành lang an toàn giao thông đô thị của thành phố (gồm: Bãi đỗ xe tĩnh, cầu đường bộ, đường phố, hè phố giải phân cách, hệ thống biển báo hiệu đường bộ, đèn tín hiệu điều khiển giao thông, cầu giành cho người đi bộ sang đường, tuynel kỹ thuật, điện chiếu sáng đô thị) hiện do Sở xây dựng quản lý sang Sở Giao thông vận tải quản lý.

1.2. Chuyển chức năng, nhiệm vụ và 09 (chín) biên chế, công chức hành chính thực hiện thanh tra về hệ thống công trình giao thông đô thị và bảo vệ hành lang an toàn giao thông đô thị từ Thanh tra Sở xây dựng sang Thanh tra Sở Giao thông vận tải.

1.3. Chuyển Công ty điện chiếu sáng đô thị; nhiệm vụ quản lý đường, hè đô thị do Công ty Cổ phần công trình đô thị đảm nhận, hiện do Sở Xây dựng quản lý Nhà nước trực tiếp sang Sở giao thông vận tải quản lý Nhà nước trực tiếp.

Điều 2. Quy định trách nhiệm

- Giám đốc Sở xây dựng có trách nhiệm tổ chức bàn giao và chỉ đạo Chánh Thanh tra Sở xây dựng, giám đốc các doanh nghiệp nêu tại khoản 1.3 Điều 1 kiểm kê; tài sản; kinh phí, trang thiết bị, phương tiện thống kê cán bộ, công chức, viên chức liên quan để bàn giao cho Giám đốc sở giao thông vận tải theo quy định tại Điều 1; nguyên tắc bàn giao theo nguyên trạng, xong trước ngày 17/01/2009.

- Giám đốc Sở giao thông vận tải, Chánh Thanh tra Sở giao thông vận tải có trách nhiệm tiếp nhận bàn giao và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp nhận nêu tại Điều1; xây dựng Quy chế phối hợp với Sở xây dựng trong quản lý công trình giao thông đô thị và bảo vệ hành lang an toàn giao thông đô thị.

- Giám đốc các Sở: nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, tạo điều kiện thuận lợi để Sở giao thông vận tải, Sở xây dựng, Thanh tra Sở giao thông vận tải và Thanh tra Sở xây dựng nhanh chóng thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ, ổn định t chức, hoạt động có hiệu quả.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND thành phố, giám đốc các Sở; Nội vụ, Giao thông vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chánh thanh tra Sở xây dựng, Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Công ty điện chiếu sáng đô thị, Giám đốc Công ty Cổ phần công trình đô thị, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định ngày.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Trịnh Quang Sử