BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 520/QĐ-BTP

Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH K HOCH NĂM 2019 CA B TƯ PHÁP THC HIN Đ ÁN “TUYÊN TRUYN, PH BIN TRONG CÁN B, CÔNG CHC, VIÊN CHC VÀ NHÂN DÂN V NI DUNG CA CÔNG ƯỚC CHNG TRA TN VÀ PHÁP LUT VIT NAM VPHÒNG, CHNG TRA TN”

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn”;

Căn cứ Quyết định số 3121/QĐ-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch năm 2019 của Bộ Tư pháp thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTTg thường trực CP Trương Hòa Bình (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Th trưng (để biết);
-
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- UBND, STP các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Bộ; Cục KHTC; Vụ Pháp luật quốc tế;
- Cổng TTĐT Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Chí Hiếu

 

KẾ HOẠCH

THC HIN Đ ÁN “TUYÊN TRUYN, PH BIN TRONG CÁN B, CÔNG CHC, VIÊN CHC VÀ NHÂN DÂN V NI DUNG CA CÔNG ƯỚC CHNG TRA TN VÀ PHÁP LUT VIT NAM V PHÒNG, CHNG TRA TN” NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 520/QĐ-BTP ngày 05 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Thực hiện Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” (sau đây gọi tắt là Đề án), Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2019 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch) với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp đề ra tại Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án theo đúng tiến độ nhằm từng bước đạt được các mục tiêu của Đề án;

- Tổ chức triển khai và hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương thực hiện Đề án có hiệu quả trong năm 2019 phù hợp với chủ trương định hướng phát triển năm 2019 của Đảng, Nhà nước;

- Phổ biến rộng rãi nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn tới cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân thông qua các hình thức, biện pháp hiệu quả, phù hợp nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong thực hiện phòng, chống tra tấn.

2. Yêu cầu

- Bám sát các chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Chính phủ (ban hành tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ);

- Các hoạt động phải đúng mục tiêu, sát với nội dung của Đề án, yêu cầu thực tiễn, bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với các đối tượng của Đề án, hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng và hiệu quả;

- Kết hợp các hoạt động của Đề án với việc thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch khác đang được triển khai tại các Bộ, ngành, địa phương để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực;

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị tham gia thực hiện Đề án ở Trung ương; phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện Đề án.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ PHÂN CÔNG THC HIỆN

1. Hoạt động chỉ đạo, điều hành chung

a) Nội dung hoạt động:

- Xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, địa phương thực hiện Đề án;

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2019;

- Theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện Đề án năm 2019;

- Quản lý, theo dõi việc sử dụng kinh phí thực hiện Đề án.

b) Thời gian thực hiện: Quý I - IV/2018.

c) Phân công trách nhiệm:

Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật quốc tế, Văn phòng Bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính.

d) Kết quả công việc:

- Công văn của Bộ Tư pháp hướng dẫn Bộ, ngành, địa phương thực hiện Đề án;

- Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2019;

- Báo cáo kết quả thực hiện Đề án năm 2019;

- Dự toán kinh phí thực hiện Đề án được duyệt và triển khai thực hiện.

2. Hoạt động thực hiện các nội dung của Đề án

2.1. Tổ chức giới thiệu, phổ biến nội dung Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân

Nội dung: Công ước quốc tế về chống tra tấn; các quy định pháp luật về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo quy định của Hiến pháp (nhất là các quyền, nghĩa vụ liên quan trực tiếp đến phòng, chống tra tấn); các quy định có liên quan đến phòng, chống tra tấn tại Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Thi hành án hình sự; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân; Luật Tổ chức Tòa án nhân dân; Luật Xử lý vi phạm hành chính...); các quy định pháp luật về phòng, chống bạo lực tại nơi làm việc, bạo lực giới, bạo lực gia đình, bạo lực trẻ em và các đối tượng yếu thế trong xã hội...

Các nội dung cụ thể do đơn vị chủ trì, triển khai lựa chọn phù hợp với đối tượng để đạt hiệu quả cao.

a) Tổ chức 01 lớp tập huấn triển khai thực hiện Đề án và giới thiệu nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về chống tra tấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật Trung ương

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp).

- Đơn vị phối hợp: các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương.

- Thời gian thực hiện: Quý II-III/2019.

- Kết quả công việc: Lớp tập huấn được tổ chức và Báo cáo kết quả tập huấn.

b) Tổ chức 03 lớp tập huấn triển khai thực hiện Đề án và giới thiệu nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về chống tra tấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và đại diện của Sở Tư pháp cấp tỉnh tại 03 khu vực (Bắc, Trung, Nam).

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp).

- Đơn vị phối hợp: Pháp chế các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2019.

- Kết quả công việc: Các lớp tập huấn được tổ chức và Báo cáo kết quả tập huấn.

c) Tổ chức 03 Hội nghị tập huấn điểm cho cán bộ, công chức tư pháp cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, công chức tư pháp hộ tịch cấp xã, hòa giải viên ở cơ sở, trợ giúp viên pháp lý, người có uy tín trong cộng đồng dân cư,... về pháp luật phòng, chống tra tấn tại 03 huyện nghèo thuộc 03 tỉnh đại diện cho 03 khu vực (Bắc, Trung, Nam).

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp).

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố có huyện được chọn.

- Thời gian thực hiện: Quý III-IV/2019.

- Kết quả công việc: Các lớp tập huấn được tổ chức và Báo cáo kết quả tập huấn.

2.2. Biên soạn, phát hành và đăng tải tài liệu phổ biến

a) Tổ chức biên soạn các tài liệu phổ biến đăng tải trên Trang thông tin phbiến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp phục vụ nhân dân tìm hiểu, vận dụng và giám sát việc thực thi Công ước và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn

- Nội dung hoạt động: Biên soạn Tờ gấp tuyên truyền, phổ biến Công ước quốc tế về chống tra tấn và quy định pháp luật Việt Nam về chống tra tấn; Tiểu phẩm, hỏi đáp pháp luật tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật Việt Nam về chống tra tấn...

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp).

- Đơn vị phối hp: các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, các đơn vị liên quan của Bộ, ngành.

- Thời gian thực hiện: Quý II-IV/2019.

- Kết quả công việc: Tài liệu phổ biến đăng tải trên Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

b) Phát hành Bộ tài liệu tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn

- Nội dung hoạt động: in ấn, phát hành Bộ tài liệu tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn đến các huyện nghèo trên cả nước.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp).

- Đơn vị phối hợp: Nhà xuất bản Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Quý II-IV/2019.

- Kết quả công việc: Bộ tài liệu được phát hành đến các huyện nghèo trên cả nước.

2.3. Hướng dẫn, khai thác tủ sách pháp luật

- Nội dung: Hướng dẫn rà soát, tổng hợp, phân loại, bổ sung danh mục các sách, tài liệu pháp luật, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tra tấn cho Tủ sách.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp).

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

- Thời gian thực hiện: Quý II-IV/2019.

- Kết quả công việc: Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn.

2.4. Tổ chức 02 cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn.

- Nội dung: Tổ chức 02 cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn trên Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan của Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian thực hiện: Quý II - IV/2019.

- Kết quả công việc: Cuộc thi được tổ chức, báo cáo kết quả cuộc thi.

III. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu tổ chức thực hiện Kế hoạch.

2. Vụ Pháp luật quốc tế, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Văn phòng Bộ, Cục Công nghệ thông tin, các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật triển khai các hoạt động được phân công tại Kế hoạch.

3. Đề nghị các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp thực hiện Kế hoạch.

4. Cục Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ có trách nhiệm bố trí kinh phí triển khai Kế hoạch này theo quy định của pháp luật và tình hình quản lý ngân sách của Bộ năm 2019./.