ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5208/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH PHƯƠNG ÁN PHÒNG, TRÁNH, ỨNG PHÓ THIÊN TAI THEO CẤP ĐỘ RỦI RO THIÊN TAI XẢYRA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11năm 2003;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên taingày 16 tháng 9 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 66/2014/NĐ-CPngày 04 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết, hướng dẫn thi hànhmột số điều của Luật phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chitiết về cấp độ rủi ro thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 1857/QĐ-BTNMTngày 29 tháng 8 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt vàcông bố kết quả phân vùng bão và xác định nguy cơ bão, nước dâng do bão cho khuvực ven biển Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 59/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2011 củaỦyban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về công tác phòng, chống, ứngphó và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2015 củaỦyban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứuhộ tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Thường trực BanChỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố tại Tờ trình số 157/TTr-PCTT ngày 23 tháng 8 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nayban hành kèm theo Quyết định này Phương án phòng, tránh, ứng phó thiên tai theocấp độ rủi ro thiên tai xảy ra trên địa bàn Thành phố.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3.Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thànhphố, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chốngthiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố, Chủ tịch Ủyban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trnchịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn;
- Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành ủy;
- Đài KTTV khu vực Nam Bộ;
- Chi cục PCTT khu vực miền Nam;
- Ủy ban MTTQ VN TP;
- Các thành viên BCH PCTT và TKCN TP;
- VPUB: các PVP, các Phòng CV;
- Lưu: VT, (CNN/Tr) MH

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Liêm