ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 521/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XỬ LÝ DƯỢC PHÒNG VIẾT KHÂMSỐ 139 ĐINH TIÊN HOÀNG Q1, VI PHẠM QUY ĐỊNH HÀNH NGHỀ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍMINH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban hành chánh các cấp ngày 27 tháng 10 năm 1962;

- Căn cứ Quyết định số 101-CP ngày12/4/1977 của Hội đồng Chính phủ về chính sách cải tạp xã hội chủ nghĩa đối vớicác cơ sở y dược tư nhân ở các tỉnh phía Nam;

- Căn cứ Thông báo số 53/BYT /QLDngày 25/3/1976 của Bộ Y tế xã hội và thương binh về sản xuất vả mua bán thuốctây;

- Căn cứ Sắc luật 001/SLT ngày19/4/1957 cấm chỉ mọi hành động đầu cơ tích trữ;

- Căn cứ quy định về việc xử phạtnhững hành động phạm pháp về kinh tế ban hành kèm theo Quyết định số 369/QĐ-UB ngày 27/3/1978 của Ủy ban nhân dân thành phố;

- Theo đề nghị số 1652/TB-XL ngày30/11/1977 của đồng chí Trưởng Ban cải tạo công thương nghiệp tư doanh thànhphố với sự nhất trí của Ban cải tạo Trung ương, Sở Y tế, và Sở Công an về việcxử lý bà Nguyễn Phương Mai, chủ dược phòng Viết Khâm số 139 Đinh Tiên HoàngQuận 1 về những hoạt động vi phạm quy định hành nghề: man khai hóa chất tồnkho, không theo bảng giá, bán thuộc không thuộc diện Sở Y tế quản lý;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.-

a) Tịch thu các loại hóa chất,nguyên liệu, thiết bị và các loại thuốc tàng trữ bất hợp pháp của dược phòngViết Khâm số 139 Đinh Tiên Hoàng Quận 1 (theo biên bản của đoàn kiểm tra Sở Ytế ngày 09/5/1977) và giao cho Sở Y tế thu hồi, quản lý số hóa chất, nguyênliệu, thiết bị và số thuốc này.

b) Bà Nguyễn Phương mai phải nộp mộtngàn đồng (1.000đ NHVN) tiền phạt và đóng đủ số thuế còn thiết Nhà nước.

c) Thu hồi môn bài kinh doanh củadược phòng Viết Khâm số 139 Đinh Tiên Hoàng Quận 1.

Điều 2.- Sở Tài chánh chịu trách nhiệm thuvào ngân sách số tiền nộp phạt của bà Nguyễn Phương Mai cùng với Sở Y tế, Ủyban Vật giá và các cơ quan có liên quan kiểm kê, trị giá và làm thủ tục quản lýsố thuốc, hóa chất, nguyên liệu, thiết bị tịch thu.

Điều 3.- Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy bannhân dân thành phố, Trưởng Ban cải tạo công thương nghiệp tư doanh thành phố,Giám đốc các Sở Y tế, Sở Thuế, Sở Công an, Sở Tài chánh, Chủ nhiệm Ủy ban Vậtgiá thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1 và bà Nguyễn Phương Mai chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3
- Lưu
TD.05b

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐKT. CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰCVăn Đại