ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 521/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 1982

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CẢI TIẾN MỘT BƯỚC CHẾ ĐỘ HỢP ĐỒNG GIA CÔNG TẠI THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luậttổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chánh các cấp ngày 27-10-1962 ;
- Căn cứ Nghị định số 24/CP ngày2-2-1976 của Hội đồng Chánh phủ ban hành Bản quy định về nhiệm vụ, quyền hạn vàtrách nhiệm của chánh quyền Nhà nước cấp tỉnh trong lĩnh vực quản lý kinh tế ;
- Căn cứ Thông tư số 194/HĐBT ngày14-10-1981 của Hội đồng Bộ trưởng về giá gia công và các văn bản hướng dẫn củacác cơ quan Trung ương về các vấn đề có liên quan đến chế độ hợp đồng gia công;
- Xét nhu cầu cải tiến chế độ hợp đồng gia công tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tiếptục tổ chức lại sản xuất và phát triển các ngành nghề tiểu công nghiệp - thủcông nghiệp theo kế hoạch của Nhà nước, thống nhất quản lý về kinh tế - kỹ thuậtđối với các ngành sản phẩm chính, và thống nhất thực hiện các chế độ chánh sáchcủa Nhà nước đối với các cơ sở tiểu công nghiệp - thủ công nghiệp ;
Theo đề nghị của các đồng chí Giám đốc các cơ quan tổng hợp và quản lý ngành.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay thực hiện cải tiến một bước chế độ hợp đồng gia côngnhằm đạt yêu cầu sau đây :

1. Thống nhất quản lý việc kýkết hợp đồng gia công trên địa bàn thành phố để làm cơ sở thống nhất quản lýhoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở tiểu thủ công nghiệp (phương hướngsản xuất, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, định mức tiêu hao vật tư, giá giacông, giá mua bán nguyên liệu, vật tư và thành phẩm, định mức điện sử dụngtrong sản xuất, lượng sản phẩm giao nộp cho các cơ quan Nhà nước v.v...).

2. Phát huy vai trò chủ đạo củacông nghiệp quốc doanh thông qua việc quản lý từng ngành kinh tế - kỹ thuật,bảo đảm phát triển sản xuất theo quy hoạch và kế hoạch hợp lý giữa các thành phầnkinh tế, bảo đảm không ngừng nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, tạođiều kiện đẩy mạnh việc cải tạo, tổ chức lại sản xuất, hoàn thiện quan hệ sảnxuất xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy quá trình tập thể hóa, chuyên môn hóa trong sảnxuất tiểu thủ công nghiệp.

3. Thực hiện tốt yêu cầu chuyểntừ hành chánh bao cấp sang hạch toán kinh doanh trong chế độ hợp đồng gia công.Từ 1-1-1983 lương thực và hàng hóa bán cho lao động tiểu thủ công nghiệp đềutheo giá bảo đảm kinh doanh. Riêng đối với lao động tiểu thủ công nghiệp làmhàng xuất khẩu, ở những ngành sản phẩm nào mà Bộ Ngoại thương không thể nânggiá gia công lên thì thành phố giải quyết bán lương thực theo giá cung cấp chobản thân người lao động làm hàng xuất khẩu và cho một người ăn theo.

Điều 2.- Thực hiện các phương thức hợp đồng gia công sau đây :

1. Khuyến khích các cơ sở giacông chuyển sang thực hiện chế độ hợp đồng mua nguyên liệu bán thành phẩm đốivới các đơn vị Trung ương (kể cả quân đội và công an), tỉnh, thành phố bạn vàcác đơn vị trong thành phố.

2. Tiếp tục thực hiện phươngthức nhận nguyên liệu giao nộp thành phẩm theo thoả thuận giữa hai bên.

Điều 3.- Mọi hợp đồng do các đơn vị ngoài thành phố đặt hàng giacông tại thành phố (kể cả các chỉ tiêu sản phẩm trong và ngoài kế hoạch Nhànước, trừ những dịch vụ nhỏ) đều phải thông qua thành phố ; Các hợp đồng giacông của các đơn vị trong nội bộ thành phố đều phải thông qua quận, huyện. Cácđơn vị đặt hàng gia công trực tiếp ký hợp đồng với các cơ sở sản xuất. Các cơquan cấp thành phố và quận, huyện có trách nhiệm quản lý việc đặt hàng gia côngphải bảo đảm tôn trọng yêu cầu của khách hàng, không đặt ra thủ tục gò bó phiềnphức, bảo đảm cho việc hợp tác sản xuất ngày càng phát triển, thu hút đượcnhiều đơn vị đặt hàng gia công tại thành phố.

Các ngành tổng hợp của thành phốcó trách nhiện cải tiến từng bước việc vận dụng các chánh sách tín dụng, thuế,giá cả thích ứng với từng thành phần kinh tế, từng ngành nghề sản phẩm và từngphương thức gia công cho đúng chánh sách, chế độ của Nhà nước, nhằm kích thíchđúng chánh sách, chế độ của Nhà nước, nhằm kích thích sản xuất và đạt những yêucầu nói ở điều 1.

Điều 4. - Chọn 5 ngành : dệt, may, xe đạp, thủy tinh, nhựa làm thíđiểm cải tiến chế độ gia công để rút kinh nghiệm cho các ngành khác.

Điều 5. - Ủy ban nhân dân thành phố giao nhiệm vụ cho các cơ quansau đây chủ trì cùng với các cơ quan hữu quan nghiên cứu dự thảo các phương ánvà văn bản hướng dẫn thực hiện việc cải tiến chế độ gia công các sản phẩm thuộc5 ngành nói trên theo yêu cầu và nội dung đã nói ở điều 1 và điều 2, trình Ủyban nhân dân thành phố quyết định thực hiện :

1. Ủy ban Kế hoạch thành phốchịu trách nhiệm dự thảo văn bản hướng dẫn về mối quan hệ trong hợp đồng giacông giữa các cơ sở sản xuất của thành phố với các đơn vị Trung ương, tỉnh,thành phố bạn và giữa các đơn vị của thành phố với nhau (giữa đơn vị đặt hàngvới các cơ quan tổng hợp và quản lý ngành của thành phố, với các cấp quận,huyện, phường, xã), hướng dẫn tiêu chuẩn định mức nguyên liệu, vật tư trên mộtđơn vị sản phẩm. Ủy ban Kế hoạch chịu trách nhiệm triệu tập hội nghị các kháchhàng để phổ biến chế độ gia công theo quyết định này và bàn biện pháp thựchiện.

2. Sở Công nghiệp dự thảo cácphương án cải tiến bước đầu chế độ quản lý hợp đồng gia công trong ngành : dệt,may, xe đạp, thủy tinh, nhựa, chọn phương thức gia công, phương pháp quản lý,vận dụng chánh sách.. thích hợp với từng ngành nghề đã nêu, trình Ủy ban nhândân thành phố ban hành.

Liên hiệp xã tiểu thủ côngnghiệp thành phố chịu trách nhiệm dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện chế độquản lý gia công các sản phẩm thuộc các ngành thủ công nghiệp, mỹ nghệ xuấtkhẩu v.v.. hiện do Liên hiệp xã tiểu thủ công nghiệp quản lý, kiến nghị về cácđối tượng lao động thủ công nghiệp cần được hưởng chế độ cung cấp lương thực đãnói ở điểm 3, điều 1.

3. Ủy ban Vật giá thành phố dựthảo văn bản hướng dẫn phương pháp tính các loại giá gia công, giá bán sản phẩmv.v.. và chế độ phân công quản lý giá, bảo đảm cho thu nhập của người lao độngcùng ngành trong các thành phần kinh tế không chênh lệch nhau quá đáng và đờisống không bị giảm sút. Trong khu vực tiểu công nghiệp - thủ công nghiệp, cácloại giá phải được tính trên nguyên tắc Nhà nước không thực hiện chế độ cungcấp.

4. Ban Khoa học Kỹ thuật dự thảovăn bản hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm tra chất lượng và thực hiện chế độthưởng phạt.

5. Ngân hàng thành phố dự thảovăn bản hướng dẫn việc vay vốn đầu tư ở Ngân hàng Nhà nước, việc huy động vốntrong nhân dân, việc mở tài khoản ở Ngân hàng, thủ tục rút tiền mặt.

6. Sở Tài chánh dự thảo văn bảnhướng dẫn phương pháp tính thuế (đối với các phương thức gia công), bảo đảm thuthuế công bằng hợp lý, đúng chế độ, chánh sách của Nhà nước, chống thất thuthuế ; chú ý khuyến khích phương thức mua nguyên liệu bán thành phẩm, bảo đảmquản lý sản phẩm và không để các cơ sở tập thể bị thiệt hơn các cơ sở tư nhân,cá thể.

7. Trọng tài kinh tế thành phốhướng dẫn thể thức hợp đồng thống nhất, xác định những nguyên tắc cơ bản củacác loại hợp đồng mà bên đặt hàng và bên sản xuất phải thực hiện.

Các cơ quan nói trên phải gởi dựthảo văn bản hướng dẫn đến Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 30-9-1982, bảođảm cho các văn bản hướng dẫn được ban hành đồng bộ và cùng một lúc vào đầutháng 10/1982 và toàn bộ chế độ hợp đồng gia công nói trong quyết định này cóhiệu lực trên địa bàn thành phố từ 1-1-1983.

Điều 6. - Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố,Giám đốc các cơ quan nói ở điều 5, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, tất cả cácđơn vị đặt hàng gia công tại thành phố, các sở, ban, ngành ở thành phố có tráchnhiệm thi hành quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn