ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành chính sách ưu đãi đầu tư - kinh doanh tại

Trung tâm thương mại cửa khẩu Quốc tế Lào Cai

_______________
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Khuyến khích đầu tư trong nước ngày 20/5/1998; Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 12/11/1996; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 09/6/2000;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 53/2001/QĐ-TTg ngày 19/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với khu kinh tế cửa khẩu biên giới; Quyết định số 252/2003/QĐ-TTg ngày 24/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý buôn bán hàng hóa qua biên giới với các nước có chung biên giới.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 375 /BC-KHĐT ngày 12 tháng 9 năm 2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này chính sách ưu đãi đầu tư - kinh doanh đối với các tổ chức và cá nhân tham gia đầu tư, kinh doanh tại Trung tâm Thương mại cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.

Điều 2. Giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan hướng dẫn tổ chức, thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an tỉnh, Cục thuế tỉnh, Cục Hải quan, Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu, Công ty Sản xuất hàng Bình Tiên, Giám đốc Trung tâm Thương mại cửa khẩu Quốc tế Lào Cai và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Quang Vinh