ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5219/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNHĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT PHỤC VỤ ĐẶT HÀNG DUY TU, SỬA CHỮA MỘT SỐ HẠNG MỤCCÔNG TRÌNH ĐÊ ĐIỀU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đê điều ngày 29/11/2006;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày28/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều củaLuật Đê điều;

Căn cứ Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng,chống thiên tai;

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 48/2009/TTLT-BTC-BNN ngày 12/3/2009 giữa Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và PTNThướng dẫn việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp duy tu,bảo dưỡng đê điều;

Căn cứ Quyết định số 1228/QĐ-BNN ngày 02/6/2005của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Định mức dự toán công tác duy tu,bảo dưỡng đê điều;

Căn cứ văn bản số 1776/BXD-VP và văn bản số 1778/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức dự toánxây dựng - Phần xây dựng;

Căn cứ Định mức dự toán duy trì cây xanh đô thịkèm theo công văn số 2273/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ Xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNTtại tờ trình số 196/TTr-SNN ngày 19/9/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này“Định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ đặt hàng duy tu, sửa chữa một số hạng mụccông trình đê điều trên địa bàn thành phố Hà Nội”, gồm:

1. Phát quang mái và chân đê.

2. Duy trì, chăm sóc và bảo vệ tre chắn sóng.

3. Nạo vét rãnh thoát nước đỉnh kè.

4. Bảo trì cỏ kỹ thuật trên đê.

5. Sửa chữa, vá lấp ổ gà và các hư hỏng mặt đê.

Điều 2. UBND Thành phố giao Sở Nông nghiệpvà PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫn áp dụng và quảnlý thực hiện; tổ chức theo dõi, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, kịp thời đềxuất điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban,ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhâncó liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND Thành phố (để báo cáo);
- Các Phó chủ tịch UBND Thành phố;
- VPUB: Các PCVP, các phòng CV, Trung tâm Tin học Công báo TP;
- Lưu: VT, NNNTGiang(2b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

PHỤCVỤ ĐẶT HÀNG DUY TU SỬA CHỮA MỘT SỐ HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH ĐÊ ĐIỀU TRÊN ĐỊA BÀNTHÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Kèm theo Quyết định số 5219/QĐ-UBND ngày 09/10/2014 của Ủy ban nhân dânthành phố Hà Nội)

THUYẾT MINH ĐỊNH MỨC

I. Nội dungđịnh mức:

1. Mức hao phí vật liệu:

Là mức hao phí vật liệu trực tiếpcần thiết cho việc thực hiện và hoàn thành khối lượng công tác xây lắp (khôngkể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệuchi trong khoản chi phí chung), bao gồm cả hao hụt vật liệu trong khâu thi côngtheo quy định hiện hành.

2. Mức hao phí lao động:

Là số ngày công lao động trực tiếptương ứng với cấp bậc công việc quy định để hoàn thành khối lượng công tác xâylắp, trong mức đã bao gồm công của lao động chính thực hiện công tác xây lắp vàcông của lao động phục vụ xây lắp (vận chuyển bốc dỡ vật liệu, bán thànhphẩm...trong phạm vi mặt bằng xây Iắp).

Mức lao động đã tính đến cho việcvận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m - 50m ở điều kiện bình thường.

3. Mức hao phí máy thi công:

Là số ca sử dụng máy thi công trựctiếp công việc xây lắp, mức hao phí máy thi công khác tính bằng tỷ lệ % trênchi phí sử dụng máy chính.

II. Phạm viáp dụng định mức:

Định mức làm cơ sở phục vụ việcđặt hàng duy tu, sửa chữa một số hạng mục công trình đê điều trên địa bàn thànhphố Hà Nội.

Định mức áp dụng đối với 404,067km đê từ cấp III đến cấp Đặc biệt (hữu Đà, tả-hữu Hồng, Vân Cốc, tả-hữuĐuống, hữu Cầu, tả-hữu Cà Lồ, tả-hữu Đáy, La Thạch, Ngọc Tảo, Quang Lãng, LiênTrung, Tiên Tân).

III. Thuyếtminh xây dựng định mức:

Định mức kinh tế kỹ thuật phục vụviệc đặt hàng duy tu, sửa chữa một số hạng mục công trình đê điều trên địa bànthành phố Hà Nội, được biên tập từ Định mức kinh tế kỹ thuật đã được các cơquan Nhà nước có thẩm quyền ban hành (Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và PTNT,UBND Thành phố) còn hiệu lực và đang được áp dụng; đồng thời tổng hợp tìnhhình thực tế triển khai công tác duy tu, sửa chữa công trình đê điều từ năm1997 đến nay (thời điểm Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thôngtư liên tịch số 61/TT-LB ngày 05/9/1997 hướng dẫn về công tác duy tu, bảo dưỡngcông trình đê điều) để hoàn chỉnh tập định mức.

Mã hiệu Định mức được vận dụng đểxây dựng Định mức phục vụ việc đặt hàng duy tu, sửa chữa một số hạng mục côngtrình đê điều, cụ thể:

PQ1.1mã 10.92.00 - Quyết định số 1228/QĐ-BNN ngày 02/6/2005 của Bộ Nôngnghiệp và PTNT.

CST2.1: CST2.1.1 mã 20.10.00; và CST 2.1.2mã 20.20.00 -Quyết định số 37/2007/QĐ-UBND ngày 28/3/2007 của UBND Thành phố.

NVR3.1mã XR.65.00 - Văn bản số 1778/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng.

BTC4.1: BTC4.1.1 mã CX.11111, BTC4.1.2 mã CX.12111, BTC4.1.3mã CX.12140 - Văn bản số 2273/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ Xây dựng.

SC5.1mã 14.10.00 - Quyết định số 1228/QĐ-BNN ngày 02/6/2005 của Bộ Nôngnghiệp và PTNT.

SC5.2mã XR.54.10 - Văn bản số 1778/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng.

SC5.3mã 15.10.00 - Quyết định số 1228/QĐ-BNN ngày 02/6/2005 của Bộ Nôngnghiệp và PTNT.

SC5.4: SC5.4.1 mã XA.11.11, SC5.4.3 mã XP. 92.81, SC5.4.4mã XR.61.32, SC5.4.5 mã XR.31.21, SC5.4.6mã XR.26.25 - Văn bảnsố 1778/BXD-VP ngày 16/8/2007;SC5.4.2mã AB.3111 - Văn bản số1776/BXD-VP ngày 16/8/2007.

SC5.5: SC5.5.1 mã XA.25.22, SC5.5.3 mã XP.92.81, SC5.5.4mã XR.61.32, SC5.5.5mã XC.42.10 - Văn bản số 1778/BXD-VP ngày16/8/2007;SC5.5.2AB.11713- Văn bản số 1776/BXD-VP ngày16/8/2007.

IV. Kết cấu định mức:

Chương I- Định mức phát quangmái và chân đê (PQ1.1).

Chương II- Định mức duy trì,chăm sóc, bảo vệ tre chắn sóng (CST2.1).

Chương III- Định mức nạo vétrãnh thoát nước đỉnh kè (NVR3.1).

Chương IV- Định mức bảo trì cỏkỹ thuật trên đê (BTC4.1).

Chương V- Định mức sửa chữa, válấp ổ gà, các hư hỏng mặt đê (SC5.1; SC5.2; SC5.3; SC5.4; SC5.5).

Chương I

ĐỊNH MỨC PHÁT QUANG MÁI VÀ CHÂN ĐÊ

1.1. Phátquang mái và chân đê:

a) Mục đích:

Công tác phát quang mái và chân đêđược thực hiện trước và trong mùa mưa lũ, nhằm tạo thuận lợi cho công tác tuầntra canh gác đê, phát hiện các sự cố, hư hỏng công trình đê điều, để kịp thờiứng cứu hộ đê; đồng thời góp phần tạo cảnh quan môi trường.

b) Yêu cầu kỹ thuật:

- Phát, dọn cây, cỏ trên mái, chânđê; đảm bảo chiều cao cây thân mềm, cây cỏ còn lại (gốc còn lại) sau khi phát £10cm; không còn gốc cây thân gỗ có đường kính ³ 5cm.

- Thực hiện 1 lần/năm (thời giantrong khoảng từ tháng 6-8 hàng năm).

c) Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển dụng cụ đếnnơi làm việc.

- Chặt, nhổ gốc cây cỏ dại mọctrên mái đê, chân đê.

- Đào bỏ gốc cây thân gỗ (có đườngkính ³ 5cm).

- Gom cỏ, thân cây dại đến vị tríquy định (cự ly gom bình quân 50m).

- San lấp lại mái đê như cũ, trồngdặm cỏ mái đê (tại những vị trí đào bỏ gốc cây thân gỗ).

Đơnvị tính: 100m2/ lần

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

PQ 1.1

Phát quang mái và chân đê

Nhân công

- Bậc thợ 1,5 /7

công

1,978

Chương II

ĐỊNH MỨC DUY TRÌ, CHĂM SÓC BẢO VỆ TRE CHẮN SÓNG

2.1. Duy trì,chăm sóc, bảo vệ tre chắn sóng:

a) Mục đích:

Duy trì đảm bảo cho tre chắn sóngphát triển bình thường, nhằm phát huy hiệu quả chắn sóng bảo vệ an toàn côngtrình đê điều; đồng thời góp phần tạo cảnh quan môi trường khu vực ven đê.

b) Yêu cầu kỹ thuật, thành phầncông việc:

- Bảo vệ tre và hàng rào bảo vệkhông để bị chặt, phá hoại.

- Thường xuyên kiểm tra, phát hiệnsớm sâu bệnh để kịp thời xử lý.

- Làm cỏ, phát bỏ cây dại, vun đấtxung quanh gốc tre, rộng 2m2/cụm.

- Làm cỏ vun đất 2 lần trong năm(vào tháng 3 và tháng 9 hàng năm).

Đơnvị tính: 1 km tre /1 năm

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CST 2.1

Duy trì, chăm sóc, bảo vệ tre chắn sóng

CST 2.1.1.

Duy trì, bảo vệ tre chắn sóng

Nhân công bậc 1,5/7

công

792

CST 2.1.2

Làm cỏ vun đất, chăm sóc tre chắn sóng

Nhân công bậc 1,5/7

công

22

Ghi chú: 1 km tre chắn sóng tiêu chuẩn gồm: 2hàng, mỗi hàng cách nhau 5m, khoảng cách giữa các khóm trong hàng là 5m; 1 kmcó 400 khóm tre. Trường hợp tre không theo tiêu chuẩn trên, công tác Làm cỏ vunđất, chăm sóc tre chắn sóng (CST2.1.2) được triết tính theo định mức 0,055công/ 1 khóm/ năm.

Chương III

ĐỊNH MỨC NẠO VÉT RÃNH THOÁT NƯỚC ĐỈNH KÈ

3.1. Nạo vét rãnh thoát nướcđỉnh kè:

a) Mục đích:

Nạo vét rãnh thoát nước đỉnh kè nhằm đảm bảo tiêuthoát nước, duy trì hoạt động bình thường của công trình kè lát mái; hạn chếtình trạng xói ngầm, nước tràn qua mái kè gây ra các sự cố xói, sập mái kè.

b) Yêu cầu kỹ thuật:

Sau khi nạo vét bảo đảm trong rãnh thoát nước sạchsẽ đất cát, bùn rác... việc tiêu thoát nước đỉnh kè được thông thoáng.

c) Thành phần công việc:

Đào, xúc bùn, đất, rác trong rãnh thoát nước, đổđúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 100m.

Đơnvị tính: công/1m

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

NVR 3.1

Nạo vét rãnh thoát nước đỉnh kè

Nhân công bậc 3,5/7

công

0,035

Chương IV

ĐỊNH MỨC BẢO TRÌ CỎ KỸ THUẬT TRÊN ĐÊ

4.1. Bảo trì cỏ kỹ thuật trênđê:

a) Mục đích:

Duy trì thảm cỏ trên đê luôn xanhđều, bằng phẳng, phủ kín mái đê, nhằm bảo vệ, hạn chế xói lở mái đê do nước mưagây ra; đồng thời tạo cảnh quan môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp.

b) Yêu cầu kỹ thuật:

- Cỏ kỹ thuật trên đê là loại cỏba lá (cỏ lá tre) có rễ chùm, mọc thành cụm, bám chắc chắn vào mái đê.

- Bảo trì phải duy trì thảm cỏ kỹthuật ở mái đê thượng, hạ lưu đã được đầu tư qua các năm, bảo đảm điều kiện chocỏ phát triển kể cả trong mùa khô và không bị cây dại mọc lấn trong mùa mưa.

c) Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển dụng cụ đếnnơi làm việc.

- Dùng vòi phun cầm tay, tưới đềuướt đẫm thảm cỏ (nước tưới khai thác từ nguồn tại chỗ). Tưới nước trung bình 2lần/1 tháng (24 lần 1 năm).

- Cắt tỉa thường xuyên, duy trìthảm cỏ luôn bằng phẳng và đảm bảo chiều cao cỏ từ 7-10cm. Phát thảm cỏ bằngmáy cắt cỏ 1 tháng/1 lần (12 lần/1 năm).

- Nhổ cây dại, cỏ dại, đảm bảothảm cỏ được duy trì lẫn không quá 20% cỏ dại. Làm cỏ tạp (nhổ cỏ dại, cây dại)1 tháng/1 lần (12 lần/1 năm).

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc,gom cỏ rác đến nơi quy định.

Đơnvị tính: 100 m2/lần

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

BTC 4.1

Bảo trì cỏ kỹ thuật trên đê

BTC 4.1.1

Tưới nước thảm cỏ bằng máy bơm

Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 3,5/7

Máy thi công:

- Máy bơm chạy xăng 3CV

công

ca

0,075

0,075

BTC 4.1.2

Phát thảm cỏ bằng máy

Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 4/7

Máy thi công:

- Máy cắt cỏ công suất 3 CV

công

ca

0,160

0,067

BTC 4.1.3

Làm cỏ tạp

Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 4/7

công

0,330

Chương V

ĐỊNH MỨC SỬA CHỮA VÁ LẤP Ổ GÀ, CÁC HƯ HỎNG MẶT ĐÊ

5.1. Lấp ổgà, rãnh trũng lề đường mặt đê:

a) Mục tiêu:

Lấp các ổ gà, rãnh trũng lề đườngmặt đê để tránh hiện tượng đọng nước làm hư hỏng mặt đê, gây xói lở mái đê, ảnhhưởng đến an toàn công trình đê điều và gây khó khăn, mất an toàn cho người,phương tiện tham gia giao thông qua lại.

b) Yêu cầu kỹ thuật:

- Vật liệu sử dụng bằng cấp phốiđá dăm loại 2 (đất đá hỗn hợp - Subbase).

- Trước khi rải vật liệu san lấpphải đào cuốc san phẳng đáy cắt vuông cạnh ổ gà, rãnh trũng.

- Đầm lèn (bằng đầm cóc) khôngđược phá vỡ kết cấu đê, không làm thay đổi cao trình mặt đê. Sau khi đầm, lènphải đảm bảo mặt đê phẳng nhẵn không có vết nứt, lồi lõm, hoặc tạo gờ.

c) Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện,mặt bằng thi công.

- Khơi rãnh thoát nước, dọn vệsinh.

- Đào, cuốc san phẳng đáy, cắtvuông cạnh.

- Rải đất đá hỗn hợp đã được đổđống tại nơi thi công.

- San gạt, tưới nước đầm nện chặt.

- Rải lớp đá mạt trên mặt, hoànthiện công trình đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển vật liệu trong phạmvi 100m.

- Thu dọn hiện trường sau thi công.

Đơnvị: 1m3

Mã hiệu

Công tác xây lắp

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

SC 5.1

Lấp ổ gà, rãnh trũng lề đường mặt đê

Vật liệu:

Đất đá hỗn hợp

Đá mạt

Nhân công: 4/7

Máy thi công

- Ô tô chở nước 5 m3

m3

m3

công

ca

1,45

0,20

3,42

0,007

5.2. Bạt lề đường mặt đê:

a) Mục đích:

Bạt lề đường mặt đê nhằm đảm bảo việc tiêu, thoátnước, không gây ứ đọng trên mặt đê, giao thông đi lại trên đê được thuận tiện.

b) Yêu cầu và thành phần công việc:

Bạt lề đường mặt đê bằng thủ công; thu gom trạtthải đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10m.

Đơnvị tính: công/10m2

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

SC 5.2

Bạt lề đường mặt đê

Nhân công bậc 3,5/7

công

0,24

5.3. San lấp rãnh xói mái đê:

a) Yêu cầu kỹ thuật:

Đắp, đầm lèn đảm bảo yêu cầu kỹthuật, đảm bảo đúng thiết kế đê (kích thước mặt cắt, dung trọng...) không làmthay đổi cao độ dốc mái đê.

b) Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện,mặt bằng thi công.

- Vận chuyển vật liệu trong phạmvi 100 m.

- Dọn vệ sinh rãnh xói và xungquanh.

- Cuốc mở rộng, đánh cấp rãnh xói.

- Rải đất san gạt, tưới nước đầmnện chặt.

- Hoàn thiện công trình, sửa vỗmái đê đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Trồng dặm cỏ mái đê.

- Thu dọn hiện trường sau khi thicông.

Đơnvị tính: 1m3

Mã hiệu

Công tác xây lp

Thành phn hao phí

Đơn vị

Số lượng

SC 5.3

San lấp rãnh xói mái đê

Vật liệu:

Đất cấp phối tự nhiên

Nhân công: 4/7

Máy thi công

Đầm cóc

Ô tô chở nước 5 m3

m3

công

ca

ca

1,45

2,50

0,033

0,007

5.4. Sửa chữa hư hỏng mặt đêkết cấu nhựa:

a) Mục đích:

Sửa chữa mặt đường đê có kết cấu nhựa đường bị hưhỏng cục bộ như ổ gà, lún sụt, bùng nhùng, kịp thời khắc phục hư hỏng, ngănchặn phát triển mở rộng; nhằm đảm bảo an toàn cho công trình đê điều, thuận lợicho công tác ứng cứu hộ đê và an toàn cho người, phương tiện tham gia giaothông.

b) Yêu cầu và thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, mặt bằngthi công.

- Đào ổ gà, lún sụt, bùng nhùng sâu theo kết cấumặt đường; cuốc san phẳng đáy, cắt vuông cạnh.

- Vận chuyển phế thải trong phạm vi 10km (tạm tính).

- Làm móng đường bằng cấp phối đá dăm, thành từnglớp, san gạt, tưới nước, đầm chặt theo yêu cầu kỹ thuật, móng đường dày 30cm (2lớp).

- Vệ sinh móng đường; tưới dính bám bằng nhũ tươngnhựa (tiêu chuẩn 1,1kg/m2) đảm bảo yêu cầu kỹ thuật,

- Rải bê tông nhựa (hạt mịn, dày 7cm), đầm nén,hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m.

- Thu dọn hiện trường sau thi công.

Đơnvị tính: 10m2

Mã hiu

Công tác xây lắp

Thành phn hao phí

Đơn v

Đnh mức

SC 5.4

Sửa chữa hư hỏng mặt đường đê kết cấu nhựa

SC 5.4.1

Đào bỏ mặt đường nhựa, chiều dày 7cm

Nhân công 3,7/7

công

1,000

SC 5.4.2

Đào móng đường chiều dày 30cm

Nhân công 3/7

công

3,210

SC 5.5.3

Vận chuyển phế thải cự ly 10km

Ô tô 7 tn

ca

0,222

SC 5.4.4

Làm móng đường bằng cấp phối đá dăm dày 30cm

Vt liu

Cấp phối đá dăm

m3

3,960

Nhân công 4/7

công

0,900

Máy thi công

Máy dầm cóc

ca

1,500

SC 5.4.5

Tưới nhựa, dính bám 1,1kg/m2

Vật liệu: nhũ tương

kg

11,990

Nhân công 4/7

công

0,190

SC.5.4.6

Vá mặt đường bằng bê tông nhựa nóng hạt mịn, dày 7cm

Vt liu

Bê tông nhựa nóng hạt mịn

Tn

1,780

Nhân công 4/7

công

1,920

Máy thi công

Máy lu 10T

ca

0,028

Máy khác

%

5,000

5.5. Sửa chữa hư hỏng mặtđường đê kết cấu bê tông:

a) Mục đích:

Sửa chữa mặt đường đê có kết cấu bê tông bị hư hỏngcục bộ như nứt vỡ, ổ gà, lún sụt, kịp thời khắc phục hư hỏng, ngăn chặn pháttriển mở rộng; nhằm đảm bảo an toàn cho công trình đê điều, thuận lợi cho côngtác ứng cứu hộ đê và an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông qua lại.

b) Yêu cầu và thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện thi công.

- Phá dỡ phần bê tông mặt đê bị hư hỏng bằng máykhoan tay; phạm vi phá dỡ theo kích thước các tấm bê tông mặt đê (chiều dày tấmbê tông 25cm).

- Đào khuôn đường đất cấp III, dày trung bình 30cm.

- Vận chuyển phế thải trong phạm vi 10km (tạm tính).

- Làm móng đường bằng cấp phối đá dăm dày 30cm (2lớp).

- Vệ sinh mặt đường đã phá dỡ trước khi đổ bê tông.

- Trộn vữa (bằng máy trộn); đổ, đầm bê tông (đá 2x4mác 300# dày 25cm) bằng thủ công và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹthuật.

- Thu dọn nơi làm việc, bảo dưỡng bê tông theo quyđịnh.

Đơnvị tính: 10m2

Mã hiu

Công tác xây lắp

Thành phần hao phí

Đơn vị

Đnh mức

SC 5.5

Sửa chữa hư hỏng mặt đường đê kết cấu bê tông

SC 5.5.1

Phá rỡ mặt đường bê tông bằng máy khoan, mặt đường dày 25cm

Nhân công 3,5/7

công

7,050

Máy khoan 1,5KW

ca

3,750

SC 5.5.2

Đào móng đường chiều dày 30cm

Nhân công 3/7

công

3,210

SC 5.5.3

Vận chuyển phế thải cự ly 10km

Ô tô 7 tn

ca

0,330

SC 5.5.4

Làm móng đường bằng cấp phối đá dăm dày 30cm

Vật liệu

Cp phi đá dăm

m3

3,960

Nhân công 4/7

công

0,900

Máy thi công

Máy dầm cóc

ca

1,500

SC 5.5.5

Đổ bê tông mặt đường dày 25cm; mác 300#; độ sụt 2-4; đá cỡ 2x4

Vật liệu

Vữa

m3

2,625

Nhựa đường

kg

8,975

Vật liệu khác

%

5,000

Nhân công 4,3/7

công

6,550