THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 522/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MIỄN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT,TIỀN THUÊ ĐẤT ĐỐI VỚI ĐẤT DÙNG LÀM TRỤ SỞ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính (công văn số 4099/BTC-TCT ngày 29 tháng 3 năm 2006), Bộ Tài nguyên và Môi trường (công vănsố 730/BTNMT-ĐKTKĐĐ ngày 24 tháng 2 năm 2006) và Ngân hàng Chính sách xã hội(công văn số 07/NHCS-KT ngày 03 tháng 01 năm 2006),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với đất dùng làm trụ sởNgân hàng Chính sách xã hội các cấp. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với BộTài nguyên và Môi trường hướng dẫn, xử lý cụ thể.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường và Tổng giám đốc Ngânhàng Chính sách xã hội chịu trách nhiệm thi hiành quyết định này.

THỦ TƯỚNG
Phan Văn Khải