ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 522/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 08 tháng 4 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN DỰ ÁN: XÂY DỰNG CẦU ĐỒNG SƠN VÀ ĐƯỜNG LÊN CẦU THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BT

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 03/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề xuất Dự án: Xây dựng cầu Đồng Sơn và đường lên cầu theo hình thức Hợp đồng BT;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án: Xây dựng cầu Đồng Sơn và đường lên cầu theo hình thức Hợp đồng BT, gồm các ông có tên sau đây:

1. Ông Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh: Trưởng ban;

2. Ông Trịnh Hữu Thắng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phó Trưởng ban;

3. Ông Phạm Giang, Giám đốc Sở Xây dựng: Thành viên;

4. Ông Bùi Thế Sơn, Giám đốc Sở Giao thông vận tải: Thành viên;

5. Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: Thành viên;

6. Ông Nguyễn Tiến Cơi, Giám đốc Sở Tài chính: Thành viên;

7. Ông Nguyễn Văn Khái, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT: Thành viên;

8. Ông Nguyễn Hữu Nguyên, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh: Thành viên;

9. Ông Dương Văn Quang, Phó Chánh Thanh tra tỉnh: Thành viên;

10. Ông Trần Đình Hồng, Phó Giám đốc Công an tỉnh: Thành viên;

11. Ông Đỗ Xuân Huấn, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang: Thành viên;

12. Ông Trần Xuân Đông, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD các CTGT: Thành viên.

Điều 2. Nhiệm vụ và chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo:

1. Nhiệm vụ: Giúp UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Dự án: Xây dựng cầu Đồng Sơn và đường lên cầu theo hình thức Hợp đồng BT, bao gồm cả công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tuân thủ các quy định hiện hành của nhà nước.

2. Chế độ làm việc:

a) Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm;

b) Trưởng ban sử dụng con dấu của UBND tỉnh khi ký ban hành các văn bản của Ban Chỉ đạo; Phó Trưởng ban Trịnh Hữu Thắng sử dụng con dấu của Sở Kế hoạch và Đầu tư khi ký văn bản của Ban Chỉ đạo.

c) Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công;

d) Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi dự án hoàn thành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Thanh tra tỉnh; Công an tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang Giám đốc Ban QLDA ĐTXD các CTGT; các ông có tên trong danh sách tại Điều 1 và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh