BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 525/QĐ-TCTK

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐIỀU TRA VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN NĂM 2009

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤCTHỐNG KÊ

Căn cứ Luật Thống kê ngày 26tháng 6 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 93/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc BộKế hoạch và Đầu tư;
Căn cứ Quyết định số 144/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chínhphủ về “Ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia”;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hệ thống Tài khoản Quốc gia,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiến hành Điều travốn đầu tư thực hiện năm 2009, bao gồm:

1. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồnvốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng đầu tư phát triển, trái phiếu Chính phủ vànguồn vốn khác của các dự án, công trình, chương trình mục tiêu Quốc gia vàchương trình mục tiêu khác (gọi chung là Chương trình mục tiêu) của các cơquan, tổ chức bao gồm: Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa ánnhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (gọi chung là Bộ, ngành); UBNDtỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; UBND quận, huyện, thị xã, thành phốthuộc tỉnh; UBND xã, phường, thị trấn; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xãhội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, hiệp hội các cấp;

2. Vốn đầu tư thực hiện của cácloại hình doanh nghiệp;

3. Vốn đầu tư thực hiện của cácloại hình đơn vị sự nghiệp;

4. Vốn đầu tư thực hiện cho sảnxuất kinh doanh của hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản;

5. Vốn đầu tư thực hiện cho sảnxuất kinh doanh của các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệpvà thủy sản;

6. Vốn đầu tư thực hiện cho xâydựng nhà ở của hộ dân cư.

Cuộc Điều tra vốn đầu tư thực hiệnnăm 2009 bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 năm 2010; thời kỳ thu thập số liệu từ01/01 đến 31/12 năm 2009.

Điều 2. Chủ đầu tư các dựán, công trình, Giám đốc Chương trình, Giám đốc doanh nghiệp, thủ trưởng đơn vịsự nghiệp, chủ đơn vị sản xuất kinh doanh cá thể, chủ hộ dân cư có vốn đầu tưthực hiện nêu ở Điều 1 có trách nhiệm báo cáo đầy đủ, chính xác và kịp thời cácthông tin theo phương án điều tra ban hành kèm theo quyết định này.

Điều 3. Giao Vụ trưởng Vụ Hệthống Tài khoản quốc gia chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan và tổchức thực hiện cuộc điều tra theo đúng phương án quy định.

Điều 4. Quyết định này cóhiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 5. Vụ trưởng Vụ Hệthống Tài khoản Quốc gia, Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệthông tin, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Chánh Văn phòng Tổng cục và Thủtrưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Các Bộ, ngành;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (để phối hợp);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lãnh đạo TCTK;
- Các Cục Thống kê;
- Lưu: VT, TKQG;

Q. TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đỗ Thức