BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Số: 526/QĐ /BNN-TC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 3 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định tạm thời nội dung và mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông, khuyến ngư

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 56/2005/NĐ-CP ngày 26/4/2005 của Chính phủ và Thông tư số 30/2006/TTLT-BTC-BNN &PTNT-BTS ngày 6/4/2006, Thông tư số 50/2007/TTLT-BTC-BNN-BTS ngày 21/5/2007 hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến nông, khuyến ngư;

Căn cứ các văn bản chế độ hiện hành;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Quốc gia tại Tờ trình số 948/KN-TC 22/12/2008 về việc sửa đổi định mức tạm thời nội dung chi khuyến nông khuyến ngư;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này nội dung và mức hỗ trợ hoạt động khuyến nông, khuyến ngư sử dụng nguồn ngân sách Trung ương, cụ thể:

+ Nội dung và mức hỗ trợ thông tin tuyên truyền khuyến nông khuyến ngư (Phụ lục 1 kèm theo)

+ Nội dung và mức hỗ trợ tập huấn, đào tạo khuyến nông khuyến ngư (Phụ lục 2 kèm theo)

Điều 2. Nội dung và mức hỗ trợ quy định tại Quyết định này làm căn cứ cho việc lập kế hoạch và xây dựng dự toán hàng năm. Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Quốc gia tổ chức hướng dẫn, thực hiện và quyết toán các nhiệm vụ trên cơ sở dự toán được duyệt và các quy định hiện hành.

Điều 3.Quyết định này thay thế Quyết định số 927/QĐ-BNN-TC ngày 04/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và có hiệu lực kể từ năm ngân sách 2009.

Điều 4. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Quốc gia và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Bùi Bá Bổng