ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 526/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 25 tháng 04 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG, PHƯƠNG TIỆN VẬNTẢI HOẠT ĐỘNG TẠI KHU VỰC CỬA KHẨU, LỐI MỞ BIÊN GIỚI THUỘC ĐỊA BÀN TỈNH CAOBẰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổchức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ LuậtBiên giới Quốc gia và Luật Cư trú;

Căn cứ Hiệpđịnh về Quy chế quản lý biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc; Hiệp định vềcửa khẩu và Quy chế quản lý cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc;

Căn cứ Nghịđịnh 34/2002/NĐ-CP ngày 18 tháng 08 năm 2000 của Chính phủ về Quy chế khu vựcbiên giới đất liền Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghịđịnh 32/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 03 năm 2005 của Chính phủ về Quy chế cửa khẩubiên giới đất liền;

Căn cứ Nghịđịnh 77/2010/NĐ-TTg ngày 12 tháng 07 năm 2010 của Chính phủ về phối hợp giữaBộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, giữgìn an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng;

Căn cứ Thông tưsố 181/2005/TT-BQP ngày 17 tháng 11 năm 2005 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thựchiện Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 03 năm 2005 của Chính phủ về Quychế cửa khẩu biên giới đất liền;

Căn cứ Thông tưsố 90/2011/TT-BQP ngày 30 tháng 06 năm 2011 của Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sungThông tư số 181/2005/TT-BQP ngày 17 tháng 11 năm 2005 của Bộ Quốc phòng hướngdẫn thực hiện Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 03 năm 2005 của Chínhphủ về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền;

Xét đề nghị củaChỉ huy trưởng, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng tại công văn số 153/BCH-TM ngày 08 tháng 02 năm 2014.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời quản lý ngườilao động, phương tiện vận tải hoạt động tại khu vực cửa khẩu, lối mở biên giớithuộc địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhândân tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Cụctrưởng Cục Hải quan tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chủtịch Ủy ban nhân dân các huyện biên giới,Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lý Hải Hầu

QUY ĐỊNH

TẠM THỜI QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG, PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI HOẠT ĐỘNG TẠIKHU VỰC CỬA KHẨU, LỐI MỞ BIÊN GIỚI THUỘC ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

Quy định này quyđịnh về trật tự, thủ tục kiểm tra, giám sát, duy trì an ninh, trật tự ra, vào,hoạt động trong khu vực cửa khẩu, lối mở biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.

Điều 2. Đốitượng điều chỉnh

1. Cơ quan Nhànước, đơn vị bộ đội, công an (sau đây gọi chung là cơ quan) cá nhân thực hiệnchức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành tại khu vực cửa khẩu, lối mở biên giới.

2. Người sử dụnglao động, chủ phương tiện, chủ hàng hóa, người lao động, người điều khiểnphương tiện; phương tiện vận tải vào, ra và hoạt động trong khu vực cửa khẩu,lối mở.

Điều 3. Giảithích từ ngữ

Trong quy định nàycác từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Người lao động:Là người làm việc bốc, xếp, dỡ, vận chuyển hàng hóa lên, xuống, chuyển sang cácphương tiện vận tải hoặc vào kho, xếp đặt hàng hóa trong kho trong khu vực cửakhẩu, lối mở.

2. Người điềukhiển phương tiện: Là người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa, hoặctham gia vào kíp làm việc bảo đảm cho phương tiện đó hoạt động an toàn trongkhu vực cửa khẩu, lối mở biên giới (Ví dụ: Lái mảng…)

Điều 4. Nguyêntắc thực hiện

1. Mọi hoạt độngcủa tổ chức, cá nhân, phương tiện vận tải của Việt Nam và Trung Quốc tại khuvực cửa khẩu, lối mở phải tuân thủ quy định này và các quy định khác của luậtpháp có liên quan và Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia.

2. Các cơ quan, tổchức và cá nhân thực hiện quản lý Nhà nước chuyên ngành tại khu vực cửa khẩu,lối mở phải tuân thủ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quyđịnh.

3. Người lao độngtrong khu vực cửa khẩu, lối mở phải làm việc trong một tổ chức nhất định như:Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ bốc xếp...);tổ chức này phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định củapháp luật.

4. Người, phươngtiện vận tải, hàng hóa qua lại biên giới, vào, ra và hoạt động tại khu vực cửakhẩu phải có đủ giấy tờ hợp lệ theo quy định; chịu sự kiểm tra, kiểm soát,hướng dẫn của Bộ đội Biên phòng tại khu vực cửa khẩu, lối mở và các cơ quanquản lý chuyên ngành khác có liên quan.

Điều 5. Cáchành vi bị nghiêm cấm

1. Sử dụng giấy tờgiả, tổ chức, dẫn đường, đưa đón người xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.

2. Kích động, hoặccó hành vi phá hoại an ninh, gây mất trật tự công cộng, cản trở hoặc không chấphành kiểm tra, kiểm soát, giám sát của lực lượng quản lý chuyên ngành tại cửakhẩu, lối mở.

3. Vận chuyển tàiliệu bí mật Quốc gia ra nước ngoài, vận chuyển, mua bán, tuyên truyền tài liệu,sách báo, văn hóa phẩm độc hại.

4. Buôn bán, vậnchuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ, vũ khí, vật liệu nổ, pháo và đồ chơi nguyhiểm, chất cháy, chất nổ, chất phóng xạ, độc hại, ma túy, chế phẩm từ ma túy,sử dụng các chất ma túy đây nghiện, buôn bán người và các loại hàng hóa mà Nhànước cấm xuất khẩu, nhập khẩu.

5. Xả rác, chấtthải làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường.

6. Các hoạt độngkhác trái với quy định của pháp luật.

Điều 6. Quyđịnh chung đối với người lao động

Người lao độngtrong thời gian làm việc bốc, xếp hàng hóa, người điều khiển phương tiện (baogồm cả xuồng, bè, mảng...) cho mỗi doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải, tổ bốc xếptại khu vực cửa khẩu, lối mở có trách nhiệm:

1. Sử dụng trangphục bảo hộ lao động có in logo của Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ bốc xếp trênáo, có biển tên đeo trước ngực để thuận tiện cho công tác quản lý và đảm bảo vệsinh, an toàn lao động.

2. Chấp hànhnghiêm các quy định hoạt động tại khu vực cửa khẩu, lối mở, nội quy làm việccủa doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ bốc xếp, chịu sự kiểm tra, kiểm soát của lựclượng Biên phòng và các cơ quan chức năng liên quan hoạt động tại khu vực cửakhẩu, lối mở

3. Khi người laođộng chấm dứt hợp đồng lao động với doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ bốc xếp phảinộp lại giấy phép ra, vào tại khu vực cửa khẩu, lối mở cho người sử dụng laođộng để nộp lại cho Đồn Biên phòng sở tại.

Chương II

QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG, PHƯƠNG TIỆN, VÀO,RA, HOẠT ĐỘNG TẠI KHU VỰC CỬA KHẨU LỐI MỞ

Điều 7. Tráchnhiệm của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ bốc xếp

1. Khi có nhu cầutham gia thực hiện các hoạt động vận tải, bốc, xếp, dỡ hàng hóa xuất nhập khẩu,xuất nhập cảnh tại khu vực cửa khẩu, lối mở, người đứng đầu doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ bốc xếp có trách nhiệm lập hồ sơkhai báo xin cấp giấy phép ra, vào khu vực nêu trên cho người lao động vàphương tiện vận tải theo quy định tại Điều 8 quy định này.

2. Đăng kí với ĐồnBiên phòng sở tại về màu sắc, kiểu dáng trang phục bảo hộ lao động của ngườilao động thuộc đơn vị mình quản lý tham gia hoạt động tại khu vực cửa khẩu, lốimở.

3. Thông báo bằngvăn bản và nộp lại cho Đồn biên phòng quản lý khu vực cửa khẩu, lối mở đối vớicác trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động, ngừng làm việc của người laođộng, phương tiện vận tải tại khu vực cửa khẩu, lối mở chậm nhất 02 ngày làmviệc kể từ khi đơn vị có quyết định chấm dứt hoặc ngừng hoạt động đối với ngườilao động và phương tiện vận tải đó.

4. Tuyên truyền,phổ biến đến mọi đối tượng lao động thuộc quyền quản lý về việc chấp hành cácquy định của pháp luật về lao động, cư trú, quy định về quản lý biên giới vàquy định này. Chấp hành sự hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát và các quyết định phùhợp với quy định của pháp luật hiện hành của các lực lượng chức năng tại khuvực cửa khẩu, lối mở.

Điều 8. Hồ sơxin cấp giấy phép vào, ra khu vực cửa khẩu, lối mở

1. Doanh nghiệp,hợp tác xã, tổ bốc xếp có nhu cầu tổ chức cho người lao động thực hiện các hoạtđộng bốc, xếp, vận chuyển hàng hóa tại khu vực cửa khẩu, lối mở phải lập hồ sơxin cấp Giấy phép vào, ra khu vực cửa khẩu, lối mở cho người và phương tiện gửiđến Đồn Biên phòng sở tại, hồ sơ gồm:

a) Công văn xincấp Giấy phép vào, ra khu vực cửa khẩu, lối mở (sau đây gọi tắt là Giấy phép)có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổbốc xếp... Trong đó nêu rõ thời gian hoạt động của người và phương tiện vậntải.

b) Danh sách tríchngang của người quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ bốc xếp, người lao động,người điều khiển phương tiện tham gia hoạt động tại các khu vực cửa khẩu, lốimở (kèm theo: Mỗi người 01 ảnh 4cm x 6cm; bản sao chứng minh nhân dân có chứngthực).

c) Bản kê chi tiếtsố lượng, kiểu xe, biển kiểm soát và họ tên người điều khiển đối với từngphương tiện.

2. Trong thời hạn03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Đồn biên phòng sở tại chủtrì, phối hợp với Công an xã (thị trấn) biên giới quy định tại Khoản 3 Điều nàytổ chức rà soát điều kiện, tiêu chuẩn phù hợp với quy định về quản lý biêngiới, tiến hành cấp Giấy phép cho người và phương tiện vận tải. Trường hợpkhông cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3. Thẩm quyền cấpgiấy phép: Đối với những người có nhu cầu vào khu vực cửa khẩu, lối mở để laođộng: Đồn Biên phòng sở tại chủ trì, phối hợpvới Công an xã (thị trấn) biên giới tổ chức rà soát về điều kiện, tiêu chuẩn phù hợp với các quy định về quản lý, bảo vệbiên giới để cấp giấy phép.

Điều 9. Quytrình quản lý người lao động (bốc, xếp hàng hóa) tại khu vực cửa khẩu, lối mở

* Đối với ngườilao động (bốc, xếp hàng hóa):

- Người trong khuvực biên giới (xã, thị trấn biên giới): Khi ra, vào khu vực cửa khẩu, lối mởphải xuất trình Giấy phép do Đồn Biên phòng sở tại cấp còn giá trị sử dụng;

- Đối với ngườingoài khu vực biên giới (người ở xã nội địa của tỉnh Cao Bằng và các tỉnh, thànhphố khác). Ngoài các giấy tờ nêu trên, nếu cư trú ở khu vực biên giới phải cógiấy phép của Công an tỉnh Cao Bằng (theo Khoản b, Điều 4, Chương II - Nghịđịnh 34/CP ), phải đăng kí tạm trú tại địa phương theo quy định của Luật Cư trú.

Điều 10. Quytrình quản lý phương tiện vận tải và ngườiđiều khiển phương tiện vận tải

1. Đối với phươngtiện vận tải đường bộ và người điều khiển phương tiện:

a) Đối với phươngtiện vận tải đường bộ khi vào, ra hoạt động tại khu vực cửa khẩu, lối mở:

- Người sử dụngphương tiện phải đăng kí với Trạm Kiểm soát biên phòng: Số lượng xe, kiểu xe,biển kiểm soát, thời gian hoạt động trong khu vực cửa khẩu, lối mở;

- Các loại phươngtiện vận tải có đầy đủ các giấy tờ cần thiết theo quy định của pháp luật đốivới từng loại phương tiện vận tải mới được hoạt động trong khu vực cửa khẩu,lối mở.

b) Đối với ngườiđiều khiển phương tiện vận tải đường bộ khi ra, vào khu vực nêu trên phải xuấttrình các loại giấy tờ quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 8 Quy định này, giấyphép điều khiển phương tiện do cơ quan có thẩm quyền cấp. Nếu lưu trú qua đêmtrong khu vực cửa khẩu, lối mở phải trình báo với Trạm Kiểm soát biên phòng vàđăng kí tạm trú với Công an xã (thị trấn) sở tại.

2. Đối với phươngtiện vận tải thủy (xuồng, bè, mảng) và người lái phương tiện.

a) Đối với ngườilái phương tiện vận tải thủy: Khi vào, ra khu vực cửa khẩu, lối mở phải xuấttrình các loại giấy tờ quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 8 Quy định này, giấythông hành hoặc giấy chứng chỉ chuyên môn phù hợp với chức danh điều khiển loạiphương tiện đang sử dụng.

- Nếu lưu trú quađêm trong khu vực cửa khẩu, lối mở phải trình báo với Trạm Kiểm soát biên phòngvà đăng kí tạm trú;

- Riêng đối vớingười ngoài khu vực biên giới (người ở xã nội địa của tỉnh Cao Bằng và cáctỉnh, thành phố khác): Nếu cư trú ở khu vực biên giới phải có giấy phép củaCông an tỉnh Cao Bằng (theo Khoản b, Điều 4, Chương II - Nghị định 34/CP ), phảiđăng ký tạm trú tại địa phương theo quy định của Luật Cư trú.

b) Đối với phươngtiện vận tải thủy:

Phương tiện vậntải đường thủy (thuyền, bè, mảng) khi tham gia hoạt động vận chuyển hàng hóatrong khu vực cửa khẩu, lối mở phải có đầy đủ các loại giấy tờ cần thiết, theoquy định của pháp luật hiện hành về điều kiện tham gia giao thông vận tải thủynhư: Giấy phép, giấy đăng kiểm, xuồng phải có biển số; đồng thời phải có sổnhật ký hành trình và phải chịu sự kiểm tra, hướng dẫn điều hành của cán bộ,nhân viên kiểm soát Biên phòng để đảm bảo an toàn, an ninh trật tự ở khu vựccửa khẩu, lối mở.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Bộ Chỉhuy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

1. Ban hành mẫugiấy phép vào, ra khu vực cửa khẩu, lối mở đảm bảo đơn giản thuận tiện trongquản lý người được cấp phép.

2. Chỉ đạo ĐồnBiên phòng quản lý cửa khẩu, lối mở chủ trì, phối hợp với các lực lượng chứcnăng và chính quyền địa phương.

a) Tổ chức tuyêntruyền quy định này tới các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ bốc xếp hoạt động tạikhu vực cửa khẩu, lối mở và nhân dân địa phương có cửa khẩu, lối mở.

b) Niêm yết côngkhai thủ tục cấp, thu hồi Giấy phép vào, ra khu vực cửa khẩu, lối mở tại cáctrụ sở UBND xã, thị trấn nơi có cửa khẩu,lối mở và khu vực nêu trên.

c) Tổ chức thựchiện việc cấp và thu hồi giấy phép vào, ra khu vực cửa khẩu, lối mở.

d) Tổ chức kiểmtra, kiểm soát đảm bảo duy trì an ninh trật tự khu vực cửa khẩu, biên giới theođúng quy định của ngành và pháp luật hiện hành. Xử lý hoặc kiến nghị cơ quanNhà nước có thẩm quyền kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật tại khu vựccửa khẩu, lối mở.

Điều 12. Côngan tỉnh.

Chỉ đạo Công ancác huyện có cửa khẩu, lối mở để chỉ đạo Công an các xã (thị trấn) phối hợp vớilực lượng Biên phòng sở tại tổ chức thực hiện việc rà soát điều kiện tiêu chuẩncấp giấy vào, ra khu vực cửa khẩu, lối mở và quản lý tình hình an ninh trật tự,cư trú, an toàn giao thông tại khu vực cửa khẩu, lối mở.

Điều 13. Hảiquan tỉnh

Chỉ đạo các Chicục Hải quan cửa khẩu, lối mở phối hợpvới lực lượng Biên phòng tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp tham gia hoạtđộng xuất nhập khẩu hàng hóa trong việc sử dụng lao động thực hiện đúng theoQuy định này.

Điều 14. Banquản lý Khu kinh tế tỉnh

Tổ chức tuyêntruyền cho các doanh nghiệp, người lao động trong khu vực cửa khẩu, lối mở;phối hợp với Bộ đội Biên phòng quản lý, điều tiết với người lao động trong khuvực cửa khẩu, lối mở.

Điều 15. Ủy ban nhân dân huyện có cửa khẩu, lối mở

Chỉ đạo các cơquan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dânhuyện và Ủy ban nhân dân xã (thị trấn) cócửa khẩu, lối mở chủ động phối hợp vớilực lượng Biên phòng và các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý Nhànước tại khu vực cửa khẩu, lối mở.

Điều 16. Tổchức, cá nhân người sử dụng lao động

Đối với người sửdụng lao động (các doanh nghiệp, hợp tác, trưởng tổ, đội bốc xếp): Quản lý laođộng theo đúng quy định tại Quy chế này, thực hiện báo cáo về tình hình sử dụnglao động tại cơ quan, tổ chức mình quản lý theo định kỳ trước ngày mùng 10 củatháng kế tiếp và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước quản lývề lao động.

Điều 17. Tổchức thực hiện.

Giao bộ Chỉ huy Bộđội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, Ủy ban nhân dân huyện có cửa khẩu, lối mở tổchức thực hiện Quy định này, hàng tháng tổng hợp báo cáo bằng văn bản với Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện;

Trong quá trìnhtriển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có ý kiếnbằng văn bản gửi về bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.