ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 527/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 24 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CHUYỂN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, BỘ MÁY TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ CỦA PHÒNG KIỂM SOÁTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỪ VĂN PHÒNG UBND TỈNH SANG SỞ TƯ PHÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hànhchính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sungmột số điều của các Nghị định liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hànhchính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nộivụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển chức năng,nhiệm vụ, bộ máy tổ chức và 03 biên chế công chức của Phòng Kiểm soát thủ tụchành chính từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sang Sở Tư pháp kể từ ngày 01tháng 8 năm 2013.

Điều 2. Giao Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp, thực hiện việc bàn giaovà tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, biên chế, công chức, hồ sơ, tài liệu củaPhòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sang Sở Tưpháp theo đúng quy định hiện hành đảm bảo nhiệm vụ quản lý nhà nước về công táckiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh hoạt động bình thường, liên tục và hiệuquả.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở; Nội vụ, Tư pháp, Tài chính; Thủ trưởng cáccơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4
- Bộ Tư pháp;
- Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu VT, VP1, VP7, VP8.
DN/15

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Thắng