UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 3 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy trình cổ phần hoá doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

__________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 146/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số vấn đề tài chính khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 18/2007/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 20/2007/TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo Nghị định số109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 390 /TTr-BĐM ngày 19 tháng 02 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình cổ phần hoá doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế thành lập, quản lý.

Điều 2.

1. Giao trách nhiệm cho Giám đốc các sở, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Huế căn cứ kế hoạch sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2007 – 2009 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 879/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2007, các Quyết định của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về phê duyệt kế hoạch sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và tình hình thực tế của doanh nghiệp chỉ đạo Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc các doanh nghiệp trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện sắp xếp, chuyển đổi từng doanh nghiệp theo quy trình này; kiên quyết xử lý, kể cả việc thay thế, bãi nhiệm chức vụ đang đảm nhiệm đối với những cán bộ không thực hiện nghiêm túc kế hoạch sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ và Uỷ ban Nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Giao trách nhiệm cho Trưởng Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cổ phần hoá các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của nhà nước trong quá trình sắp xếp chuyển đổi doanh nghiệp, thẩm tra, thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt các quyết định có liên quan.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1289/QĐ-UB ngày 12 tháng 4 năm 2005 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, các thành viên Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cổ phần hoá các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc tỉnh, Giám đốc các sở ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Huế, Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Thị Thúy Hòa