BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN: XÂY DỰNG, CẢI TẠO TIỂU KHU GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ VÀ NÔNG LÂM ĐÔNG BẮC
----------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008, số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật Sửa đổi số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009, số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; và số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 2913/QĐ-BNN-XD ngày 29/10/2010 phê duyệt Dự án Đầu tư; số 1453/QĐ-BNN-KH ngày 01/6/2010 phê duyệt đề cương, dự toán, kế hoạch đấu thầu khảo sát, lập dự án đầu tư của Dự án Xây dựng, cải tạo Tiểu khu giáo dục thể chất - Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp và Nông lâm Đông Bắc.
Xét các Tờ trình: số 91/TTr-CĐNĐB-QLDA ngày 02/3/2011, số 181/CĐNĐB-QLDA ngày 09/3/2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc xin phê duyệt Kế hoạch đấu thầu của Dự án trên.

>> Xem thêm:  Thủ tục hòa giải đối với tranh chấp đất đai và cách thức giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất ?

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý XDCT, kèm theo Báo cáo thẩm định số 222/XD-CĐ ngày 18/3/2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu của Dự án Xây dựng, cải tạo Tiểu khu giáo dục thể chất, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc, có tổng mức đầu tư là 19.723.800.000đ (Mười chín tỷ, bảy trăm hai mươi ba triệu, tám trăm ngìn đồng), với nội dung chính như sau:
1. Phần công việc đã thực hiện, bao gồm: Khảo sát địa hình, địa chất công trình, Lập dự án đầu tư. Có tổng giá trị là 326.300.000đ (Ba trăm hai mươi sáu triệu, ba trăm nghìn đồng).
2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu, bao gồm: Quản lý dự án; Thẩm định dự án đầu tư; Thẩm tra phê duyệt quyết toán; và Dự phòng. Có tổng giá trị là 1.356.000.000đ (Một tỷ, ba trăm năm mươi sáu triệu đồng).
3. Phần kế hoạch đấu thầu:
3.1. Phân chia gồm 11 gói thầu, có tổng giá trị là 18.041.500.000đ (Mười tám tỷ, không trăm bốn mươi mốt triệu, năm trăm nghìn đồng).
3.2. Tên gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu, hình thức hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng.
3.3. Thời gian lựa chọn nhà thầu: dự kiến theo thời gian thực hiện dự án từ năm 2011 đến năm 2013.
Căn cứ Thông báo Kế hoạch vốn của dự án, chủ đầu tư tổ chức thực hiện theo quy định.

>> Xem thêm:  Khởi kiện tranh chấp đất đai ra tòa án nhưng không được giải quyết thì xử lý thế nào?

3.4. Giá gói thầu: được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư.
Chủ đầu tư tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu trước khi tổ chức thực hiện đấu thầu, để làm căn cứ xét thầu theo quy định.
3.5. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.
(chi tiết Kế hoạch đấu thầu, xem phụ lục kèm theo).
Điều 2. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:
Tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt: hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, hồ sơ mời thầu; kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu, theo quy định hiện hành. Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, trước pháp luật về quyết định của mình.
Thực hiện đúng theo cam kết tại Tờ trình số 181/CĐNĐB-QLDA ngày 09 tháng 3 năm 2011; đảm bảo tiến độ và thương thảo với nhà thầu để giảm giá trúng thầu - tiết kiệm chi phí xây dựng công trình.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý XDCT; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn;
- Lưu: VT; XD.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

>> Xem thêm:  Tranh chấp sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất xử lý như thế nào ? Khiếu kiện ở đâu ?