BỘ TÀI CHÍNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

Về việc lưu hành tờ cổ phiếu và ban hành quy chế tạm thời về việc mua tờ cổ phiếu trong các công ty cổ phần

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 28/CP ngày 7/5/1996 của Chính phủ về việc chuyển một số doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1297/KTTH ngày 19/3/1997 của Văn phòng Chính phủ về việc thống nhất quản lý phát hành, in ấn cổ phiếu;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Lưu hành tờ cổ phiếu dùng trong các công ty cổ phần theo 3 mẫu như sau:

a. Cổ phiếu ghi danh (không chuyển nhượng) màu xanh vàng dùng cho cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị; cổ đông mua chịu cổ phiếu của Nhà nước và những người được Nhà nước cấp cổ phiếu hưởng cổ tức; cổ phiếu của Nhà nước.

b. Cổ phiếu ghi danh màu vàng tím dùng cho cổ đông thường là thể nhân và pháp nhân, cổ đông khác hoặc có nguyện vọng nhận cổ phiếu ghi danh.

c. Cổ phiếu vô danh dùng cho tất cả cổ đông trừ những đối tượng ghi tại phần a Điều này hoặc điều lệ công ty không quy định khác.

Điều 2. Cổ phiếu của công ty cổ phần có các loại: 1 cổ phần, 2 cổ phần, 5 cổ phần, 10 cổ phần, 20 cổ phần, 50 cổ phần, 100 cổ phần, 200 cổ phần, 500 cổ phần và 1000 cổ phần.

Điều 3. Giá trị 1 (một) cổ phần là 100.000 đồng, thống nhất trên toàn quốc cho các công ty cổ phần.

Điều 4. Điều kiện, thủ tục xin mua tờ cổ phiếu và cách ghi tờ cổ phiếu thực hiện theo quy chế đính kèm quyết định này.

Điều 5. Giao cho:

- Tổng cục Quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp tiếp nhận đơn xin mua tờ cổ phiếu và hồ sơ liên quan của công ty để trình Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định.

- Kho Bạc Nhà nước chịu trách nhiệm in, quản lý tờ cổ phiếu "trắng" và cung cấp cho từng công ty cổ phần theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Cơ quan tài chính các cấp có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn các công ty cổ phần thực hiện quyết định này.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký, những quy định trái với quyết định này đều bãi bỏ. Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính thi hành quyết định này.

Bộ trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng