BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5293/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 10 tháng 11năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬTTÍNH ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2014 THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIÁODỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐƯỢC BAN HÀNH TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2008 ĐẾN HẾT NGÀY 30 THÁNG9 NĂM 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ LuậtBan hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghịđịnh số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghịđịnh số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 2 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thốnghóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thôngtư số 09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy địnhchi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 2 năm 2013 của Chínhphủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghịcủa Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóavăn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục vàĐào tạo được ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đến hết ngày 30 tháng 9 năm2014, bao gồm:

1. Danh mục vănbản quy phạm pháp luật còn hiệu lực tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2014 thuộc lĩnhvực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo được ban hành từ ngày 01 tháng01 năm 2008 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2014.

2. Danh mục vănbản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần tính đến ngày 30/9/2014 thuộc lĩnhvực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo được ban hành từ ngày 01 tháng01 năm 2008 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2014.

3. Tập hệ thốnghóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực tính đến ngày 30/9/2014 thuộc lĩnhvực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo được ban hành từ ngày 01 tháng01 năm 2008 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2014.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vụ Pháp chế phốihợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan thực hiện việc đăng tải kết quảhệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của BộGiáo dục và Đào tạo được ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đến hết ngày 30tháng 9 năm 2014 trên trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởngcác đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Website Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Mạnh Hùng

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC TÍNH ĐẾN NGÀY 30 THÁNG9 NĂM 2014 THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐƯỢC BANHÀNH TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2008 ĐẾN HẾT NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số 5293/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Bộtrưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo )

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Ghi chú

I

Văn bản QPPL do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

1.

Luật

38/2005/QH11

Giáo dục

2.

Luật

44/2009/QH12 ngày 25/11/2009

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục

3.

Luật

08/2012/QH13 ngày 18/6/2013

Giáo dục đại học

Hết hiệu lực một phần

4.

Nghị quyết

35/2009/NQ-QH12 ngày 19/6/2009

Về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.

5.

Nghị định

32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo

6.

Nghị định

49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010

Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015

Hết hiệu lực một phần

7.

Nghị định

82/2010/NĐ-CP ngày 15/7/2010

Quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.

8.

Nghị định

115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010

Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục

9.

Nghị định

31/2011/NĐ-CP ngày 11/05/2011

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục

10.

Nghị định

54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011

Về phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

11.

Nghị định

73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012

Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

12.

Nghị định

07/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013

Về việc sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định 31/2011/NĐ-CP ngày 11/05/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02/08/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục

13.

Nghị định

19/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23/2/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2006/NĐ-CP ngày 20/06/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

14.

Nghị định

42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013

Về việc tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục

15.

Nghị định

74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015

16.

Nghị định

124/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013

Về việc quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ người đi đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

17.

Nghị định

138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013

Quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

18.

Nghị định

141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013

Về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học

19.

Nghị định

143/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013

Quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo

20.

Nghị định

186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013

Về Đại học quốc gia

21.

Nghị định

20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014

Về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

22.

Quyết định

174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008

Về quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm giáo sư, phó giáo sư

23.

Quyết định

38/2009/QĐ-TTg ngày 09/3/2009

Về việc ban hành Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân

24.

Quyết định

61/2009/QĐ-TTg ngày 17/4/2009

Việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục

25.

Quyết định

65/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009

Ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê

26.

Quyết định

15/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010

Quy định về phụ cấp dạy lớp ghép đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập

27.

Quyết định

58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010

Ban hành Điều lệ trường đại học.

28.

Quyết định

85/2010/QĐ-TTg ngày 21/12/2010

Ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú.

29.

Quyết định

42/2011/QĐ-TTg ngày 05/8/2011

Bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục

30.

Quyết định

45/2011/QĐ-TTg ngày 18/8/2011

Hỗ trợ một phần kinh phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác từ trước năm 1995 nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí

31.

Quyết định

60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011

Quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015

32.

Quyết định

63/2011/QĐ-TTg ngày 10/11/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ

33.

Quyết định

20/2012/QĐ-TTg ngày 27/4/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư" ban hành kèm theo Quyết định 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ

34.

Quyết định

51/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012

Quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao

35.

Quyết định

05/2013/QĐ-TTg ngày 15/01/2013

Quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập

36.

Quyết định

12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013

Quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

37.

Quyết định

37/2013/QĐ-TTg ngày 26/6/2013

Điều chỉnh quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020

38.

Quyết định

52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013

Chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu không được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

39.

Quyết định

64/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013

Ban hành điều kiện và thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện

40.

Quyết định

66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013

Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học

41.

Quyết định

26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014

Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên

II

Văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành

42.

Quyết định

01/2008/QĐ-BGDĐT ngày 09/01/2008

Quy định về bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giáo viên trường trung cấp chuyên nghiệp

43.

Quyết định

02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008

Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

44.

Quyết định

07/2008/QĐ-BGDĐT ngày 19/02/2008

Chương trình khung giáo dục đại học ngành giáo dục tiểu học liên thông từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp lên trình độ cao đẳng

45.

Quyết định

09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008

Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

46.

Quyết định

10/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/3/2008

Chương trình khung giáo dục đại học trình độ cao đẳng ngành giáo dục đặc biệt thuộc khối ngành sư phạm

47.

Quyết định

14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008

Điều lệ trường mầm non

48.

Quyết định

16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008

Quy định về đạo đức nhà giáo

49.

Quyết định

17/2008/QĐ-BGDĐT ngày 17/4/2008

Mẫu bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và Mẫu bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

50.

Quyết định

19/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/4/2008

Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành văn hóa - nghệ thuật – thông tin trình độ đại học

51.

Quyết định

20/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/4/2008

Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành khoa học sức khoẻ trình độ đại học và cao đẳng

52.

Quyết định

25/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2008

Mẫu bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và Mẫu bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học phổ thông

53.

Thông tư

26/2008/TT-BGDĐT ngày 09/5/2008

Hướng dẫn về trình tự, thủ tục phong tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự

54.

Quyết định

30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/6/2008

Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên

55.

Quyết định

31/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23/6/2008

Ban hành quy định Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

56.

Quyết định

32/2008/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2008

Bổ sung chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Kỹ thuật công nghiệp, mã số 62.14.10.08 vào ngành khoa học giáo dục mã số 62.14 trong Danh mục chuyên ngành đào tạo sau đại học ban hành kèm theo Quyết định số 44/2002/QĐ-BGD &ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

57.

Quyết định

33/2008/QĐ-BGDĐT ngày 01/7/2008

Ban hành Chương trình môn học pháp luật dùng cho đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

58.

Quyết định

34/2008/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2008

Mẫu chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

59.

Quyết định

37/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2008

Quy định về phòng học bộ môn

60.

Quyết định

39/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/7/2008

Mẫu giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp 10, lớp 11 và lớp 12 ở cấp trung học phổ thông

61.

Quyết định

41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục

62.

Quyết định

42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2008

Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học

63.

Quyết định

44/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/7/2008

Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp

64.

Chỉ thị

46/2008/CT-BGDĐT ngày 05/8/2008

Tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục

65.

Thông tư

48/2008/TT-BGDĐT ngày 25/8/2008

Hướng dẫn xếp hạng và thực hiện phụ cấp chức vụ lãnh đạo của trung tâm giáo dục thường xuyên

66.

Quyết định

49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2008

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú

67.

Quyết định

52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008

Chương trình các môn lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

68.

Quyết định

53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008

Quy định về việc đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên

69.

Quyết định

57/2008/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2008

Quy định về liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh của các cơ sở giáo dục đại học

70.

Quyết định

58/2008/QĐ-BGDĐT ngày 17/10/2008

Quy định về hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non

71.

Thông tư

59/2008/TT-BGDĐT ngày 31/10/2008

Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường chuyên biệt công lập

72.

Quyết định

60/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/11/2008

Quy định tổ chức hoạt động văn hóa cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp

73.

Chỉ thị

61/2008/CT-BGDĐT ngày 12/11/2008

Tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS

74.

Quyết định

62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2008

Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

75.

Thông tư

63/2008/TT /BGDĐT ngày 28/11/2008

Hướng dẫn trình tự, thủ tục chuyển đổi loại hình trường trung cấp dân lập sang loại hình trường trung cấp tư thục

76.

Quyết định

64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008

Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

77.

Quyết định

66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008

Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành

78.

Quyết định

67/2008/QĐ-BGDĐT ngày 09/12/2008

Ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành kỹ thuật trình độ đại học

79.

Quyết định

68/2008/QĐ-BGDĐT ngày 09/12/2008

Quy định về công tác hướng nghiệp tư vấn việc làm trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp

80.

Quyết định

69/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/12/2008

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành từ năm 1975 đến năm 2006 về hoạt động sư phạm hết hiệu lực

81.

Chỉ thị

71/2008/CT-BGDĐT ngày 23/12/2008

Tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên

82.

Quyết định

72/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23/12/2008

Quy định tổ chức hoạt động thể thao ngoại khoá cho học sinh, sinh viên

83.

Quyết định

73/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2008

Chương trình khung về đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở

84.

Quyết định

74/2008/QĐ-BGDĐT ngày 26/12/2008

Chương trình tiếng Chăm cấp tiểu học

85.

Quyết định

75/2008/QĐ-BGDĐT ngày 26/12/2008

Chương trình tiếng Hmông cấp tiểu học

86.

Quyết định

76/2008/QĐ-BGDĐT ngày 26/12/2008

Chương trình tiếng Jrai cấp tiểu học

87.

Quyết định

77/2008/QĐ-BGDĐT ngày 26/12/2008

Chương trình tiếng Bana cấp tiểu học

88.

Quyết định

78/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2008

Quy định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học

89.

Quyết định

79/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2008

Quy định đánh giá và xếp loại học viên học Chương trình xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ

90.

Quyết định

81/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2008

Quy định về Tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc sở giáo dục và đào tạo

91.

Thông tư

01/2009/TT-BGDĐT ngày 14/01/2009

Bổ sung chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Giáo dục chính trị, mã số 62.14.10.09 vào ngành Khoa học giáo dục mã số 62.14 trong Danh mục chuyên ngành đào tạo sau đại học ban hành kèm theo Quyết định số 44/2002/QĐ-BGD &ĐT ngày 24/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

92.

Thông tư

03/2009/TT-BGDĐT ngày 16/02/2009

Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Văn hoá- Nghệ thuật, trình độ đại học

93.

Thông tư

05/2009/TT-BGDĐT ngày 24/3/2009

Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý giáo dục hoà nhập

94.

Thông tư

06/2009/TT-BGDĐT ngày 31/3/2009

Sửa đổi, bổ sung Điều 10 và Điều 13 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

95.

Thông tư

09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009

Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

96.

Thông tư

10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009

Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ.

Hết hiệu lực một phần

97.

Thông tư

11/2009/TT-BGDĐT ngày 08/5/2009

Trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tư thục; cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập; cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập

98.

Thông tư

14/2009/TT-BGDĐT ngày 28/5/2009

Điều lệ trường cao đẳng

Hết hiệu lực một phần

99.

Thông tư

15/2009/TT-BGDĐT ngày 16/7/2009

Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học

100.

Thông tư

16/2009/TT-BGDĐT ngày 17/7/2009

Quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

101.

Thông tư

17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009

Chương trình giáo dục mầm non

102.

Thông tư

19/2009/TT-BGDĐT ngày 11/8/2009

Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp trung học cơ sở

103.

Thông tư

23/2009/TT-BGDĐT ngày 12/8/2009

Mẫu bằng thạc sĩ

104.

Thông tư

24/2009/TT-BGDĐT ngày 12/8/2009

Mẫu bằng tiến sỹ

105.

Thông tư

25/2009/TT-BGDĐT ngày 24/9/2009

Sửa đổi, bổ sung Danh sách đơn vị chủ quản và đơn vị liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh, quy định tại Quyết định số 57/2008/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định liên kết GDQP-AN của các cơ sở giáo dục đại học

106.

Thông tư

26/2009/TT-BGDĐT ngày 30/9/2009

Quy định về việc mặc đồng phục và lễ phục tốt nghiệp của học sinh, sinh viên

107.

Thông tư

27/2009/TT-BGDĐT ngày 19/10/2009

Quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

108.

Thông tư

28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009

Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông.

Hết hiệu lực một phần

109.

Thông tư

29/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009

Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

110.

Thông tư

30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009

Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông

111.

Thông tư

31/2009/TT-BGDĐT ngày 23/10/2009

Quy định về công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

112.

Thông tư

33/2009/TT-BGDĐT ngày 13/11/2009

Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn giáo dục quốc phòng- an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông)

113.

Thông tư

36/2009/TT-BGDĐT ngày 04/12/2009

Quy định kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi

114.

Thông tư

37/2009/TT-BGDĐT ngày 14/12/2009

Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Công nghệ trình độ đại học và cao đẳng

115.

Thông tư

38/2009/TT-BGDĐT ngày 22/12/2009

Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Kỹ thuật trình độ đại học.

116.

Thông tư

39/2009/TT-BGDĐT ngày 29/12/2009

Quy định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

117.

Thông tư

01/2010/TT-BGDĐT ngày 18/01/2010

Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp trung học phổ thông

118.

Thông tư

02/2010/TT-BGDĐT ngày 11/02/2010

Danh mục đồ dùng - đồ chơi - thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non

Hết hiệu lực một phần

119.

Thông tư

07/2010/TT-BGDĐT ngày 01/3/2010

Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học

120.

Thông tư

08/2010/TT-BGDĐT ngày 01/3/2010

Quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục

121.

Thông tư

09/2010/TT-BGDĐT ngày 10/3/2010

Quy chế học viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hình thức vừa làm vừa học

122.

Thông tư

10/2010/TT-BGDĐT ngày 22/3/2010

Ban hành chương trình khung giáo dục đại học ngành công tác xã hội trình độ đại học, cao đẳng

123.

Thông tư

11/2010/TT-BGDĐT ngày 23/3/2010

Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành khoa học sức khoẻ, trình độ cao đẳng

124.

Thông tư

12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010

Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

125.

Thông tư

13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010

Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non

126.

Thông tư

14/2010/TT-BGDĐT ngày 27/4/2010

Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học

127.

Thông tư

15/2010/TT-BGDĐT ngày 01/6/2010

Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp khối ngành Tài nguyên – Môi trường

128.

Thông tư

16/2010/TT-BGDĐT ngày 28/6/2010

Quy định về chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp

Hết hiệu lực một phần

129.

Thông tư

17/2010/TT-BGDĐT ngày 28/6/2010

Chương trình khung TCCN các khối ngành: công nghệ hoá học; công nghệ kỹ thuật điện; điện tử và viễn thông; sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da; công nghệ kỹ thuật cơ khí, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng

130.

Thông tư

18/2010/TT-BGDĐT ngày 28/6/2010

Chương trình khung TCCN các khối ngành: nông nghiệp; thuỷ sản

131.

Thông tư

19/2010/TT-BGDĐT ngày 29/6/2010

Chương trình khung khối ngành Khoa học sức khỏe trình độ trung cấp chuyên nghiệp

132.

Thông tư

20/2010/TT-BGDĐT ngày 16/7/2010

Quy định nội dung, trình tự, thủ tục chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục

133.

Thông tư

21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010

Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên

134.

Thông tư

22/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010

Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Khoa học quân sự trình độ đại học, cao đẳng.

135.

Thông tư

23/2010/TT-BGDĐT ngày 23/7/2010

Quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi

136.

Thông tư

24/2010/TT-BGDĐT ngày 02/8/2010

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú

137.

Thông tư

25/2010/TT-BGDĐT ngày 13/10/2010

Quy chế tuyển chọn, tổ chức bồi dưỡng và xét tuyển vào học trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đối với học sinh hệ dự bị đại học

138.

Thông tư

26/2010/TT-BGDĐT ngày 27/10/2010

Chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ

139.

Thông tư

28/2010/TT-BGDĐT ngày 01/11/2010

Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Văn hóa- Nghệ thuật- Thông tin, trình độ đại học và cao đẳng.

140.

Thông tư

32/2010/TT-BGDĐT ngày 02/12/2010

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi

141.

Thông tư

33/2010/TT-BGDĐT ngày 06/12/2010

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm về giáo dục hòa nhập

142.

Thông tư

34/2010/TT-BGDĐT ngày 08/12/2010

Quy định nội dung và hình thức thi nâng ngạch từ ngạch giáo viên trung học lên ngạch giáo viên trung học cao cấp.

143.

Thông tư

35/2010/TT-BGDĐT ngày 14/12/2010

Quy định danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành giáo dục

144.

Thông tư

36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

145.

Thông tư

37/2010/TT-BGDĐT ngày 21/12/2010

Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành sư phạm, trình độ đại học.

146.

Thông tư

38/2010/TT-BGDĐT ngày 22/12/2010

Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ

147.

Thông tư

39/2010/TT-BGDĐT ngày 23/12/2010

Quy định về việc đánh giá công tác học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

148.

Thông tư

40/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

149.

Thông tư

41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010

Điều lệ trường tiểu học

150.

Thông tư

42/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010

Quy định chuẩn giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên

151.

Thông tư

43/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010

Quy định về biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình trung cấp chuyên nghiệp

152.

Thông tư

44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

153.

Thông tư

02/2011/TT-BGDĐT ngày 20/01/2011

Quy định về kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục

154.

Thông tư

03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011

Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học

155.

Thông tư

04/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011

Quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học

156.

Thông tư

05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011

Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 13; khoản 2 Điều 16; khoản 1 Điều 17 và điểm c khoản 2 Điều 18 của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ trường mầm non

157.

Thông tư

06/2011/TT-BGDĐT ngày 11/02/2011

Quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo

158.

Thông tư

08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011

Quy định Điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng

159.

Thông tư

09/2011/TT-BGDĐT ngày 24/02/2011

Chương trình khung giáo dục đại học Khối ngành Nông - Lâm - Ngư nghiệp

160.

Thông tư

12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011

Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

161.

Thông tư

13/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục

162.

Thông tư

14/2011/TT-BGDĐT ngày 08/4/2011

Quy định chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học

163.

Thông tư

15/2011/TT-BGDĐT ngày 09/4/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

164.

Thông tư

16/2011/TT-BGDĐT ngày 13/4/2011

Quy định về trang bị, quản lý, sử dụng đồ chơi trẻ em trong nhà trường

165.

Thông tư

17/2011/TT-BGDĐT ngày 14/4/2011

Quy định chuẩn hiệu trưởng trường mầm non

166.

Thông tư

19/2011/TT-BGDĐT ngày 24/5/2011

Mẫu bằng tốt nghiệp đại học

167.

Thông tư

20/2011/TT-BGDĐT ngày 24/5/2011

Mẫu bằng tiến sĩ danh dự

168.

Thông tư

22/2011/TT-BGDĐT ngày 30/5/2011

Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học

169.

Thông tư

23/2011/TT-BGDĐT ngày 06/6/2011

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục sư phạm kĩ thuật công nghiệp trình độ đại học

170.

Thông tư

24/2011/TT-BGDĐT ngày 13/6/2011

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường dự bị đại học

Hết hiệu lực một phần

171.

Thông tư

25/2011/TT-BGDĐT ngày 16/6/2011

Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng

172.

Thông tư

27/2011/TT-BGDĐT ngày 27/6/2011

Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

173.

Thông tư

28/2011/TT-BGDĐT ngày 15/7/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 07 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

174.

Thông tư

30/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông

175.

Thông tư

31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở

176.

Thông tư

32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học

177.

Thông tư

33/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên giáo dục thường xuyên

178.

Thông tư

34/2011/TT-BGDĐT ngày 11/8/2011

Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ trung cấp chuyên nghiệp

179.

Thông tư

35/2011/TT-BGDĐT ngày 11/8/2011

Quy định trao nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

180.

Thông tư

36/2011/TT-BGDĐT ngày 17/8/2011

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non

181.

Thông tư

37/2011/TT-BGDĐT ngày 18/8/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến thủ tục hành chính tại Quyết định số 31/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23/06/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26/10/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên

182.

Thông tư

38/2011/TT-BGDĐT ngày 29/80/2011

Danh mục tối thiểu thiết bị dạy học môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học và Ngoại ngữ - Trường trung học phổ thông chuyên.

183.

Thông tư

39/2011/TT-BGDĐT ngày 15/9/2011

Hệ thống chỉ tiêu thống kê giáo dục và đào tạo

184.

Thông tư

40/2011/TT-BGDĐT ngày 16/9/2011

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học phổ thông

185.

Thông tư

41/2011/TT-BGDĐT ngày 22/9/2011

Quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức, hoạt động giáo dục

186.

Thông tư

42/2011/TT-BGDĐT ngày 23/9/2011

Quy định giáo trình sử dụng chung, tổ chức biên soạn và duyệt giáo trình sử dụng chung trình độ trung cấp chuyên nghiệp

187.

Thông tư

43/2011/TT-BGDĐT ngày 04/10/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28/05/2009 ban hành Điều lệ trường cao đẳng và Quyết định 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2008 quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học.

Hết hiệu lực một phần

188.

Thông tư

44/2011/TT-BGDĐT ngày 10/10/2011

Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục

189.

Thông tư

48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011

Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non.

Hết hiệu lực một phần

190.

Thông tư

49/2011/TT-BGDĐT ngày 26/10/2011

Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non

191.

Thông tư

51/2011/TT-BGDĐT ngày 03/11/2011

Quy định về đánh giá định kỳ quốc gia kết quả học tập của học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông

192.

Thông tư

52/2011/TT-BGDĐT ngày 11/11/2011

Quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Hết hiệu lực một phần

193.

Thông tư

54/2011/TT-BGDĐT ngày 15/11/2011

Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp

194.

Thông tư

55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011

Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh

195.

Thông tư

56/2011/TT-BGDĐT ngày 25/11/2011

Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia

Hết hiệu lực một phần

196.

Thông tư

57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011

Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

197.

Thông tư

58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011

Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

198.

Thông tư

59/2011/TT-BGDĐT ngày 15/12/2011

Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường; Công nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử viễn thông; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng

199.

Thông tư

60/2011/TT-BGDĐT ngày 15/12/2011

Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da; Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống

200.

Thông tư

61/2011/TT-BGDĐT ngày 15/12/2011

Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành: Khai thác vận tải

201.

Thông tư

62/2011/TT-BGDĐT ngày 15/12/2011

Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Khuyến nông lâm

202.

Thông tư

63/2011/TT-BGDĐT ngày 15/12/2011

Chương trình trung cấp chuyên nghiệp ngành Công nghệ sinh học

203.

Thông tư

66/2011/TT-BGDĐT ngày 30/12/2011

Chương trình học phần Kỹ năng giao tiếp trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

204.

Thông tư

67/2011/TT-BGDĐT ngày 30/12/2011

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học

205.

Thông tư

01/2012/TT-BGDĐT ngày 13/01/2012

Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Khoa học Sức khỏe, trình độ đại học

206.

Thông tư

02/2012/TT-BGDĐT ngày 13/01/2012

Chương trình khung giáo dục đại học ngành Sư phạm Giáo dục quốc phòng - an ninh, trình độ đại học

207.

Thông tư

04/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012

Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

208.

Thông tư

05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

209.

Thông tư

06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên

210.

Thông tư

07/2012/TT-BGDĐT ngày 17/02/2012

Hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú

Hết hiệu lực một phần

211.

Thông tư

08/2012/TT-BGDĐT ngày 05/03/2012

Quy định Chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp

212.

Thông tư

09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/3/2012

Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

Hết hiệu lực một phần

213.

Thông tư

10/2012/TT-BGDĐT ngày 06/3/2012

Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Hết hiệu lực một phần

214.

Thông tư

11/2012/TT-BGDĐT ngày 07/3/2012

Chương trình môn học Giáo dục chính trị dùng trong đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

215.

Thông tư

12/2012/TT-BGDĐT ngày 03/4/2012

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành giáo dục

216.

Thông tư

13/2012/TT-BGDĐT ngày 06/4/2012

Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

217.

Thông tư

15/2012/TT-BGDĐT ngày 02/5/2012

Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trung tâm giáo dục thường xuyên

218.

Thông tư

16/2012/TT-BGDĐT ngày 09/5/2012

Quy định về quản lý chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

219.

Thông tư

17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012

Quy định về dạy thêm, học thêm

220.

Thông tư

18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012

Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ngành nghệ thuật, sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật

221.

Thông tư

19/2012/TT-BGDĐT ngày 01/6/2012

Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học

222.

Thông tư

20/2012/TT-BGDĐT ngày 12/6/2012

Sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, ĐH, CĐ và TCCN

223.

Thông tư

21/2012/TT-BGDĐT ngày 15/6/2012

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non dân lập

224.

Thông tư

22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

225.

Thông tư

23/2012/TT-BGDĐT ngày 27/6/2012

Chương trình tiếng M’Nông cấp Tiểu học

226.

Thông tư

24/2012/TT-BGDĐT ngày 29/6/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

227.

Thông tư

25/2012/TT-BGDĐT ngày 29/6/2012

Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi trung cấp chuyên nghiệp.

228.

Thông tư

26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012

Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên

229.

Thông tư

27/2012/TT-BGDĐT ngày 11/7/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm ban hành kèm theo Quyết định số 31/2008/QĐ-BGDĐT

230.

Thông tư

29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012

Quy định tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

231.

Thông tư

30/2012/TT-BGDĐT ngày 11/9/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17/7/2009 quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh phó giáo sư, giáo sư

232.

Thông tư

31/2012/TT-BGDĐT ngày 12/9/2012

Chương trình Giáo dục quốc phòng - an ninh

233.

Thông tư

32/2012/TT-BGDĐT ngày 14/9/2012

Danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho Giáo dục mầm non

234.

Thông tư

33/2012/TT-BGDĐT ngày 26/9/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Chương trình khung về đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự.

235.

Thông tư

34/2012/TT-BGDĐT ngày 26/9/2012

Chương trình học phần Khởi tạo doanh nghiệp trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

236.

Thông tư

35/2012/TT-BGDĐT ngày 12/10/2012

Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ theo đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020” được phê duyệt tại Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ

237.

Thông tư

36/2012/TT-BGDĐT ngày 24/10/2012

Quy định về tổ chức dạy học, kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số

238.

Thông tư

37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT Quyết định số 67/2007/QĐ-BGDĐT

239.

Thông tư

38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012

Quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông

240.

Thông tư

39/2012/TT-BGDĐT ngày 05/11/2012

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục

241.

Thông tư

40/2012/TT-BGDĐT ngày 19/11/2012

Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh

242.

Thông tư

41/2012/TT-BGDĐT ngày 19/11/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm theo Thông tư 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

243.

Thông tư

42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

244.

Thông tư

43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012

Điều lệ Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

245.

Thông tư

44/2012/TT-BGDĐT ngày 30/11/2012

Mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp

246.

Thông tư

45/2012/TT-BGDĐT ngày 30/11/2012

Mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng

247.

Thông tư

46/2012/TT-BGDĐT ngày 04/12/2012

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông

248.

Thông tư

47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012

Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia

249.

Thông tư

48/2012/TT-BGDĐT ngày 11/12/2012

Đề cương chi tiết 11 môn học dự bị đại học

250.

Thông tư

49/2012/TT-BGDĐT ngày 12/12/2012

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông trình độ đại học

251.

Thông tư

50/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012

Sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung điều 40a của Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010

252.

Thông tư

51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012

Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp

253.

Thông tư

52/2012/TT-BGDĐT ngày 19/12/2012

Điều lệ hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi

254.

Thông tư

53/2012/TT-BGDĐT ngày 20/12/2012

Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên

255.

Thông tư

54/2012/TT-BGDĐT ngày 21/12/2012

Quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục

256.

Thông tư

55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012

Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

257.

Thông tư

56/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012

Quy định quản lý nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương về khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

258.

Thông tư

57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT

259.

Thông tư

59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

260.

Thông tư

60/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012

Quy định về kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục

261.

Thông tư

61/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012

Quy định điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục

262.

Thông tư

62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012

Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

263.

Thông tư

01/2013/TT-BGDĐT ngày 29/01/2013

Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài

264.

Thông tư

03/2013/TT-BGDĐT ngày 20/02/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 và Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

265.

Thông tư

04/2013/TT-BGDĐT ngày 21/02/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 6/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

266.

Thông tư

05/2013/TT-BGDĐT ngày 01/3/2013

Sửa đổi, bổ sung mục I.6, II.6, III.6 của Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông) ban hành kèm theo Thông tư số 33/2009/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

267.

Thông tư

06/2013/TT-BGDĐT ngày 01/3/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 6 tháng 3 năm 2012 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

268.

Thông tư

08/2013/TT-BGDĐT ngày 08/3/2013

Chương trình môn Triết học khối không chuyên ngành Triết học trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ

269.

Thông tư

10/2013/TT-BGDĐT ngày 28/3/2013

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp.

270.

Thông tư

11/2013/TT-BGDĐT ngày 29/3/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục Ban hành kèm theo Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT ngày 10/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

271.

Thông tư

12/2013/TT-BGDĐT ngày 12/4/2013

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học

272.

Thông tư

13/2013/TT-BGDĐT ngày 08/5/2013

Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Công nghệ dầu khí và khai thác

273.

Thông tư

14/2013/TT-BGDĐT ngày 08/5/2013

Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành Máy tính

274.

Thông tư

15/2013/TT-BGDĐT ngày 08/5/2013

Ban chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành Khai thác vận tải

275.

Thông tư

17/2013/TT-BGDĐT ngày 08/5/2013

Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống; Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da; Sản xuất, chế biến khác

276.

Thông tư

18/2013/TT-BGDĐT ngày 16/5/2013

Ban hành chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp

277.

Thông tư

19/2013/TT-BGDĐT ngày 03/6/2013

Ban hành chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Jrai, Khmer và Mông

278.

Thông tư

20/2013/TT-BGDĐT ngày 06/6/2013

Ban hành quy định về bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học

279.

Thông tư

21/2013/ TT-BGDĐT ngày 18/6/ 2013

Sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 1 Điều 19 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012; Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012 và Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

280.

Thông tư

23/2013/TT-BGDĐT ngày 28/6/2013

Quy định về tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

281.

Thông tư

24/2013/TT-BGDĐT ngày 04/7/2013

Sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

Hết hiệu lực một phần

282.

Thông tư

25/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở

Hết hiệu lực một phần

283.

Thông tư

26/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

284.

Thông tư

28/2013/TT-BGDĐT ngày 16/7/2013

Bãi bỏ đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT

285.

Thông tư

29/2013/TT-BGDĐT ngày 25/7/2013

Ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

286.

Thông tư

30/2013/TT-BGDĐT ngày 26/7/2013

Ban hành Chương trình học phần Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

287.

Thông tư

31/2013/TT-BGDĐT ngày 01/8/2013

Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

288.

Thông tư

32/2013/TT-BGDĐT ngày 05/8/2013

Sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

289.

Thông tư

33/2013/TT-BGDĐT ngày 05/8/2013

Sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

290.

Thông tư

34/2013/TT-BGDĐT ngày 17/9/2013

Sửa đổi, bổ sung một số thiết bị quy định tại Danh mục Đồ dùng- Đồ chơi- Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

291.

Thông tư

36/2013/TT-BGDĐT ngày 06/11/2013

Sửa đổi, bổ sung một số Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi

292.

Thông tư

37/2013/TT-BGDĐT ngày 27/11/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm theo Thông tư 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25/11/2011 và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 41/2012/TT-BGDĐT ngày 19/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

293.

Thông tư

38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013

Ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

294.

Thông tư

39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013

Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục

295.

Thông tư

40/2013/TT-BGDĐT ngày 18/12/2013

Quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo

296.

Thông tư

41/2013/TT-BGDĐT ngày 31/12/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Dự bị đại học ban hành kèm theo thông tư số 24/2011/TT-BGDĐTngày 13/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

297.

Thông tư

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014

Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

298.

Thông tư

02/2014/TT-BGDĐT ngày 08/02/2014

Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

299.

Thông tư

03/2014/TT-BGDĐT ngày 25/01/2014

Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam

300.

Thông tư

04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014

Quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

301.

Thông tư

05/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước, các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 25/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

302.

Thông tư

06/2014/TT-BGDĐT ngày 11/3/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29/6/2012, Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20/02/2013, Thông tư số 21/2013/ TT-BGDĐT ngày 18 tháng 6 năm 2013 và Thông tư số 28/2013/TT-BGDĐT ngày 16/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

303.

Thông tư

07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014

Quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học

304.

Thông tư

08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/3/2014

Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên

305.

Thông tư

09/2014/TT-BGDĐT ngày 25/3/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 03 năm 2012 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21/02/2013 vàThông tư số 06/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

306.

Thông tư

10/2014/TT-BGDĐT ngày 11/4/2014

Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài

307.

Thông tư

11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014

Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông

308.

Thông tư

12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014

Sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

309.

Thông tư

13/2014/TT-BGDĐT ngày 28/4/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

310.

Thông tư

14/2014/TT-BGDĐT ngày 05/5/2014

Quy định xét tặng giải thưởng Tài năng khoa học trẻ Việt Nam dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học

311.

Thông tư

15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014

Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

312.

Thông tư

16/2014/TT-BGDĐT ngày 16/5/2014

Quy chế hoạt động của trường thực hành sư phạm

313.

Thông tư

17/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014

Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức

314.

Thông tư

18/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014

Bổ sung vào điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

315.

Thông tư

19/2014/TT-BGDĐT ngày 30/5/2014

Chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Ba-na, Ê-đê và Chăm

316.

Thông tư

21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/7/2014

Quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

317.

Thông tư

22/2014/TT-BGDĐT ngày 09/7/2014

Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp

318.

Thông tư

23/2014/TT-BGDĐT ngày 18/7/2014

Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học

319.

Thông tư

24/2014/TT-BGDĐT ngày 25/7/2014

Chương trình tiếng Khmer cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở

320.

Thông tư

25/2014/TT-BGDĐT ngày 07/8/2014

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non

321.

Thông tư

26/2014/TT-BGDĐT ngày 11/8/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

322.

Thông tư

27/2014/TT-BGDĐT ngày 11/8/2014

Quy chế Tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp

323.

Thông tư

28/2014/TT-BGDĐT ngày 26/8/2014

Quy định về việc bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục

324.

Thông tư

30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014

Quy định đánh giá kết quả học tập học sinh tiểu học

325.

Thông tư

31/2014/TT-BGDĐT ngày 16/9/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2012/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục

326.

Thông tư

32/2014/TT-BGDĐT ngày 25/9/2014

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục

327.

Thông tư liên tịch

13/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC-BNV-UBDT ngày 07/4/2008

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

328.

Thông tư liên tịch

23/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 28/4/2008

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

329.

Thông tư liên tịch

07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009

Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo

330.

Thông tư liên tịch

109/2009/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 29/5/2009

Hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc

331.

Thông tư liên tịch

18/2009/TTLT-BGDĐT-BTC-LĐTBXH ngày 03/8/2009

Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 mục 1 phần II Thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT /BGD&ĐT-BTC-LĐTB&XH ngày 25/8/1998 của liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng, trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập

332.

Thông tư liên tịch

220/2009/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 20/11/2009

Hướng dẫn quản lý tài chính đối với kinh phí thực hiện Chương trình tiên tiến

333.

Thông tư liên tịch

34/2009/TTLT-BGDĐT-BCA-LĐTBXH ngày 20/11/2009

Hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

334.

Thông tư liên tịch

15/2010/TTLT-BTC- BGDĐT ngày 29/01/2010

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học giai đoạn 2010-2015

335.

Thông tư liên tịch

21/2010/TTLT-BTC- BGDĐT ngày 11/02/2010

Quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

336.

Thông tư liên tịch

30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP ngày 16/11/2010

Hướng dẫn việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường

337.

Thông tư liên tịch

18/2011/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 28/4/2011

Quy định các nội dung đánh giá công tác y tế tại các trường tiểu học, trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học

338.

Thông tư liên tịch

26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011

Hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông

339.

Thông tư liên tịch

29/ 2011/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/7/2011

Hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em năm tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non theo quy định tại Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015

340.

Thông tư liên tịch

175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 13/9/2011

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15/73/2007 cùa Chính phủ về việc tam hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ

341.

Thông tư liên tịch

47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2011

Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

342.

Thông tư liên tịch

50/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 03/11/2011

Hướng dẫn thực hiện các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8 và Điều 9 Nghị định 82/2010/NĐ-CP ngày 15/07/2010 của Chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên

343.

Thông tư liên tịch

53/2011/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BTC ngày 15/11/2011

Hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh

344.

Thông tư liên tịch

65/2011/TTLT-BGDĐT-BKHĐT-BTC ngày 22/12/2011

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách cho học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú

345.

Thông tư liên tịch

68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

346.

Thông tư liên tịch

02/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BGDĐT ngày 06/02/2012

Hướng dẫn việc tổ chức dạy văn hóa, giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, phổ biến thông tin thời sự, chính sách và thực hiện chế độ sinh hoạt, giải trí cho phạm nhân

347.

Thông tư liên tịch

03/2012/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTB &XH ngày 19/01/2012

Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ về học tập đối với trẻ em, học sinh, sinh viên các dân tộc rất ít người theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015

348.

Thông tư liên tịch

14/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 19/4/2012

Hướng dẫn cơ chế phối hợp cung cấp thông tin cho trang thông tin điện tử “vay vốn đi học” phục vụ quản lý công tác tín dụng đối với học sinh, sinh viên

349.

Thông tư liên tịch

28/2012/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 14/8/2012

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định 45/2011/QĐ-TTg ngày 18/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ

350.

Thông tư liên tịch

58/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 27/12/2012

Quy định điều kiện thành lập, hoạt động, đình chỉ hoạt động, tổ chức lại, giải thể Trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập

351.

Thông tư liên tịch

66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26/4/2012

Hướng dẫn về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực

352.

Thông tư liên tịch

98/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 18/6/2012

Hướng dẫn nội dung và mức chi thực hiện Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”

353.

Thông tư liên tịch

07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013

Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập

354.

Thông tư liên tịch

09/ 2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày 11/3/2013

Hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non theo quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015.

355.

Thông tư liên tịch

13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 22/01/2013

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 13/9/2011 của liên Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15/73/2007 cùa Chính phủ về việc tam hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ

356.

Thông tư liên tịch

22/2013/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 18/6/2013

Quy định đánh giá công tác y tế tại các cơ sở giáo dục mầm non

357.

Thông tư liên tịch

25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 08/3/2013

Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch 21/2010/TTLT-BTC- BGDĐT ngày 11/02/2010 của Liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

358.

Thông tư liên tịch

27/2013/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 16/7/2013

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg quy định chính sách hỗ trợ học sinh THPT ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

359.

Thông tư liên tịch

35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 19/9/2013

Hướng dẫn thực hiện khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn.

360.

Thông tư liên tịch

40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10/4/2013

Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 - 2015

361.

Thông tư liên tịch

42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013

Quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật

362.

Thông tư liên tịch

20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP

363.

Thông tư liên tịch

29/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/8/2014

Quy định về quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán và đối với hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề

364.

Thông tư liên tịch

125/2014/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27/8/2014

hướng dẫn nội dung, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên

Tổng số: 368 văn bản[1]

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN TÍNH ĐẾN NGÀY30/9/2014 THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐƯỢC BANHÀNH TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2008 ĐẾN HẾT NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số 5293/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Bộtrưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo )

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Nội dung quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I

Văn bản QPPL do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

1.

Nghị định

49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010

Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015

Khoản 2 Điu 4; Khoản 1 Điều 6

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP

01/9/2013

II

Văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành

2.

Quyết định

62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2008

Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

Điểm e khoản 2 Điều 16

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 15/2011/TT-BGDĐT ngày 09/4/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2008

24/5/2011

3.

Thông tư

10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009

Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ.

Điều 4, 5 và 6

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 38/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ

02/7/2010

4.

Thông tư

16/2010/TT-BGDĐT ngày 28/6/2010

Quy định về chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp

Các quy định về môn học Chính trị

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 11/2012/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 03 năm 2012 ban hành Chương trình môn học Giáo dục chính trị dùng trong đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

22/4/2012

5.

Thông tư

24/2011/TT-BGDĐT ngày 13/6/2011

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường dự bị đại học

Điều 11, 13 và 15

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 41/2013/TT-BGDĐT ngày 31/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường dự bị Đại học ban hành kèm theo Thông tư 24/2011/BGDĐT ngày 13/06/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

15/02/2014

6.

Thông tư

56/2011/TT-BGDĐT ngày 25/11/2011

Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia

Khoản 5 Điều 36

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 37/2013/TT-BGDĐT ngày 27/11/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm theo Thông tư 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25/11/2011 và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 41/2012/TT-BGDĐT ngày 19/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

10/01/2014

7.

Thông tư

25/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở

Điều 23

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 05/2014/TT-BGDĐT ngày 28/2/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước, các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư 25/2013/TT-BGDĐT ngày 15/07/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

14/4/2014

Tổng số:07 văn bản

TẬP HỆ THỐNG HÓA

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC TÍNH ĐẾN NGÀY 30 THÁNG9 NĂM 2014 THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐƯỢC BANHÀNH TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2008 ĐẾN HẾT NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số 5293/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Bộtrưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo )

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Ngày có hiệu lực

Ghi chú

I

Văn bản QPPL do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

Luật

38/2005/QH11

Giáo dục

01/01/2006

Luật

44/2009/QH12 ngày 25/11/2009

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục

01/7/2009

Luật

08/2012/QH13 ngày 18/6/2013

Giáo dục đại học

01/01/2013

Nghị quyết

35/2009/NQ-QH12 ngày 19/6/2009

Về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.

19/6/2009

Nghị định

32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Nghị định

49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010

Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015

01/7/2010

Hết hiệu lực một phần

Nghị định

82/2010/NĐ-CP ngày 15/7/2010

Quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.

31/8/2010

Nghị định

115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010

Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục

15/02/2011

Nghị định

31/2011/NĐ-CP ngày 11/05/2011

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục

01/7/2011

Nghị định

54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011

Về phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

01/9/2011

Nghị định

73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012

Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

15/11/2012

Nghị định

07/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013

Về việc sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định 31/2011/NĐ-CP ngày 11/05/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02/08/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục

01/3/2013

Nghị định

19/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23/2/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2006/NĐ-CP ngày 20/06/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

15/4/2013

Nghị định

42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013

Về việc tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục

01/7/2013

Nghị định

74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015

01/9/2013

Nghị định

124/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013

Về việc quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ người đi đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

01/12/2013

Nghị định

138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013

Quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

10/12/2013

Nghị định

141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013

Về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học

10/12/2013

Nghị định

143/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013

Quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo

10/12/2013

Nghị định

186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013

Về Đại học quốc gia

01/01/2014

Nghị định

20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014

Về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

15/5/2014

Quyết định

174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008

Về quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm giáo sư, phó giáo sư

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Quyết định

38/2009/QĐ-TTg ngày 09/3/2009

Về việc ban hành Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân

01/5/2009

Quyết định

61/2009/QĐ-TTg ngày 17/4/2009

Việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục

Sau 45 ngày kể từ ngày ký

Quyết định

65/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009

Ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê

10/6/2009

Quyết định

15/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010

Quy định về phụ cấp dạy lớp ghép đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập

20/4/2010

Quyết định

58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010

Ban hành Điều lệ trường đại học.

10/11/2010

Quyết định

85/2010/QĐ-TTg ngày 21/12/2010

Ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú.

08/02/2011

Quyết định

42/2011/QĐ-TTg ngày 05/8/2011

Bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục

01/10/2011

Quyết định

45/2011/QĐ-TTg ngày 18/8/2011

Hỗ trợ một phần kinh phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác từ trước năm 1995 nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí

05/10/2011

Quyết định

60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011

Quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015

15/12/2011

Quyết định

63/2011/QĐ-TTg ngày 10/11/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ

26/12/2011

Quyết định

20/2012/QĐ-TTg ngày 27/4/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư" ban hành kèm theo Quyết định 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ

15/6/2012

Quyết định

51/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012

Quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao

01/01/2013

Quyết định

05/2013/QĐ-TTg ngày 15/01/2013

Quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập

10/3/2013

Quyết định

12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013

Quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

15/3/2013

Quyết định

37/2013/QĐ-TTg ngày 26/6/2013

Điều chỉnh quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020

01/9/2013

Quyết định

52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013

Chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu không được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

15/10/2013

Quyết định

64/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013

Ban hành điều kiện và thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện

01/01/2014

Quyết định

66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013

Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học

01/01/2014

Quyết định

26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014

Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên

20/5/2014

II

Văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành

Quyết định

01/2008/QĐ-BGDĐT ngày 09/01/2008

Quy định về bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giáo viên trường trung cấp chuyên nghiệp

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Quyết định

02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008

Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Quyết định

07/2008/QĐ-BGDĐT ngày 19/02/2008

Chương trình khung giáo dục đại học ngành giáo dục tiểu học liên thông từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp lên trình độ cao đẳng

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Quyết định

09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008

Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Quyết định

10/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/3/2008

Chương trình khung giáo dục đại học trình độ cao đẳng ngành giáo dục đặc biệt thuộc khối ngành sư phạm

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Quyết định

14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008

Điều lệ trường mầm non

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Quyết định

16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008

Quy định về đạo đức nhà giáo

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Quyết định

17/2008/QĐ-BGDĐT ngày 17/4/2008

Mẫu bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và Mẫu bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Quyết định

19/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/4/2008

Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành văn hóa - nghệ thuật – thông tin trình độ đại học

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Quyết định

20/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/4/2008

Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành khoa học sức khoẻ trình độ đại học và cao đẳng

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Quyết định

25/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2008

Mẫu bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và Mẫu bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học phổ thông

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Thông tư

26/2008/TT-BGDĐT ngày 09/5/2008

Hướng dẫn về trình tự, thủ tục phong tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Quyết định

30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/6/2008

Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Quyết định

31/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23/6/2008

Ban hành quy định Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Quyết định

32/2008/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2008

Bổ sung chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Kỹ thuật công nghiệp, mã số 62.14.10.08 vào ngành khoa học giáo dục mã số 62.14 trong Danh mục chuyên ngành đào tạo sau đại học ban hành kèm theo Quyết định số 44/2002/QĐ-BGD &ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Quyết định

33/2008/QĐ-BGDĐT ngày 01/7/2008

Ban hành Chương trình môn học pháp luật dùng cho đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Quyết định

34/2008/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2008

Mẫu chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Quyết định

37/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2008

Quy định về phòng học bộ môn

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Quyết định

39/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/7/2008

Mẫu giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp 10, lớp 11 và lớp 12 ở cấp trung học phổ thông

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Quyết định

41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Quyết định

42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2008

Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Quyết định

44/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/7/2008

Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Chỉ thị

46/2008/CT-BGDĐT ngày 05/8/2008

Tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Thông tư

48/2008/TT-BGDĐT ngày 25/8/2008

Hướng dẫn xếp hạng và thực hiện phụ cấp chức vụ lãnh đạo của trung tâm giáo dục thường xuyên

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Quyết định

49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2008

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Quyết định

52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008

Chương trình các môn lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Quyết định

53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008

Quy định về việc đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Quyết định

57/2008/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2008

Quy định về liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh của các cơ sở giáo dục đại học

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Quyết định

58/2008/QĐ-BGDĐT ngày 17/10/2008

Quy định về hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Thông tư

59/2008/TT-BGDĐT ngày 31/10/2008

Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường chuyên biệt công lập

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Quyết định

60/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/11/2008

Quy định tổ chức hoạt động văn hóa cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Chỉ thị

61/2008/CT-BGDĐT ngày 12/11/2008

Tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Quyết định

62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2008

Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Hết hiệu lực một phần

Thông tư

63/2008/TT /BGDĐT ngày 28/11/2008

Hướng dẫn trình tự, thủ tục chuyển đổi loại hình trường trung cấp dân lập sang loại hình trường trung cấp tư thục

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Quyết định

64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008

Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Quyết định

66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008

Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Quyết định

67/2008/QĐ-BGDĐT ngày 09/12/2008

Ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành kỹ thuật trình độ đại học

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Quyết định

68/2008/QĐ-BGDĐT ngày 09/12/2008

Quy định về công tác hướng nghiệp tư vấn việc làm trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Quyết định

69/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/12/2008

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành từ năm 1975 đến năm 2006 về hoạt động sư phạm hết hiệu lực

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Chỉ thị

71/2008/CT-BGDĐT ngày 23/12/2008

Tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Quyết định

72/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23/12/2008

Quy định tổ chức hoạt động thể thao ngoại khoá cho học sinh, sinh viên

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Quyết định

73/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2008

Chương trình khung về đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Quyết định

74/2008/QĐ-BGDĐT ngày 26/12/2008

Chương trình tiếng Chăm cấp tiểu học

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Quyết định

75/2008/QĐ-BGDĐT ngày 26/12/2008

Chương trình tiếng Hmông cấp tiểu học

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Quyết định

76/2008/QĐ-BGDĐT ngày 26/12/2008

Chương trình tiếng Jrai cấp tiểu học

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Quyết định

77/2008/QĐ-BGDĐT ngày 26/12/2008

Chương trình tiếng Bana cấp tiểu học

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Quyết định

78/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2008

Quy định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Quyết định

79/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2008

Quy định đánh giá và xếp loại học viên học Chương trình xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Quyết định

81/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2008

Quy định về Tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc sở giáo dục và đào tạo

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Thông tư

01/2009/TT-BGDĐT ngày 14/01/2009

Bổ sung chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Giáo dục chính trị, mã số 62.14.10.09 vào ngành Khoa học giáo dục mã số 62.14 trong Danh mục chuyên ngành đào tạo sau đại học ban hành kèm theo Quyết định số 44/2002/QĐ-BGD &ĐT ngày 24/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sau 45 ngày kể từ ngày ký

Thông tư

03/2009/TT-BGDĐT ngày 16/02/2009

Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Văn hoá- Nghệ thuật, trình độ đại học

Sau 45 ngày kể từ ngày ký

Thông tư

05/2009/TT-BGDĐT ngày 24/3/2009

Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý giáo dục hoà nhập

10/5/2009

Thông tư

06/2009/TT-BGDĐT ngày 31/3/2009

Sửa đổi, bổ sung Điều 10 và Điều 13 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

15/5/2009

Thông tư

09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009

Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

Sau 45 ngày kể từ ngày ký

Thông tư

10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009

Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ.

22/6/2009

Hết hiệu lực một phần

Thông tư

11/2009/TT-BGDĐT ngày 08/5/2009

Trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tư thục; cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập; cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập

23/6/2009

Thông tư

14/2009/TT-BGDĐT ngày 28/5/2009

Điều lệ trường cao đẳng

10/7/2009

Thông tư

15/2009/TT-BGDĐT ngày 16/7/2009

Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học

30/8/2009

Thông tư

16/2009/TT-BGDĐT ngày 17/7/2009

Quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

04/9/2009

Thông tư

17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009

Chương trình giáo dục mầm non

08/9/2009

Thông tư

19/2009/TT-BGDĐT ngày 11/8/2009

Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp trung học cơ sở

25/9/2009

Thông tư

23/2009/TT-BGDĐT ngày 12/8/2009

Mẫu bằng thạc sĩ

01/10/2009

Thông tư

24/2009/TT-BGDĐT ngày 12/8/2009

Mẫu bằng tiến sỹ

01/10/2009

Thông tư

25/2009/TT-BGDĐT ngày 24/9/2009

Sửa đổi, bổ sung Danh sách đơn vị chủ quản và đơn vị liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh, quy định tại Quyết định số 57/2008/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định liên kết GDQP-AN của các cơ sở giáo dục đại học

12/11/2009

Thông tư

26/2009/TT-BGDĐT ngày 30/9/2009

Quy định về việc mặc đồng phục và lễ phục tốt nghiệp của học sinh, sinh viên

14/11/2009

Thông tư

27/2009/TT-BGDĐT ngày 19/10/2009

Quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

02/12/2009

Thông tư

28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009

Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông.

06/12/2009

Thông tư

29/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009

Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

10/12/2009

Thông tư

30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009

Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông

10/12/2009

Thông tư

31/2009/TT-BGDĐT ngày 23/10/2009

Quy định về công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

11/12/2009

Thông tư

33/2009/TT-BGDĐT ngày 13/11/2009

Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn giáo dục quốc phòng- an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông)

28/12/2009

Thông tư

36/2009/TT-BGDĐT ngày 04/12/2009

Quy định kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi

20/01/2010

Thông tư

37/2009/TT-BGDĐT ngày 14/12/2009

Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Công nghệ trình độ đại học và cao đẳng

Sau 45 ngày kể từ ngày ký

Thông tư

38/2009/TT-BGDĐT ngày 22/12/2009

Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Kỹ thuật trình độ đại học.

08/02/2010

Thông tư

39/2009/TT-BGDĐT ngày 29/12/2009

Quy định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

15/02/2010

Thông tư

01/2010/TT-BGDĐT ngày 18/01/2010

Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp trung học phổ thông

04/3/2010

Thông tư

02/2010/TT-BGDĐT ngày 11/02/2010

Danh mục đồ dùng - đồ chơi - thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non

28/3/2010

Thông tư

07/2010/TT-BGDĐT ngày 01/3/2010

Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học

01/4/2010

Thông tư

08/2010/TT-BGDĐT ngày 01/3/2010

Quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục

15/4/2010

Thông tư

09/2010/TT-BGDĐT ngày 10/3/2010

Quy chế học viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hình thức vừa làm vừa học

28/4/2010

Thông tư

10/2010/TT-BGDĐT ngày 22/3/2010

Ban hành chương trình khung giáo dục đại học ngành công tác xã hội trình độ đại học, cao đẳng

11/5/2010

Thông tư

11/2010/TT-BGDĐT ngày 23/3/2010

Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành khoa học sức khoẻ, trình độ cao đẳng

07/5/2010

Thông tư

12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010

Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

19/5/2010

Thông tư

13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010

Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non

01/6/2010

Thông tư

14/2010/TT-BGDĐT ngày 27/4/2010

Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học

12/6/2010

Thông tư

15/2010/TT-BGDĐT ngày 01/6/2010

Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp khối ngành Tài nguyên – Môi trường

15/7/2010

Thông tư

16/2010/TT-BGDĐT ngày 28/6/2010

Quy định về chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp

12/8/2010

Hết hiệu lực một phần

Thông tư

17/2010/TT-BGDĐT ngày 28/6/2010

Chương trình khung TCCN các khối ngành: công nghệ hoá học; công nghệ kỹ thuật điện; điện tử và viễn thông; sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da; công nghệ kỹ thuật cơ khí, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng

12/8/2010

Thông tư

18/2010/TT-BGDĐT ngày 28/6/2010

Chương trình khung TCCN các khối ngành: nông nghiệp; thuỷ sản

12/8/2010

Thông tư

19/2010/TT-BGDĐT ngày 29/6/2010

Chương trình khung khối ngành Khoa học sức khỏe trình độ trung cấp chuyên nghiệp

12/8/2010

Thông tư

20/2010/TT-BGDĐT ngày 16/7/2010

Quy định nội dung, trình tự, thủ tục chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục

01/9/2010

Thông tư

21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010

Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên

04/9/2010

Thông tư

22/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010

Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Khoa học quân sự trình độ đại học, cao đẳng.

20/7/2010

Thông tư

23/2010/TT-BGDĐT ngày 23/7/2010

Quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi

06/9/2010

Thông tư

24/2010/TT-BGDĐT ngày 02/8/2010

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú

17/9/2010

Thông tư

25/2010/TT-BGDĐT ngày 13/10/2010

Quy chế tuyển chọn, tổ chức bồi dưỡng và xét tuyển vào học trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đối với học sinh hệ dự bị đại học

27/11/2010

Thông tư

26/2010/TT-BGDĐT ngày 27/10/2010

Chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ

10/12/2010

Thông tư

28/2010/TT-BGDĐT ngày 01/11/2010

Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Văn hóa- Nghệ thuật- Thông tin, trình độ đại học và cao đẳng.

16/12/2010

Thông tư

32/2010/TT-BGDĐT ngày 02/12/2010

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi

17/01/2011

Thông tư

33/2010/TT-BGDĐT ngày 06/12/2010

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm về giáo dục hòa nhập

20/01/2011

Thông tư

34/2010/TT-BGDĐT ngày 08/12/2010

Quy định nội dung và hình thức thi nâng ngạch từ ngạch giáo viên trung học lên ngạch giáo viên trung học cao cấp.

22/01/2011

Thông tư

35/2010/TT-BGDĐT ngày 14/12/2010

Quy định danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành giáo dục

28/01/2011

Thông tư

36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

29/01/2011

Thông tư

37/2010/TT-BGDĐT ngày 21/12/2010

Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành sư phạm, trình độ đại học.

07/02/2011

Thông tư

38/2010/TT-BGDĐT ngày 22/12/2010

Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu