UBND TỈNH HẬU GIANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2005
QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

V/v đổi tên Trường Trung học phổ thông Bán công Phụng Hiệp

thành Trường Trung học phổ thông Bán công

Nguyễn Minh Quang

_________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998;

Căn cứ Quyết định số 23/2000/QĐ-BGD &ĐT ngày 11 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Điều lệ Trường Trung học;

Căn cứ Quyết định số 34/2004/QĐ-UBND .VX ngày 15/01/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc đổi tên Trường Trung học phổ thông Bán công Phụng Hiệp tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học phổ thông Bán công Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay, đổi tên Trường Trung học phổ thông Bán công Phụng Hiệp thành Trường Trung học phổ thông Bán công Nguyễn Minh Quang.

Trường Trung học phổ thông Bán công Nguyễn Minh Quang trực thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Hậu Giang quản lý và chỉ đạo trực tiếp. Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Điều 2.Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Trường Trung học phổ thông Bán công Nguyễn Minh Quang thực hiện theo Điều lệ Trường Trung học tại Quyết định số 23/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 11 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Tân Hiệp, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Sầm Trung Việt