ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 53/2007/QĐ-UBND

Biên Hòa, ngày 21 tháng 08 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH MỨC THU, MỨC TRÍCH VÀ ĐỐI TƯỢNG THU PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP GIẤY PHÉPSỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNGNAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ về việc quy địnhchi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sungmột số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ về việcquy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thựchiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sungThông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiệncác quy định pháp luật về phí, lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềphí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương;
Căn cứ Thông tư số 02/2005/TT-BCN ngày 29/3/2005 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn quảnlý, sản xuất, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;
Thực hiện Văn bản số 2093/BCN-KTAT ngày 18/4/2006 và Văn bản số 5011/BCN-KTAT ngày06/9/2006 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn một số vấn đề về công tác quản lý vậtliệu nổ công nghiệp ở địa phương;
Căn cứ Nghị quyết số 92/2007/NQ-HĐND ngày 25/7/2007 về thu phí thẩm định cấp giấyphép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, thu lệ phí cấp giấy chứng nhận và xácnhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, thu các loại phí, lệ phí thuộclĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai,

QUYẾTĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mức thu,mức trích và đối tượng thu phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ côngnghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:

a) Mức thu:

- Khai thác công nghiệp (cấpmới, cấp lại): 2.000.000 đồng.

- Khai thác tận thu (cấp mới,cấp lại): 1.000.000 đồng.

- Các hình thức khác: Thi côngcác công trình

thủy điện, thủy lợi,... (cấpmới, cấp lại): 3.000.000 đồng.

b) Mức trích: 50% (năm mươi phầntrăm).

c) Đối tượng thu là các tổ chứcđề nghị cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh ĐồngNai thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Đồng Nai, bao gồm:

- Sử dụng vật liệu nổ côngnghiệp vào mục đích sản xuất khai thác đá;

- Sử dụng vật liệu nổ côngnghiệp vào mục đích thi công các công trình (thủy điện, thủy lợi...).

Giao Giám đốc Sở Công nghiệp chủtrì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thực hiện theo đúng quy định,đúng chế độ tài chính, kế toán hiện hành; định kỳ hàng năm đánh giá kết quảthực hiện, báo cáo UBND tỉnh xem xét trình ra kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhândân tỉnh.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Cácông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công nghiệp, Giám đốc Sở Tàichính, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch UBNDcác huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Thủ trưởng các cơ quan, đơnvị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
PHÓ CHỦ TỊCH
Ao Văn Thinh