ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/2007/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 18 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN“NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DÂN SỐ THÔNG QUA TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG PHÁT HIỆN, CANTHIỆP SỚM TẬT, BỆNH Ở THAI NHI VÀ SƠ SINH GIAI ĐOẠN 2007 - 2010”

ỦY BAN NHÂNDÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Theo Công văn số 805/DSGĐTE-KH ngày 20/7/2007của Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em Việt Nam;

Xétđề nghị của Chủ nhiệm Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án“Nâng cao chất lượng dân số thông qua tuyên truyền vận động phát hiện, canthiệp sớm tật, bệnh ở thai nhi và sơ sinh giai đoạn 2007 - 2010”, với các nộidung chính như sau:

1. Tên Đề án: “Nâng cao chất lượng dân số thôngqua tuyên truyền vận động phát hiện, can thiệp sớm tật, bệnh ở thai nhi và sơsinh giai đoạn 2007 - 2010”.

2. Cơ quan quản lý: Ủy ban Dân số - Gia đình vàTrẻ em tỉnh Bình Phước.

3. Đơn vị thực hiện: Trung tâm Tư vấn dịch vụdân số gia đình trẻ em tỉnh Bình Phước.

4. Mục tiêu:

- Nâng cao nhận thức về sàng lọc trước sinh vàsơ sinh cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn triển khai Đề án. Đến năm 2010 tạiđịa bàn Đề án có 90% thai phụ có nguy cơ cao được tuyên truyền tư vấn; 50% thaiphụ được sàng lọc trước sinh và 60% trẻ sơ sinh được sàng lọc.

- Xây dựng và duy trì mạng lưới sàng lọc trướcsinh và sơ sinh. Đến năm 2010 đảm bảo 70% số huyện trong tỉnh triển khai sànglọc trước sinh bằng kỹ thuật siêu âm và 70% số xã của huyện triển khai sàng lọcsơ sinh.

- Nâng cao năng lực cho Trung tâm Tư vấn dịch vụdân số gia đình trẻ em tỉnh Bình Phước trong việc tham gia thực hiện các hoạtđộng sàng lọc trước sinh.

5. Địa bàn thực hiện bao gồm các huyện: LộcNinh, Bình Long, Bù Đăng, Đồng Phú, Phước Long và thị xã Đồng Xoài.

6. Thời gian thực hiện: Năm 2007 - 2010.

7. Kinh phí:

Tổng kinh phí của chương trình: 2.001.659.000đồng (Hai tỷ, không trăm lẻ một triệu đồng).

Trong đó:

- Kinh phí chương trình Mục tiêu quốc gia Dân số- kế hoạch hóa gia đình đề nghị Trung ương hỗ trợ: 1.701.659.000 đồng.

- Kinh phí địa phương cấp bổ sung: 300.000.000đồng.

Điều 2. Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻem tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhândân các huyện, thị xã tổ chức thực hiện tốt các nội dung nêu tại Điều 1 củaQuyết định này.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em tỉnh, Giám đốccác sở: Tài chính, Y tế, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáchuyện Lộc Ninh, Bình Long, Bù Đăng, Đồng Phú, Phước Long, thị xã Đồng Xoài;Giám đốc Trung tâm Tư vấn dịch vụ dân số gia đình trẻ em tỉnh và Thủ trưởng cáccơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này sau 10ngày, kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCHNguyễn Tấn Hưng