UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/2007/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 01 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ VỀ ĐẤT VÀ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT ĐỂGIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH KHU CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM VÀ CHẾBIẾN THỰC PHẨM CỦA CÔNG TY SẢN XUẤT - XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH DƯƠNG TẠI XÃ TRỪ VĂNTHỐ, HUYỆN BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai đã được Quốc hội khoá XI,kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày03/12/2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nướcthu hồi đất; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửađổi bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai và Nghị định 187/2004/NĐ-CP ;

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân huyện Bến Cáttại văn bản số 51/UBND-KT ngày 29/3/2007 và đề nghị của Sở Tài chính tại vănbản số 537/STC-GCS ngày 05/4/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyQuy định đơn giá bồi thường hỗ trợ về đất và tài sản trên đất đểgiải phóng mặt bằng thi công công trình Khu chăn nuôi gia súc, gia cầm và chếbiến thực phẩm của Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương tại xã Trừ VănThố, huyện Bến Cát, Bình Dương.

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh, Giám đốc: Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kếhoạch và Đầu tư, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Bến Cát, Giám đốc Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương, Thủ trưởng các đơnvị và hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từngày ký./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Kim Vân

QUY ĐỊNH

ĐƠNGIÁ BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ VỀ ĐẤT VÀ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT ĐỂ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THICÔNG CÔNG TRÌNH KHU CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM CỦA CÔNGTY SẢN XUẤT – XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH DƯƠNG TẠI XÃ TRỪ VĂN THỐ, HUYỆN BẾN CÁT, BÌNHDƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 53/2007/QĐ-UBND ngày 01/6/2007của UBND tỉnh BìnhDương)

Chương I

BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT

Điều 1.Điều kiện để được bồi thường về đất (theo Điều 8, Chương II, Nghị địnhsố 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004):

Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhâncó đất được thu hồi (gọi chung là người được Nhà nước thu hồi đất) được bồithường về đất khi có một trong các điều kiện sau đây:

1. Đất có giấy chứng nhận quyền sửdụng đất theo quy định của Luật Đất đai.

2. Đất có quyết định giao đất,được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Đất đai.

3. Hộ gia đình, cá nhân đang sửdụng đất ổn định, được Uỷ ban nhân dân (UBND) xã, phường, thị trấn (sau đây gọichung là Uỷ ban nhân dân cấp xã) xác nhận không có tranh chấp và có một trongcác loại giấy tờ sau đây:

a) Những giấy tờ về quyền được sửdụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quátrình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa,Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xãhội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụngđất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăngký ruộng đất, sổ địa chính;

c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế,tặng, cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhàtình nghĩa gắn liền với đất;

d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sửdụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993, nay được Uỷban nhân dân cấp xã xác nhận là đất sử dụng trước ngày 15/10/1993;

đ) Giấy tờ về thanh lý, hóa giánhà ở, mua nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định của pháp luật;

e) Giấy tờ do cơ quan có thẩmquyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất.

4. Đất có một trong các loại giấytờ quy định tại khoản 3, Điều này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèmtheo giấy tờ về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên cóliên quan, nhưng đến thời điểm có quyết định thu hồi đất chưa thực hiện thủ tụcchuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, nay được Uỷ ban nhân dâncấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp.

5. Hộ gia đình, cá nhân đang sửdụng đất có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nôngnghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn, nay được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là ngườiđã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp.

6. Đất không có các loại giấy tờquy định tại khoản 1, 2, 3, Điều này, nhưng đất đã được sử dụng ổn định từtrước ngày 15/10/1993, nay được Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất đó khôngcó tranh chấp.

7. Hộ gia đình, cá nhân được sửdụng đất theo bản án hoặc quyết định của tòa án nhân dân, quyết định thi hànhán của cơ quan thi hành án hoặc quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơquan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành.

8. Hộ gia đình, cá nhân sử dụngđất không có các loại giấy tờ quy định tại khoản 1, 2, 3, Điều này nhưng đất đãđược sử dụng từ ngày 15/10/1993 đến thời điểm có quyết định thu hồi đất, mà tạithời điểm sử dụng không vi phạm quy hoạch; không vi phạm hành lang bảo vệ cáccông trình, được cấp có thẩm quyền phê duyệt đã công bố công khai, cắm mốc;không phải là đất lấn chiếm trái phép và được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đấtbị thu hồi xác nhận đất đó không có tranh chấp.

9. Hộ gia đình, cá nhân đang sửdụng đất mà trước đây Nhà nước đã có quyết định quản lý trong quá trình thựchiện chính sách đất đai của Nhà nước, nhưng trong thực tế Nhà nước chưa quảnlý, mà hộ gia đình, cá nhân đó vẫn sử dụng.

10. Cộng đồng dân cư đang sử dụngđất có các công trình là đình, đền, chùa, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ đượcUỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là đất sử dụng chung cho cộng đồngvà không có tranh chấp.

11. Tổ chức sử dụng đất trong cáctrường hợp sau đây:

a) Đất được Nhà nước giao có thutiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã nộp không có nguồn gốc từ ngân sách Nhànước;

b) Đất nhận chuyển nhượng củangười sử dụng đất hợp pháp mà tiền trả cho việc chuyển nhượng không có nguồn từngân sách Nhà nước;

c) Đất sử dụng có nguồn gốc hợppháp từ hộ gia đình, cá nhân.

Điều 2. Các trường hợp sau đây không được bồi thường về đất:

1. Người sử dụng đất không đủ cácđiều kiện quy định tại Điều 1 của Quy định này.

2. Tổ chức được Nhà nước giao đấtkhông thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất màtiền sử dụng đất có nguồn gốc ngân sách Nhà nước; được Nhà nước cho thuê đấtthu tiền thuê đất hàng năm; đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà tiềntrả cho việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách Nhànước.

3. Đất bị thu hồi thuộc một trongcác trường hợp quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều38 Luật Đất đai 2003.

4. Đất nông nghiệp do cộng đồngdân cư sử dụng.

5. Đất nông nghiệp sử dụng vào mụcđích công ích của xã, phường, thị trấn.

6. Người được Nhà nước thu hồi đấtcó một trong các điều kiện quy định tại Điều 1 của Quy định này, nhưng thuộcmột trong các trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và 5 của Điều này.

7. Riêng đối với khu đất có nguồngốc do UBND tỉnh Bình Dương giao cho Trung tâm giáo dục lao động Tân Hiệp trướcđây, Hội đồng bồi thường sẽ xem xét, giải quyết hỗ trợ không quá 30% theo đơngiá đối với từng trường hợp cụ thể.

Điều 3. Phân loạibồi thường về đất:

1.Hạn mức đất thổ cư:

a) Đất thổ cư của hộ gia đình, cánhân là đất để xây dựng nhà ở bao gồm khuôn viên nền nhà, sân bãi, kho tàng vàdiện tích xây dựng các công trình phục vụ sinh hoạt vào mục đích làm nhà ở hoặcchưa xây dựng nhà ở, mà đã hoàn tất thủ tục sử dụng đất ở.

b) Hạn mức đất thổ cư được bồithường căn cứ vào diện tích được ghi cụ thể trong giấy chứng nhận quyền sử dụngđất của từng hộ. Trong trường hợp chưa ghi hoặc ghi không đúng hạn mức thì tínhhạn mức tại thời điểm giao đất.

c) Đối với những hộ chưa có giấychứng nhận quyền sử dụng đất thì căn cứ vào diện tích xây dựng thực tế, nhưngkhông quá 300m² cho mỗi hộ.

d) Riêng những hộ sử dụng đất thổcư kết hợp với sản xuất kinh doanh thì bồi thường theo đơn giá theo hạn mức đấtthổ cư, nếu tự tiện sử dụng đất nông nghiệp để xây dựng công trình, thì diện tíchvượt hạn mức đó được bồi thường theo đơn giá đất nông nghiệp.

2. Phương thức bồi thường (Áp dụngtheo Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ và Thông tư 217/2004/TT-BTC ngày 17/12/2004 của Bộ Tài chính):

a) Đối với đất thổ cư:

- Người sử dụng đất có giấy chứngnhận quyền sử dụng đất hoặc có quyết định giao đất mà người sử dụng đất đã hoàntất việc nộp tiền sử dụng đất thì được bồi thường 100% theo đơn giá quy định.

- Người nhận chuyển nhượng quyềnsử dụng đất hoặc nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất mà đất đó của người sửdụng trước đây thuộc đối tượng có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong giấychứng nhận quyền sử dụng đất có ghi đất thổ cư nhưng chưa làm thủ tục sang tên,chưa đóng lệ phí trước bạ, thuế chuyển quyền thì được bồi thường 95% đơn giáquy định (trừ 4% thuế chuyển quyền sử dụng đất và 1% lệ phí trước bạ).

b) Đối với đất nông nghiệp, lâmnghiệp:

- Người sử dụng đất có một trongcác điều kiện quy định từ khoản 1 đến khoản 11, Điều 1 của Quy định này thìđược bồi thường theo đơn giá quy định.

- Người nhận chuyển nhượng quyềnsử dụng đất hoặc nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất mà đất đó của người sửdụng trước đây thuộc đối tượng có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng chưalàm thủ tục chuyển quyền, chưa đóng lệ phí trước bạ, thuế chuyển quyền thì đượcbồi thường 97% đơn giá quy định (trừ 2% thuế chuyển quyền sử dụng đất và 1% lệphí trước bạ).

c) Trường hợp đất đang có tranhchấp:

Vẫn được xem xét bồi thường theocác tiêu chuẩn phân loại nêu trên nhưng việc chi trả chỉ được thực hiện khi cóquyết định giải quyết tranh chấp của cấp có thẩm quyền. Trong khi chờ giảiquyết, các bên vẫn phải chấp hành việc di dời, bàn giao mặt bằng; UBND xã, thịtrấn có liên quan có trách nhiệm nhận toàn bộ số tiền bồi thường gửi vào tàikhoản tiền gửi ngân hàng.

3. Đối với các tổ chức, doanh nghiệp,công ty:

- Đất có nguồn gốc đất công dochính quyền địa phương hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị đã cho thuê đất, tạm chomượn để sử dụng có thời hạn thì không được bồi thường về đất nhưng được bồithường chi phí đầu tư vào đất và phải được thông báo chấm dứt hợp đồng, di dờira khỏi phạm vi giải tỏa.

- Đối với các công trình văn hoá,di tích lịch sử, đình chùa, nhà thờ,… sẽ do tổ kiểm kê lập hồ sơ áp giá trìnhcấp có thẩm quyền xem xét quyết định cho từng trường hợp cụ thể.

- Đối với nghĩa địa, đất các côngtrình công cộng nếu không có giấy tờ hợp lệ sẽ không được bồi thường về đất màchỉ xét bồi thường tài sản trên đất.

4. Đơn giá bồi thường đất:

a) Đất thổ cư:

Vị trí đất

Đơn giá (đồng/m2)

Đường giao thông nông thôn (sỏi đỏ):

- Từ chân đường đến 50m.

- Trên 50m.

270.000

210.000

b) Đất sản xuất nông nghiệp, lâmnghiệp:

- Đất trồng cây hàng năm : đơn giábồi thường 40.000 đồng/m2.

- Đất trồng cây lâu năm : đơn giábồi thường 45.000 đồng/m2.

* Đất tiếp giáp đường giao thôngnông thôn (sỏi đỏ) đến 50m, giá bồi thường được nhân với hệ số 1,2.

Chương II

BỒI THƯỜNG NHÀ Ở VÀ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Điều 4. Quy định chung:

1. Nhà ở, công trình xây dựng hợppháp, hợp lệ:

- Nhà ở và các công trình xây dựngtrên đất có đủ điều kiện được bồi thường theo quy định tại Điều 8 của Nghị định197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ: bồi thường 100% theo đơn giá quyđịnh.

- Nhà ở và các công trình xây dựngtrên đất không đủ điều kiện được bồi thường theo quy định tại Điều 8 của Nghịđịnh 197/2004/NĐ-CP nhưng tại thời điểm xây dựng chưa có quy hoạch, kế hoạchsử dụng đất được cấp có thẩm quyền công bố hoạch xây dựng phù hợp quy hoạch, kếhoạch sử dụng đất, không vi phạm hành lang bảo vệ công trình thì được hỗ trợbằng 80% theo đơn giá quy định.

2. Nhà ở, công trình xây dựngkhông hợp pháp, không hợp lệ:

- Nhà ở, công trình xây dựng trênđất được xây dựng trước ngày 01/7/2004 không đủ điều kiện được bồi thường theoquy định tại Điều 8 của Nghị định 197/2004/NĐ-CP mà khi xây dựng vi phạm quyhoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố và cắm mốc hoặc vi phạm hành langbảo vệ công trình đã được cắm mốc thì không được bồi thường. Chỉ được xem xéthỗ trợ tiền công tháo dỡ không quá 30% giá trị của căn nhà theo đơn giá quyđịnh (có biên bản xem xét đề xuất của Hội đồng bồi thường theo mức độ vi phạm).

- Nhà ở, công trình xây dựng trênđất không đủ điều kiện được bồi thường theo quy định tại Điều 8 của Nghị định197/2004/NĐ-CP mà khi xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thôngbáo không được phép xây dựng thì không được bồi thường, không được hỗ trợ;người có công trình xây dựng trái phép đó buộc phải tự phá dỡ và tự chịu chiphí phá dỡ trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền thực hiện phá dỡ.

3. Nhà, công trình chỉ tháo dỡ mộtphần:

- Nếu phần diện tích còn lại khôngcòn sử dụng được nữa thì được bồi thường cho toàn bộ công trình.

- Nếu phần còn lại sử dụng đượcthì được tính bồi thường phần công trình bị phá dỡ theo đơn giá quy định vàđược hỗ trợ sửa chữa thêm 10% giá trị đã được bồi thường.

4. Đối với nhà, công trình có tháorời và di chuyển đến chỗ ở mới để lắp đặt: chỉ được bồi thường các chi phí tháodỡ, vận chuyển lắp đặt và chi phí hao hụt trong quá trình tháo dỡ, vận chuyển,lắp đặt (do Hội đồng bồi thường đề xuất mức cụ thể, thông qua Sở Tài chính thẩmđịnh).

5. Nhà, công trình của các doanhnghiệp: Bồi thường theo giá trị còn lại của nhà, công trình và hỗ trợ thêm 10%theo giá trị bồi thường nhưng mức tối đa không quá 100% và mức tối thiểu khôngdưới 40% theo đơn giá quy định.

Điều 5. Đơn giá bồi thường nhà ở:

1. Nhà cấp II, biệt thự:

- Cấp II A: Loại 1 trệt 5 lầu, máibê tông cốt thép (BTCT), cột BTCT, nền gạch hoa, tường xây gạch (vật liệu ốp lát,trát cao cấp): 2.800.000 đ/m² xây dựng.

- Cấp II B: Loại 1 trệt 4 lầu, máiBTCT, cột BTCT, nền gạch hoa, tường xây gạch (vật liệu ốp lát, trát cao cấp):2.500.000 đ/m² xây dựng.

- Cấp II C: Loại 1 trệt 3 lầu, máiBTCT, cột BTCT, nền gạch hoa, tường xây gạch (vật liệu ốp lát, trát cao cấp): 2.200.000đ/m² xây dựng.

2. Nhà cấp III:

- Cấp III A: Loại 1 trệt 2 lầu,mái BTCT, cột BTCT, nền gạch hoa, tường xây gạch (vật liệu ốp lát, trát caocấp): 1.900.000 đ/m² xây dựng.

- Cấp III B: Loại 1 trệt 2 lầu,mái ngói, mái tole, mái fibro, trần các loại, cột BTCT, nền gạch hoa, tường xâygạch (vật liệu ốp lát, trát cao cấp): 1.700.000 đ/m² xây dựng.

- Cấp III C: Loại 1 trệt 2 lầu trởxuống, sàn BTCT, không trần, nền xi măng hoặc gạch tàu, mái các loại và cácloại nhà cấp III khác: 1.450.000 đ/m² xây dựng.

3. Nhà cấp IV:

- Cấp IVA: Loại trệt hoặc có gácgỗ, mái ngói, trần các loại, tường xây gạch, cột BTCT, nền gạch men hoặc hoa:mặt tiền đổ sênô, ốp lát, gạch men, tô đá rửa, cửa sắt có kính: 1.200.000 đ/m²xây dựng.

- Cấp IVB: Loại trệt hoặc có gácgỗ, mái ngói, tole, fibro, trần các loại, tường xây gạch, cột xây gạch, nềngạch men hoặc hoa: mặt tiền đúc xênô, tô đá rửa, cửa gỗ: 900.000 đ/m² xây dựng.

- Cấp IVC: Loại trệt, cột xây gạchhoặc gỗ sắt, vách gạch, nền gạch tàu hoặc xi măng, không đóng trần tạm (cót,ván), khung đúc sênô, cửa gỗ: 700.000 đ/m² xây dựng.

4. Nhà tạm:

- Loại tạm A: Nhà mái ngói, tole,fibro xi măng, cột gỗ hoặc xây gạch, vách ván hoặc xây lửng, nền gạch tàu hoặcxi măng: 400.000 đ/m² xây dựng.

- Loại tạm B: Nhà mái ngói âmdương, tole, fibro xi măng, cột gỗ tạp, vách ván hoặc cót, nền đất: 200.000đ/m² xây dựng.

- Loại tạm C: Nhà mái lá, giấydầu, tấm nhựa, cột gỗ, tre, nền đất, vách tạm: 150.000 đ/m² xây dựng.

Điều 6. Đơn giá bồi thường nhà xưởng:

1. Xưởng loại I: Kết cấu khung khoTiệp hoặc tương đương, xây bao che, nền bê tông kiên cố: 900.000 đ/m² xây dựng.

2. Xưởng loại II: Kết cấu giốngloại I nhưng không xây bao che: 700.000 đ/m² xây dựng.

3. Xưởng loại III: Kết cấu cột kèogỗ hoặc sắt, xây bao che, nền gạch hoặc xi măng, mái tole hoặc ngói: 500.000 đ/m²xây dựng.

4. Xưởng loại IV: Kết cấu giốngloại III nhưng không xây bao che, nền đất: 300.000 đ/m² xây dựng.

5. Chi phí di dời máy móc thiết bịcông trình điện, cấp thoát nước: Được tính theo thực tế xây dựng và lắp đặt, cộngtỉ lệ hao hụt và trừ khấu hao theo quy định hiện hành.

6. Chi phí di dời nguyên vật liệuvà sản phẩm tồn kho: Được tính theo thực tế.

Điều 7. Đơn giá bồi thường công trình phụ, vật kiến trúc:

1. Các công trình phụ:

- Bể nước: 250.000 đ/m³ (xây độclập), nếu có ốp gạch men tính thêm 120.000 đ/m².

- Nhà tắm biệt lập loại nhà tạm:100.000 đ/m², nếu có lát gạch tàu hoặc xi măng được tính thêm 40.000 đ/m².

- Gác gỗ: 150.000 đ/m².

-Chuồng heo: Xây gạch nền xi măng, mái tole hoặc ngói, cột xây: 200.000 đ/m². Các loại khác còn lại 150.000 đ/m².

-Chuồng trại chăn nuôi gia súc khác: Cột kèo gỗ, mái tranh, nền đất 50.000 đ/m².

- Giếng đào: F150 cm: 1.000.000 đ/cái (nếu có đặt cống BT được tính thêm 120.000đ/cống).

- Giếng khoan dân dụng: 2.000.000đ/cái.

- Điện kế chính: 1.500.000 đ/cáiđối với hộ giải tỏa trắng, đối với hộ di dời thì hỗ trợ 500.000 đ/cái.

- Điện kế phụ: 500.000 đ/cái đốivới hộ giải tỏa trắng, đối với hộ di dời thì hỗ trợ 200.000 đ/cái.

- Điện thoại: 700.000 đ/cái đốivới hộ giải tỏa trắng, đối với hộ di dời hỗ trợ 100.000 đ/cái.

- Đồng hồ nước: 400.000 đ/cái đốivới hộ giải tỏa trắng, đối với hộ di dời hỗ trợ 100.000 đ/cái.

2. Vật liệu kiến trúc:

- Sân bê tông (BT) nhựa nóng:120.000 đ/m2.

- Sân tráng nhựa: 80.000 đ/m2.

- Sân bê tông xi măng, bê tông đansạn, sân lót gạch bông, sân lót gạch men: 70.000 đ/m2.

- Sân gạch tàu hoặc láng xi măng:40.000 đ/m2.

- Sân đá kẹp đất: 30.000 đ/m2.

- Tường rào xây gạch kiên cố, hoặctường xây gạch + song sắt (cả móng và cột): 120.000 đ/m2 (nếu chưatô trát thì đơn giá giảm 30%, nếu có sơn nước thì bồi thường thêm 20.000 đ/m2).

- Cừ tràm đóng móng: 10.000 đ/cây.

- Kè đá hộc: 250.000 đ/m3.

- Trụ cổng xây tô: 400.000 đ/m3(có ốp gạch men, tính thêm 120.000 đ/m2).

- Bóng đèn trụ cổng: 50.000 đ/bóng(hỗ trợ di dời).

- Rào lưới B40 loại bán kiên cố30.000 đ/m2; loại kiên cố 40.000 đ/m2.

- Rào kẽm gai bán kiên cố 10.000đ/m2; loại kiên cố 20.000 đ/m2.

- Cổng sắt (chi phí di dời) 25.000đ/m2.

- Các loại cổng khác (chi phí didời) 15.000 đ/m2.

- Rào cây xanh (hoặc các hình thứctương tự) có cắt tỉa: 30.000 đ/md; không cắt tỉa: 15.000 đ/md.

- Cầu bê tông cốt thép: 120.000đ/m2.

- Cầu gỗ: 50.000 đ/m2 (hỗtrợ tháo dỡ).

3. Mồ mả:

- Mả đất 1.100.000 đ/cái.

- Mả xây hoặc đá ong có diện tíchnhỏ hơn 6m2: 2.100.000 đ/cái.

- Mảxây bê tông kiên cố hoặc đá ong loại lớn có diện tích trên 6m2:4.000.000đ/cái.

- Mả mới chôn dưới 1 năm được hỗtrợ thêm 1.900.000 đ/cái.

- Những trường hợp mả xây dựnglớn, cầu kỳ sẽ được tổ chuyên viên tính toán bồi thường theo thực tế.

4. Một số loại kết cấu khác:

- Ống nhựa cấp nước F 2,7 cm trở lên: 5.000 đ/md.

- Ống nhựa thoát nước F 10 cm trở lên: 12.000 đ/md.

- Ống sành thoát nước F (10 - 20)cm: 15.000 đ/md.

- Ống bê tông tiêu nước F £ 100 cm: 40.000 đ/md.

- Ống bê tông tiêu nước F > 100 cm: 120.000 đ/md.

- Bàn thiên xây gạch, chiều cao< 1,5 m (xây độc lập): 80.000 đ/trụ (có ốp gạch men tính thêm 40.000 đ/trụ).

- Bàn thiên các loại khác: 50.000đ/trụ.

- Mái che các loại: 20.000 đ/m2(các loại như: giấy dầu, lá các loại…); 50.000 đ/m2 (tole, ngói).

- Trụ điện bằng bê tông cốt thépcao từ 4 - 6m: 200.000 đ/trụ.

- Các loại trụ điện khác 70.000đ/trụ.

- Trụ cờ kiên cố: 20.000 đ/trụ (hỗtrợ di dời).

- Cổng vật liệu tre, gỗ trang trí:40.000 đ/m2.

- Hồ nước bằng ống BTCT F 100 cm: 140.000 đ/md (xây dựng độc lập).

- Hố ga bằng bê tông: 200.000 đ/cái.

- Các loại kết cấu bê tông cốtthép 1.200.000 đ/m3.

- Di dời bồn nước có chân bằngsắt, thép hình, chiều cao nhỏ hơn 10m: 300.000 đ/cái.

- Một số vật liệu kiến trúc, kếtcấu xây dựng khác không có trong đơn giá thì Tổ chuyên viên sẽ tính toán giátrị bồi thường theo giá trị tại thời điểm bồi thường (định mức ngoài vật liệu,nhân công, xe máy theo quy định hiện hành và khoảng chênh lệch giá vật liệu)tham mưu cho Hội đồng bồi thường, thông qua Sở Tài chính thẩm định.

Chương III

BỒI THƯỜNG CÂY TRÁI HOA MÀU

Điều 8. Đơn giá bồi thường cây trái, hoa màu.

1. Cây ngắn ngày:

- Lúa: 2.000 đ/m2

- Mía:

+ Vụ 1: 3.000 đ/m2

+ Vụ 2: 2.500 đ/m2

+ Vụ 3: 2.000 đ/m2

- Đậu các loại: 1.750 đ/m2

- Mìa, bắp, khoai củ các loại:1.000 đ/m2

- Rau gia vị các loại: 3.000đ/m2

- Rau cải các loại: 2.500 đ/m2

- Cây thuốc nam: 4.000 đ/m2

- Cây bông Huệ:

+ Chưa thu hoạch: 5.000 đ/m2

+ Đang thu hoạch: 10.000 đ/m2

- Thuốc dũ, Môn kiểng, Đinhlăng: 1.000 đ/cây

2. Cây công nghiệp:

- Cây cao su (mật độ tối đa 555 cây/ha):

+ Từ 1 đến 2 năm tuổi: 35.000đ/cây

+ Trên 2 năm đến 5 năm tuổi:60.000 đ/cây

+ Trên 5 năm đến 10 năm tuổi:95.000 đ/cây

+ Trên 10 năm tuổi: 100.000đ/cây

Trường hợp cao su stum: đối vớicao su stum trần: 3000 đ/cây; đối với cao su stum bầu: 7000 đ/cây.

- Cây Điều (mật độ tối đa 277 cây/ha)

+ Từ 1 đến 2 năm tuổi: 25.000đ/cây

+ Trên 2 năm đến 4 năm tuổi:50.000 đ/cây

+ Trên 4 năm đến 6 năm tuổi:90.000 đ/cây

+ Trên 6 năm đến 20 năm tuổi:140.000 đ/cây

+ Trên 20 năm tuổi: 50.000 đ/cây

- Cây tiêu (mật độ tối đa 2.000 nọc/ha, nọc bằng cây tạp)

+ Từ 1 đến 2 năm tuổi: 25.000đ/nọc

+ Trên 2 năm đến 5 năm tuổi: 60.000đ/nọc

+ Trên 5 năm đến 15 năm tuổi:120.000 đ/cây

+ Trên 15 năm tuổi: 50.000 đ/cây

(Nọc tiêu xây bằng gạch được hỗtrợ thêm 80.000 đ/nọc, nọc tiêu bằng BTCT được hỗ trợ thêm 50.000 đ/nọc)

- Cây cà phê:

+ Từ 1 đến 2 năm tuổi: 25.000đ/cây

+ Trên 2 năm đến 5 năm tuổi:50.000 đ/cây

+ Trên 5 năm đến 10 năm tuổi:95.000 đ/cây

+ Trên 10 năm tuổi: 50.000 đ/cây

- Cây Lài, Trà:

+ Từ 1 đến 3 năm tuổi: 5.000đ/cây

+ Từ 4 đến 8 năm tuổi: 12.000đ/cây

+ Trên 8 năm tuổi: 25.000 đ/cây

3. Cây ăn trái:

- Cây măng cụt:

+ Từ 1 đến 3 năm tuổi: 100.000đ/cây

+ Trên 3 năm đến 8 năm tuổi:200.000 đ/cây

+ Trên 8 năm đến 10 năm tuổi:1.500.000 đ/cây

+ Trên 10 năm tuổi: 2.000.000đ/cây

- Cây Sầu riêng:

+ Từ 1 đến 3 năm tuổi: 100.000đ/cây

+ Trên 3 năm đến 8 năm tuổi:200.000 đ/cây

+ Trên 8 năm đến 10 năm tuổi:600.000 đ/cây

+ Trên 10 năm tuổi: 1.000.000đ/cây

Trường hợp cây Sầu riêng giốngThái Lan hạt lép được nhân thêm với hệ số là 1,5.

- Cây mít, dừa, chôm chôm, nhãn, bưởi, dâu, bơ, xoài, vú sữa:

+ Từ 1 đến 3 năm tuổi: 55.000đ/cây

+ Trên 3 năm đến 8 năm tuổi:100.000 đ/cây

+ Trên 8 năm tuổi: 200.000 đ/cây

- Táo, mãng cầu, mận, chanh, tắc, ổi, quýt, hồng quân, thanh long,sabôchê:

+ Từ 1 đến 2 năm tuổi: 30.000đ/cây

+ Trên 3 năm đến 6 năm tuổi:60.000 đ/cây

+ Trên 6 năm tuổi: 100.000 đ/cây

- Khế, me, sấu, cau, chùm ruột, sơ ri, cóc, xi rô, vải:

+ Từ 1 đến 2 năm tuổi: 20.000đ/cây

+ Từ 3 năm đến 5 năm tuổi:50.000 đ/cây

+ Trên 5 năm tuổi: 70.000 đ/cây

- Đu đủ, chuối (mật độ tối đa 2.000 cây/ha)

+ Mới trồng (hỗ trợ di dời):1.000 đ/cây

+ Chưa thu hoạch 6.000 đ/cây

+ Đang thu hoạch 15.000 đ/cây

- Thơm (Mật độ tối đa 40.000 cây (bụi)/ha):

+ Mới trồng (hỗ trợ di dời):200 đ/cây

+ Chưa thu hoạch 1.000 đ/bụi

+ Đang thu hoạch 2.500 đ/bụi

- Một số loại cây khác như: Mù u, bàng, liễu, phượng, trâm, sung,trứng cá, trứng gà, vông và một số loại cây không có trong đơn giá: 30.000đồng/cây.

4. Bồi thường cây lấy gỗ:

- Tre:

+ Dưới 1 năm tuổi: 2.000 đ/cây

+ Từ 1 năm đến 2 năm tuổi:4.000 đ/cây

+ Trên 2 năm tuổi 6.000 đ/cây

- Lồ ồ, tầm vông:

+ Dưới 1 năm tuổi: 1.500 đ/cây

+ Từ 1 năm đến 2 năm tuổi:3.000 đ/cây

+ Trên 2 năm tuổi 5.000 đ/cây

- Trúc:

+ Dưới 1 năm tuổi: 200 đ/cây

+ Từ 1 năm đến 2 năm tuổi: 800đ/cây

+ Trên 2 năm tuổi 1.500 đ/cây

- Bạch đàn, tràm và lồng mức (Mật độ tối đa 2.500 cây/ha), xà cừ (mậtđộ tối đa 400 cây/ha), xoan, so đũa, trường, săn:

+ Loại mới trồng dưới 1 năm :2.000 đ/cây

+ Loại trồng từ 1 năm tuổi vàcó đường kính <10cm : 8.000 đ/cây

+ Loại trồng có đường kính từ10cm đến 20cm : 20.000 đ/cây

+ Loại có đường kính lớn hơn20cm : 50.000 đ/cây

Đối với những cây trồng khôngcó quy định trong quyết định thì tính quy đổi theo cây trồng tương đương.

Riêng phần hỗ trợ di dời câycảnh (trồng dưới đất).

- Cỏ lá gừng : 6.000 đ/m2

- Cỏ lông heo: 20.000 đ/m2

- Bông trang thường, phát tài,chuổi ngọc, nguyệt quế, Osaka… 15.000 đ/cây

- Mai cảnh:

+ Từ 1 đến 5 năm tuổi : 15.000đ/cây

+ Trên 5 năm : 60.000 đ/cây

- Các loại kiểng trồng dướiđất: Thiên tuế, ngọc lan, cây tùng, mai chiếu thủy, bằng lăng, caukiểng,…50.000 đ/cây (từ 6 năm tuổi trở lên). Các loại kiểng cổ, cầu kỳ sẽ hỗtrợ di dời theo chi phí thực tế.

- Cây ăn trái, các loại câykhác trồng chung quanh nhà không cùng chủng loại: (vườn tạp) 30.000.000 đồng/ha.

Đối với các loại cây trồng kháckhông có quy định trong Bảng quy định này, Tổ chuyên viên sẽ định giá trên cơsở chi phí đầu tư thực tế, Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định giá bồi thường.

Chương IV

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÁC HỘ GIẢI TỎATRẮNG

Điều 9. Trợ cấp để ổn định đời sống: 1.000.000 đ/nhân khẩu thường trú tạicăn nhà phải giải tỏa.

Đối với gia đình chính sách (Cógiấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền) được trợ cấp thêm:

a) Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng, Anhhùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động 5.000.000 đ/hộ.

b) Thương binh bậc 1/4 đến 4/4,gia đình liệt sĩ: 3.000.000 đ/hộ.

c) Gia đình có công với cáchmạng: 1.000.000 đ/hộ.

Điều 10. Trợ cấp để di dời:

a) Hộ gia đình khi Nhà nước thuhồi đất phải di chuyển chỗ ở trong phạm vi tỉnh Bình Dương được hỗ trợ mỗi hộ3.000.000 đồng. Di chuyển sang tỉnh khác được hỗ trợ mỗi hộ 5.000.000 đồng.

b) Tổ chức có đủ điều kiện đượcbồi thường đất và tài sản khi bị thu hồi mà phải di chuyển cơ sở, được hỗ trợchi phí thực tế về di chuyển, tháo dỡ và lắp đặt.

c) Người bị thu hồi đất ở, không còn chỗ ở khác;trong thời gian chờ tạo lập chỗ ở mới (bố trí vào Khu tái định cư), được bố trívào nhà ở tạm hoặc hỗ trợ tiền thuê nhà ở là 100.000 đ/người/tháng, nhưng khôngquá 6 tháng.

Điều 11. Hỗ trợ cho người sản xuất, kinh doanh với các hộ sản xuất kinh doanhtheo Nghị định 02/CP / 2000/NĐ –CP ngày 03/02/2000 về đăng ký kinh doanh (chỉ áp dụngđối với trường hợp giải tỏa trắng):

- Hộ có doanh thu thấp dưới10.000.000 đ/tháng được hỗ trợ 10% doanh thu trong 6 tháng.

- Hộ có doanh thu từ 10.000.000đ/tháng trở lên, hỗ trợ theo thực lãi trong 6 tháng.

- Doanh thu và thực lãi tính theomức trung bình của các tháng của năm gần nhất và phải có xác nhận của cơ quanthuế địa phương.

- Đối với các doanh nghiệp: đượchỗ trợ 20% của 1 năm thu nhập sau thuế, theo mức thu nhập bình quân của 3 nămliền kề trước đó được cơ quan thuế xác nhận.

Điều 12. Đối với cơ quan, tổ chức chính trị xã hội:

Trả toàn bộ chi phí di chuyển theodự toán đơn vị lập sau khi được Sở Tài chính xem xét trình UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 13. Người đang sử dụng nhà thuộc sở hữu nhà nước:

- Nếu không tiếp tục thuê nhà củaNhà nước thì được hỗ trợ bằng tiền với mức bằng 60% giá trị đất và 60% giá trịnhà đang thuê.

- Trường hợp chỉ giải tỏa mộtphần, người thuê nhà không được bồi thường đối với diện tích nhà ở thuộc sở hữunhà nước (phần này do Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng làm việc trựctiếp với đơn vị cho thuê) và diện tích cơi nới trái phép, mà chỉ được bồithường chi phí cải tạo, sửa chữa, nâng cấp đối với diện tích sửa chữa được cơquan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Điều 14. Về chính sách tái định cư(cho 21 ha, diện tích đất xin mở rộng):

- Cứ mỗi mét vuông đất thổ cư tạivị trí đường giao thông nông thôn đã cấp phối sỏi đỏ (từ chân đường đến 50m)được bồi thường theo đơn giá và được hỗ trợ thêm 230.000 đồng/m2.

- Cứ mỗi mét vuông đất thổ cư tạivị trí đường giao thông nông thôn đã cấp phối sỏi đỏ (trên 50m) đượcbồi thường theo đơn giá và được hỗ trợ thêm 210.000 đồng/01m2.

- Trường hợp không có đất thổ cưnhưng có xây dựng nhà ở ổn định thì Hội đồng sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể.

Chương V

TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRONGPHẠM VI GIẢI TỎA

Điều 15. Trách nhiệm của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong phạm vi giải tỏa:

Ngoài các khoản quy định tại Điều37 của Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ.

Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhântrong phạm vi giải tỏa để thi công công trình còn phải có trách nhiệm chấp hànhđầy đủ và đúng thời gian giải phóng mặt bằng theo quy định của cơ quan nhà nướccó thẩm quyền. Trường hợp không thực hiện đúng quy định thì Hội đồng bồi thườnggiải phóng mặt bằng báo cáo cấp có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế buộc phảidi chuyển để giải phóng mặt bằng để thi công công trình đúng tiến độ (theo Điều47, của Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ).

Điều 16. Khiếu nại và thời hiệu: (theo Ðiều 49 của Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ).

Người được thu hồi đất nếu chưađồng ý với quyết định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, thì được khiếu nạitheo quy định của pháp luật. Trách nhiệm giải quyết khiếu nại, thời hiệu khiếunại và trình tự giải quyết khiếu nại thực hiện theo quy định tại Điều 138 củaLuật Đất đai 2003 và Điều 162, 163, 164 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

Trong khi chờ giải quyết khiếunại, người được thu hồi đất vẫn phải chấp hành quyết định thu hồi đất, giao đấtđúng kế hoạch và thời gian đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định./.