ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/2012/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 17 tháng 9 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THU HÚT ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC NGÀNH YTẾ GIAI ĐOẠN 2012 - 2020 VÀ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC, NHÂN VIÊN NGÀNH YTẾ TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2012 - 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hộithông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23/02/2005của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trongtình hình mới;

Căn cứ Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30/6/2006của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệthống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 37/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về chế độ thu hút đối với viên chức ngành Ytế giai đoạn 2012 - 2020 và chế độ hỗ trợ đối với viên chức, nhân viên ngành Ytế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2012 - 2017;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai tạiTờ trình số 1988/TTr-SYT ngày 07/8/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèmtheo Quyết định này Quy định về chế độ thu hút đối với viên chức ngành Y tếgiai đoạn 2012 - 2020 và chế độ hỗ trợ đối với viên chức, nhân viên ngành Y tếtỉnh Đồng Nai giai đoạn 2012 - 2017.

Điều 2. Quyết định nàycó hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND ngày 21/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc banhành Quy định chế độ thu hút và trợ cấp đối với cán bộ, viên chức ngành Y tếtỉnh Đồng Nai giai đoạn 2009 - 2011.

Điều 3. Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tàichính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thịxã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Trí

QUY ĐỊNH

VỀ CHẾ ĐỘ THU HÚT ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ GIAI ĐOẠN2012 - 2020 VÀ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC, NHÂN VIÊN NGÀNH Y TẾ TỈNH ĐỒNGNAI GIAI ĐOẠN 2012 - 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 53/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2012của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnhvà đối tượng áp dụng

Quy định này quy định chế độ thu hút viên chức ngànhY tế giai đoạn 2012 - 2020 và chế độ hỗ trợ đối với viên chức, nhân viên ngànhY tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2012 - 2017 về công tác tại các cơ sở y tế trênđịa bàn tỉnh:

1. Đối tượng thu hút

a) Tuyến xã: Bác sỹ về công tác tại Trạm Y tế của63 xã vùng sâu, vùng xa thuộc tỉnh được quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh mục các đơn vị hànhchính thuộc vùng khó khăn.

b) Tuyến huyện: Gồm các Bệnh viện Đa khoa và Trungtâm Y tế huyện, cụ thể:

- Bác sỹ, dược sỹ, cử nhân xét nghiệm về công táctại Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm Y tế huyện.

- Kỹ sư trang thiết bị y tế về công tác tại Bệnhviện Đa khoa các huyện, thành phố (gọi tắt là Bệnh viện tuyến huyện).

- Cử nhân y tế công cộng về công tác tại Trung tâmY tế các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là Trung tâm Y tế tuyến huyện).

c) Tuyến tỉnh:

- Tiến sỹ, thạc sỹ, bác sỹ chuyên khoa I và chuyênkhoa II, dược sỹ chuyên khoa I và chuyên khoa II về công tác tại Bệnh viện Đakhoa Đồng Nai, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai.

- Bác sỹ, dược sỹ, cử nhân xét nghiệm về công táctại các Bệnh viện Đa khoa khu vực.

- Bác sỹ, dược sỹ về công tác tại Bệnh viện chuyênkhoa: Phổi, Da liễu; Nhi; Y dược cổ truyền; các Trung tâm: Trung tâm Y tế Dựphòng, Phòng chống HIV/AIDS, Giám định Y khoa, Pháp y, Chăm sóc sức khỏe sinhsản, Răng hàm mặt, Bảo vệ sức khỏe lao động môi trường (sau đây gọi tắt là cácTrung tâm chuyên khoa);

- Bác sỹ, dược sỹ về công tác tại: Trường Cao đẳngY tế Đồng Nai, Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội Đồng Nai thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.

- Cử nhân y tế công cộng về công tác tại Trung tâmY tế Dự phòng; kỹ sư trang thiết bị y tế về công tác tại các bệnh viện tuyếntỉnh.

2. Đối tượng được hỗ trợ

a) Tuyến xã:

- Bác sỹ, cử nhân y tế công tác tại các Trạm Y tếxã, phường, thị trấn;

- Nhân viên y tế khu phố, ấp.

b) Tuyến huyện: Bác sỹ, dược sỹ, cử nhân y tế, kỹsư trang thiết bị y tế có trình độ đại học trở lên công tác tại các đơn vị:

- Bệnh viện Đa khoa các huyện: Vĩnh Cửu, Dầu Giây,Cẩm Mỹ, Tân Phú, Nhơn Trạch.

- Trung tâm Y tế các huyện: Cẩm Mỹ, Tân Phú.

c) Tuyến tỉnh: Bác sỹ, dược sỹ, cử nhân y tế, kỹsư trang thiết bị y tế có trình độ đại học trở lên công tác tại:

- Các Bệnh viện: Đa khoa khu vực Định Quán, Da liễu,Phổi.

- Các Trung tâm: Y tế Dự phòng tỉnh, Pháp y, Giámđịnh Y khoa, Phòng chống HIV/AIDS.

- Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội Đồng Nai.

Điều 2. Điều kiện đượchưởng chế độ thu hút và hỗ trợ

1. Điều kiện được hưởng chế độ thu hút

a) Độ tuổi: Đối tượng hưởng chế độ thu hút phải còntrong độ tuổi lao động đảm bảo thời gian phục vụ tối thiểu tại ngành Y tế tỉnhĐồng Nai, đối với nam ≤50 tuổi, nữ ≤45 tuổi.

b) Thời gian phục vụ: Đối tượng hưởng chế độ thuhút về các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phải cam kết phục vụ côngtác trong ngành, thời gian tối thiểu là 10 (mười) năm.

c) Các đối tượng hưởng chế độ thu hút khi được tuyểndụng không đang trong thời gian bị hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên.

2. Điều kiện được hưởng chế độ hỗ trợ

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, không vi phạmLuật Viên chức và quy chế của đơn vị, không bị hình thức kỷ luật từ khiển tráchtrở lên.

Điều 3. Nguyên tắc quản lývà sử dụng nguồn ngân sách

Cơ quan, đơn vị được cấp kinh phí ngân sách Nhà nướcthực hiện chính sách thu hút và hỗ trợ có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phíđúng mục đích, đúng nội dung, đúng chế độ quy định tại Quy định này.

Chương II

CHẾ ĐỘ THU HÚT

Điều 4. Mức thu hút

Mức thu hút đối với các đối tượng quy định tại Khoản1, Điều 1 Quy định này được hưởng chế độ thu hút một lần theo trình độ và đơnvị công tác như sau:

1. Đối với Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Bệnh việnĐa khoa Thống Nhất, Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai:

a) Bác sỹ và dược sỹ chuyên khoa cấp I: 50.000.000đồng/người.

b) Thạc sỹ y - dược, bác sỹ và dược sỹ chuyên khoacấp II: 80.000.000 đồng/người.

c) Tiến sỹ y - dược: 150.000.000 đồng/người.

2. Bác sỹ, dược sỹ về công tác tại Trường Cao đẳngY tế Đồng Nai: 30.000.000 đồng/người.

3. Đối với các bệnh viện chuyên khoa; Trung tâmchuyên khoa và dự phòng tuyến tỉnh; các Bệnh viện đa khoa khu vực; Bệnh viện đakhoa tuyến huyện; Trung tâm Y tế tuyến huyện; Trung tâm Giáo dục - Lao động xãhội tỉnh thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Cử nhân, kỹ sư: 30.000.000 đồng/người.

b) Bác sỹ, dược sỹ: 50.000.000 đồng/người.

c) Bác sỹ và dược sỹ chuyên khoa cấp I: 80.000.000đồng/người.

d) Thạc sỹ y - dược, bác sỹ và dược sỹ chuyên khoacấp II: 100.000.000 đồng/người.

e) Tiến sỹ y - dược về công tác tại các trung tâmchuyên khoa, các bệnh viện đa khoa khu vực, bệnh viện đa khoa tuyến huyện hưởngmức thu hút một lần: 180.000.000 đồng/người.

4. Đối với các Trạm Y tế xã vùng sâu, vùng xa: Bácsỹ: 70.000.000 đồng/người.

Trường hợp các đơn vị có nguồn thu, căn cứ nhu cầuvà khả năng chi trả của đơn vị, có thể quyết định mức thu hút cao hơn.

Điều 5. Các quyền lợi đi kèm

a) Được giải quyết nhà ở xã hội theo quy định. Nhữngnơi chưa có nhà ở xã hội thì được hưởng trợ cấp thuê nhà hàng tháng bằng 0,7lần mức lương tối thiểu đối với người ngoài địa phương, có khoảng cách từ nhàđến nơi làm việc từ 20 km trở lên và có thuê nhà thực tế nơi được phân công, bốtrí làm việc.

b) Đối tượng là nữ được trợ cấp thêm hàng tháng 0,7lần mức lương tối thiểu.

c) Hàng tháng được hưởng thêm chế độ hỗ trợ nếu đơnvị thuộc diện được hưởng chế độ hỗ trợ theo quy định và điều kiện tại Điều 8,Chương III của Quy định này.

d) Được tiếp tục đào tạo theo yêu cầu công tác củađơn vị tiếp nhận và hưởng các chế độ hỗ trợ đào tạo theo quy định.

Điều 6. Bồi thường chế độthu hút

Trường hợp đối tượng hưởng chế độ thu hút không thựchiện đúng cam kết, tự ý bỏ việc, nghỉ việc, bị kỷ luật buộc thôi việc, xin chuyểncông tác ra khỏi ngành Y tế Đồng Nai, phải bồi thường gấp 03 (ba) lần số tiềnthu hút đã được nhận, bao gồm: Kinh phí thu hút, các quyền lợi đi kèm (tiềnthuê nhà, tiền đào tạo, tiền trợ cấp hàng tháng) cho đơn vị chi trả.

Điều 7. Thời gian thực hiện

Thời gian áp dụng chế độ thu hút và các quyền lợiđi kèm, kể từ ngày Quy định này có hiệu lực thi hành đến hết năm 2020.

Chương III

CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ

Điều 8. Mức hỗ trợ

1. Tuyến xã

a) Bác sỹ, cử nhân y tế công tác tại các Trạm Y tếxã, phường, thị trấn, như sau:

- Đối với 63 xã vùng sâu, vùng xa thuộc tỉnh đượcquy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chínhphủ về ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn: Bác sỹ, cửnhân y tế làm việc tại các Trạm Y tế xã được hưởng hỗ trợ hàng tháng bằng 2,0lần mức lương tối thiểu.

- Đối với xã, phường, thị trấn còn lại: Bác sỹ, cửnhân y tế, làm việc tại các Trạm Y tế xã được hưởng hỗ trợ hàng tháng bằng 1,5lần mức lương tối thiểu.

b) Nhân viên y tế khu phố, ấp: Tại các phường vàthị trấn được hưởng hỗ trợ hàng tháng bằng 0,3 mức lương tối thiểu. Các xã còn lạihưởng mức phụ cấp theo Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11/5/2009 của Thủ tướngChính phủ.

2. Tuyến huyện và tỉnh

Các đối tượng quy định tại Điểm b, Điểm c, Khoản2, Điều 1 của Quy định này được hưởng hỗ trợ hàng tháng bằng 1,0 lần mức lương tốithiểu/người.

3. Các đơn vị trực thuộc tuyến huyện và tuyến tỉnhcòn lại

Tùy theo điều kiện của đơn vị, có thể sử dụng kinhphí từ Quỹ Phát triển sự nghiệp của đơn vị để hỗ trợ cho bác sỹ, dược sỹ, cửnhân y tế, kỹ sư trang thiết bị y tế tại đơn vị. Mức hỗ trợ thấp nhất hàng thángbằng 1,0 lần mức lương tối thiểu.

Điều 9. Thời gian thực hiện

Thời gian áp dụng chế độ hỗ trợ được thực hiện là05 năm kể từ ngày Quy định này có hiệu lực thi hành.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm củađơn vị

- Hàng năm, các đơn vị xác định các vị trí cầnthu hút gửi Sở Y tế tổng hợp và thông báo tuyển dụng.

- Lập danh sách các đối tượng được thụ hưởng chếđộ thu hút và hỗ trợ của đơn vị gửi Sở Y tế phê duyệt.

Điều 11. Trách nhiệm của SởY tế

- Hướng dẫn quy trình, thủ tục và biểu mẫu cho cáccơ quan, đơn vị thực hiện chế độ thu hút và chế độ hỗ trợ; kiểm tra việc thựchiện của các đơn vị, địa phương theo quy định; hàng năm tổng hợp, báo cáo Ủyban nhân dân tỉnh; đồng thời lập dự toán, cấp kinh phí thực hiện chế độ thu hútvà chế độ hỗ trợ do các đơn vị trực thuộc đề nghị và quyết toán kinh phí với SởTài chính theo quy định.

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông, Báo ĐồngNai, Báo Lao động Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai tổ chức tuyêntruyền, phổ biến chế độ thu hút và hỗ trợ đến các đối tượng biết, thực hiện.

Điều 12. Trách nhiệm của SởTài chính

Giao cho Sở Tài chính cấp kinh phí thực hiện chếđộ thu hút và hỗ trợ đối với viên chức, nhân viên ngành Y tế Đồng Nai theo đúngquy định.

Điều 13. Kinh phí thực hiện

a) Đối với kinh phí của ngân sách Nhà nước: Sở Ytế lập dự toán kinh phí thực hiện chế độ thu hút và hỗ trợ đối với viên chức, nhânviên ngành Y tế Đồng Nai báo cáo Sở Tài chính và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xemxét quyết định trong dự toán ngân sách chung hàng năm của tỉnh.

b) Đối với phần kinh phí của Quỹ Phát triển sự nghiệp:Các đơn vị chi chế độ thu hút và hỗ trợ trong Quỹ Phát triển sự nghiệp theo cácquy định hiện hành.

Điều 14. Giao Giám đốcSở Y tế Đồng Nai triển khai thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện,khi có sự thay đổi về các chế độ chính sách, Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệmtham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnhcho phù hợp./.