ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/2013/QĐ-UBND

Long An, ngày 07 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ THẨM QUYỀN QUẢN LÝ TỔ CHỨC BỘ MÁY, CÁN BỘ, CÔNG CHỨCTRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH VÀ CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ DOANH NGHIỆPNHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 05/9/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định về thẩm quyềnquản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính và cácchức danh lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An;

Theo đề nghị tại văn bản số 709/SNV-TCCC ngày 23/9/2013 của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi Quy định vềthẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức trong các cơ quan hànhchính và các chức danh lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước trên địa bàntỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 05/9/2013 củaUBND tỉnh, cụ thể như sau:

Sửa đổi khoản 2, Điều 12 (Thẩmquyền của Giám đốc Sở Nội vụ), Chương III (Quản lý cán bộ, công chức) trởthành:

"2. Quyết định tiếp nhận, điềuđộng công tác đối với công chức từ huyện về tỉnh và ngược lại; từ Sở ngànhtỉnh, huyện này sang Sở ngành tỉnh, huyện khác; từ các cơ quan hành chính cấptỉnh, cấp huyện sang Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ngược lại; chuyển ra khỏi tỉnh đốivới công chức có trình độ đại học trở lên và tiếp nhận công chức ngoài tỉnh,trừ cán bộ, công chức quy định tại Khoản 1, 2, 6 Điều 11 của Quy địnhnày."

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở ngành tỉnh, Giám đốc các doanhnghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh quản lý, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thànhphố và các cơ quan, đơn vị có liên quan thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- VP. Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Ban TCTU;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Phòng NCTH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm