ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/2013/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 26 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP THỰC HIỆN HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁOTHỐNG KÊ TỔNG HỢP NGÀNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 05/2012/TT-BXD ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Bộ Xây dựng Ban hành Hệ thống chỉtiêu thống kê ngành Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Bộ Xây dựng Quy định chế độ báocáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc SởXây dựng tại Tờ trình số 579/TTr-SXD ngày 21 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Quy chế phối hợp thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độbáo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thống kê, Cục trưởng Cục Thuế, Trưởng BanQuản lý Khu Kinh tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, Chủ tịch Ủyban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thảo

QUY CHẾ

PHỐIHỢP THỰC HIỆN HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ TỔNG HỢPNGÀNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND , ngày 26 tháng 11 năm 2013của UBND tỉnh Tây Ninh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh,đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định cácnguyên tắc, phương thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp trong việc thực hiệnhệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựngtrên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2. Quy chế này áp dụng đối vớicác sở, ngành cấp tỉnh gồm: Sở Xây dựng, Cục Thống kê, Sở Kế hoạch và Đầu tư,Sở Tài chính, Ban Quản lý Khu kinh tế; UBND các huyện, thị xã (UBND cấp huyện),UBND các xã, phường, thị trấn (UBND cấp xã) và một số cơ quan, đơn vị khác cóliên quan.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Trên cơ sở chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị để thực hiện việc cung cấp thông tin, sốliệu thống kê; tính toán các chỉ tiêu thống kê; thực hiện chế độ báo cáo thốngkê tổng hợp ngành Xây dựng, bảo đảm tính thống nhất, rõ ràng, chính xác củathông tin, số liệu báo cáo, đáp ứng thời gian quy định.

2. Thực hiện theo đúng nguyêntắc, nghiệp vụ, chuyên môn, chế độ bảo mật của mỗi cơ quan; đồng thời phải đúngnội dung, phương pháp tính, biểu mẫu thống kê ngành Xây dựng quy định.

Điều 3. Phương thức phối hợp

1. Các cơ quan, đơn vị cung cấpthông tin, số liệu thống kê theo yêu cầu của cơ quan được giao làm đầu mối thựchiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng tại mỗi cấp chính quyềntỉnh và huyện. Cơ quan đầu mối ở mỗi cấp tính toán các chỉ tiêu thống kê tronghệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng, báo cáo cơ quan đầu mối cấp trên,đồng thời báo cáo UBND cùng cấp.

2. Trong trường hợp cần thiếtphải thu thập số liệu qua điều tra thống kê, UBND tỉnh sẽ xem xét quyết định trêncơ sở ý kiến đề xuất của cơ quan đầu mối.

Chương II

NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Điều 4. Sở Xây dựng

1. Sở Xây dựng có trách nhiệmlàm đầu mối phối hợp các sở, ngành, Cục Thống kê tỉnh, UBND cấp huyện, các đơnvị hoạt động trong các lĩnh vực ngành Xây dựng, các chủ đầu tư dự án nhà ở đểtổ chức thu thập, tổng hợp thông tin thống kê ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnhtheo danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê tại Thông tư số 05/2012/TT-BXD ngày10 tháng 10 năm 2012 của Bộ Xây dựng ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngànhXây dựng; tính toán các chỉ tiêu thống kê, tổng hợp số liệu, lập biểu theo hệthống biểu mẫu báo cáo thống kê quy định tại Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày10 tháng 10 năm 2012 của Bộ Xây dựng Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợpngành Xây dựng; báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh theo đúng chế độ quy định.

2. Hướng dẫn UBND cấp huyện vềnội dung của các chỉ tiêu, phương pháp tính, và cách ghi biểu thống kê theođúng quy định tại Thông tư số 06/2012/TT-BXD ; hướng dẫn.

3. Chủ trì phối hợp Sở Tàichính, Cục Thống kê tỉnh tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện việc điều trathống kê đối với các chỉ tiêu thống kê cần phải thu thập số liệu qua điều tra.

Điều 5. UBND cấp huyện

1. UBND cấp huyện chỉ đạo vàgiao trách nhiệm cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng, đối với các huyện, Phòng Quản lýđô thị, đối với thị xã Tây Ninh (sau đây gọi tắt là Phòng KTHT/ QLĐT):

a) Làm đầu mối phối hợp Chi cụcThống kê cấp huyện, các phòng chuyên môn, tổng hợp thông tin, số liệu thống kêtrên địa bàn huyện, cung cấp số liệu theo các biểu liệt kê tại Khoản 3 Điềunày, gửi báo cáo cho Sở Xây dựng, đồng gửi báo cáo cho UBND cấp huyện.

b) Hướng dẫn UBND cấp xã cáchghi biểu báo cáo thống kê theo quy định tại Thông tư số 06/2012/TT-BXD .

2. UBND cấp huyện chỉ đạo Chicục Thống kê cùng cấp, các phòng chuyên môn có liên quan, UBND cấp xã căn cứchức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của mình có trách nhiệm thu thập, tổng hợpthông tin thống kê trên địa bàn và thuộc phạm vi quản lý, cung cấp cho PhòngKTHT/ QLĐT để tổng hợp báo cáo.

3. Các biểu thuộc hệ thống biểumẫu báo cáo thống kê ngành Xây dựng quy định tại Thông tư số 06/2012/TT-BXD phân công UBND cấp huyện cung cấp số liệu thống kê thực hiện trên địa bànhuyện, gồm (xem Phụ lục kèm theo):

a) Biểu 03/BCĐP : Tổng số côngtrình xây dựng trên địa bàn;

b) Biểu 04/BCĐP : Tổng số sự cốvề chất lượng công trình xây dựng;

c) Biểu 05/BCĐP : Tai nạn laođộng trong thi công xây dựng;

d) Biểu 06/BCĐP : Số lượng và dânsố đô thị (chỉ báo cáo đối với loại đô thị tương ứng của huyện, thị xã thuộctỉnh);

đ) Biểu 07/BCĐP : Quy hoạch xâydựng, quy hoạch đô thị (chỉ báo cáo mục B, C, D);

e) Biểu 08/BCĐP : Diện tích đấtđô thị (chỉ báo cáo đối với loại đô thị tương ứng của huyện, thị xã thuộc tỉnh);

g) Biểu 10/BCĐP : Hiện trạng hạtầng kỹ thuật đô thị (chỉ báo cáo đối với loại đô thị tương ứng của huyện, thịxã thuộc tỉnh);

h) Biểu 12/BCĐP : Tổng số nhà ởđã được xây dựng mới và tổng diện tích nhà ở đã được xây dựng mới;

i) Biểu 13a/BCĐP: Tổng số nhà ởvà tổng diện tích nhà ở công vụ đã được xây dựng mới (hoặc mua nhà ở làm nhà ởcông vụ);

k) Biểu 17/BCĐP : Một số sản phẩmvật liệu xây dựng chủ yếu.

Điều 6. UBND cấp xã

1. UBND cấp xã có trách nhiệmtổng hợp số liệu thống kê trên địa bàn xã, cung cấp số liệu theo các biểu liệtkê tại khoản 2 Điều này, gửi báo cáo cho UBND cấp huyện và Phòng KTHT/ QLĐT đểtổng hợp báo cáo.

2. Các biểu thuộc hệ thống biểumẫu báo cáo thống kê ngành Xây dựng quy định tại Thông tư số 06/2012/TT-BXD phân công UBND cấp xã cung cấp số liệu thống kê thực hiện trên địa bàn xã, gồm(xem Phụ lục kèm theo):

a) Biểu 12/BCĐP : Tổng số nhà ởđã được xây dựng mới và tổng diện tích nhà ở đã được xây dựng mới;

b) Biểu 13a/BCĐP: Tổng số nhà ởvà tổng diện tích nhà ở công vụ đã được xây dựng mới (hoặc mua nhà ở làm nhà ởcông vụ);

Điều 7. Cục Thống kê tỉnh

1. Cục Thống kê có trách nhiệmcung cấp các thông tin, số liệu thống kê trên địa bàn tỉnh, chịu trách nhiệm vềthông tin, số liệu thống kê do mình cung cấp theo đề nghị của Sở Xây dựng nhằmphục vụ việc báo cáo thống kê ngành Xây dựng, cụ thể:

a) Tổng số doanh nghiệp hoạtđộng xây dựng và tổng số lực lượng lao động xây dựng (theo số liệu điều tradoanh nghiệp hàng năm của Cục Thống kê);

b) Số liệu về dân số thành thị.

c) Số liệu tổng điều tra nhà ở.

d) Số liệu về sản phẩm vật liệuxây dựng.

2. Cục trưởng Cục Thống kê tỉnhchỉ đạo Chi cục Thống kê cấp huyện cung cấp thông tin, số liệu thống kê để hỗtrợ Phòng KTHT/ QLĐT thực hiện báo cáo thống kê ngành Xây dựng; hướng dẫnnghiệp vụ cho cán bộ thống kê thuộc UBND cấp xã để thực hiện báo cáo thống kêngành Xây dựng.

Điều 8. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư có tráchnhiệm cung cấp các thông tin, số liệu thống kê về tổng số doanh nghiệp hoạtđộng xây dựng và tổng số lực lượng lao động xây dựng trên địa bàn tỉnh, theo sốliệu do cơ quan mình quản lý; chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu do mìnhcung cấp theo đề nghị của Sở Xây dựng, nhằm phục vụ việc báo cáo thống kê ngànhXây dựng.

Điều 9. Cục Thuế tỉnh

Cục Thuế tỉnh có trách nhiệmcung cấp các thông tin, số liệu thống kê về tổng số doanh nghiệp hoạt động xâydựng và tổng số lực lượng lao động xây dựng trên địa bàn tỉnh, theo số liệu docơ quan mình quản lý; chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu do mình cung cấptheo đề nghị của Sở Xây dựng, nhằm phục vụ việc báo cáo thống kê ngành Xây dựng,

Điều 10. Ban Quản lý Khu kinhtế tỉnh

Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh cótrách nhiệm cung cấp các thông tin, số liệu thống kê trên địa bàn quản lý vềquy hoạch xây dựng khu chức năng, về tỷ lệ các khu công nghiệp, khu chế xuất,khu công nghệ cao xử lý chất thải rắn, nước thải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹthuật Quốc gia tương ứng; chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu do mình cungcấp theo đề nghị của Sở Xây dựng, nhằm phục vụ việc báo cáo thống kê ngành Xâydựng,

Điều 11. Sở Tài chính

Sở Tài chính có trách nhiệm thammưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện điều tra thống kê theo dự toán do SởXây dựng lập và đề nghị.

Điều 12. Các đơn vị cấp thoátnước, vệ sinh môi trường đô thị, quản lý chất thải rắn, quản lý thị trường bất độngsản; các chủ đầu tư dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh

Các đơn vị cấp thoát nước, vệsinh môi trường đô thị, quản lý chất thải rắn, quản lý thị trường bất động sản;các chủ đầu tư dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh tùy theo chức năng, nhiệm vụ củađơn vị mình có trách nhiệm cung cấp các thông tin, số liệu thống kê về cấp thoátnước đô thị, về chất thải rắn phát sinh, chất thải rắn được xử lý đạt quychuẩn, tiêu chuẩn Quốc gia tương ứng, thông tin về giao dịch bất động sản,thông tin về các dự án phát triển nhà ở và chịu trách nhiệm về số liệu do mìnhcung cấp theo đề nghị của Sở Xây dựng, nhằm phục vụ việc báo cáo thống kê ngànhXây dựng,

Điều 13. Chế độ báo cáo

1. Định kỳ báo cáo đối với mỗibiểu báo cáo thống kê theo quy định tại Thông tư số 06/2012/TT-BXD (xem Phụ lụckèm theo):

2. Thời gian UBND cấp huyện gửibáo cáo cho Sở Xây dựng:

a) Đối với báo cáo 6 tháng: Chậmnhất là ngày 05/6 của năm báo cáo.

b) Đối với báo cáo năm: Báo cáosơ bộ chậm nhất là ngày 05/12 của năm báo cáo; báo cáo chính thức gửi trướcngày 05/3 của năm sau.

3. Thời gian UBND cấp xã gửi báocáo cho UBND cấp huyện và Phòng KTHT/ QLĐT:

a) Đối với báo cáo 6 tháng: Chậmnhất là ngày 01/6 của năm báo cáo.

b) Đối với báo cáo năm: Báo cáosơ bộ chậm nhất là ngày 01/12 của năm báo cáo; báo cáo chính thức gửi trướcngày 01/3 của năm sau.

4. Đối với việc cung cấp thôngtin, số liệu thống kê ngành Xây dựng của các sở, ngành, đơn vị, Sở Xây dựng có vănbản đề nghị cụ thể về nội dung và thời gian.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Tổ chức thực hiện

Thủ trưởng các sở, ngành, Chủtịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo sâu sát,thực hiện nghiêm túc Quy chế này nhằm bảo đảm việc thực hiện tốt hệ thống chỉtiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng trên địa bàntỉnh.

PHỤ LỤC

BẢNGTỔNG HỢP PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ QUYĐỊNH TẠI THÔNG TƯ 06/2012/TT-BXD
(Ban hành kèm theo Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND , ngày 26 tháng 11 năm 2013của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

STT

Tên biểu

Ký hiệu

Kỳ báo cáo

Cơ quan tổng hợp báo cáo

Cơ quan phối hợp cung cấp số liệu

1

Chỉ số giá xây dựng

01/BCĐP

tháng, quý, năm

Sở Xây dựng

2

Doanh nghiệp và lực lượng hoạt động xây dựng

02/BCĐP

6 tháng, năm

Sở Xây dựng

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Cục Thống kê;

- Cục thuế Tây Ninh.

3

Tổng số công trình xây dựng trên địa bàn

03/BCĐP

6 tháng, năm

- UBND cấp huyện: Tổng hợp trên địa bàn, báo cáo Sở Xây dựng.

- Sở Xây dựng: Tổng hợp trên địa bàn tỉnh.

4

Tổng số sự cố về chất lượng công trình

04/BCĐP

6 tháng, năm

- UBND cấp huyện: Tổng hợp trên địa bàn, báo cáo Sở Xây dựng.

- Sở Xây dựng: Tổng hợp trên địa bàn tỉnh.

5

Tai nạn lao động trong thi công xây dựng

05/BCĐP

6 tháng, năm

- UBND cấp huyện: Tổng hợp trên địa bàn, báo cáo Sở Xây dựng.

- Sở Xây dựng: Tổng hợp trên địa bàn tỉnh.

6

Số lượng và dân số đô thị

06/BCĐP

6 tháng, năm

- UBND cấp huyện: Tổng hợp trên địa bàn, báo cáo Sở Xây dựng.

- Sở Xây dựng: Tổng hợp trên địa bàn tỉnh.

- Chi cục Thống kê huyện;

- Cục Thống kê tỉnh.

7

Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị

07/BCĐP

năm

- UBND cấp huyện: Tổng hợp trên địa bàn đối với mục B, C, D của biểu 07/BCĐP , báo cáo Sở Xây dựng.

- Sở Xây dựng: Tổng hợp trên địa bàn tỉnh.

Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh.

8

Diện tích đất đô thị

08/BCĐP

6 tháng, năm

- UBND cấp huyện: Tổng hợp trên địa bàn, báo cáo Sở Xây dựng.

- Sở Xây dựng: Tổng hợp trên địa bàn tỉnh.

9

Dự án đầu tư phát triển đô thị

09/BCĐP

6 tháng, năm

Sở Xây dựng

Các chủ đầu tư dự án

10

Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật đô thị

10/BCĐP

6 tháng, năm

- UBND cấp huyện: Tổng hợp trên địa bàn, báo cáo Sở Xây dựng.

- Sở Xây dựng: Tổng hợp trên địa bàn tỉnh.

- Cục Thống kê (cung cấp số liệu về dân số đô thị).

- Các đơn vị cấp thoát nước, vệ sinh môi trường đô thị, quản lý chất thải rắn

11

Tỷ lệ các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao xử lý chất thải rắn và nước thải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng

11/BCĐP

6 tháng, năm

Sở Xây dựng

Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh.

12

Tổng số nhà ở đã được xây dựng mới và tổng diện tích nhà ở đã được xây dựng mới

12/BCĐP

năm

- UBND cấp xã: Tổng hợp trên địa bàn, báo cáo UBND cấp huyện.

- UBND cấp huyện: Tổng hợp trên địa bàn, báo cáo Sở Xây dựng.

- Sở Xây dựng: Tổng hợp trên địa bàn tỉnh.

Cục Thống kê (số liệu tổng điều tra nhà ở).

13

Tổng số nhà ở và tổng diện tích nhà ở công vụ đã được xây dựng mới (hoặc mua nhà ở làm nhà ở công vụ)

13a/BCĐP

năm

- UBND cấp xã: Tổng hợp trên địa bàn, báo cáo UBND cấp huyện.

- UBND cấp huyện: Tổng hợp trên địa bàn, báo cáo Sở Xây dựng.

- Sở Xây dựng: Tổng hợp trên địa bàn tỉnh.

Cục Thống kê (số liệu tổng điều tra nhà ở).

14

Tổng số nhà ở và tổng diện tích nhà ở xã hội đã được xây dựng mới

13b/BCĐP

năm

Sở Xây dựng

- Cục Thống kê (số liệu tổng điều tra nhà ở).

- Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội.

15

Số lượng sàn giao dịch bất động sản

14/BCĐP

6 tháng, năm

Sở Xây dựng

Cty CP Xây dựng và Phát triển đô thị Tây Ninh (đơn vị quản lý thị trường bất động sản )

16

Số lượng và giá trị giao dịch kinh doanh bất động sản qua sàn

15/BCĐP

6 tháng, năm

Sở Xây dựng

Cty CP Xây dựng và Phát triển đô thị Tây Ninh (đơn vị quản lý thị trường bất động sản )

17

Chỉ số giá bất động sản

16/BCĐP

6 tháng, năm

Sở Xây dựng

Cty CP Xây dựng và Phát triển đô thị Tây Ninh (đơn vị quản lý thị trường bất động sản )

18

Một số sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu

17/BCĐP

6 tháng, năm

- UBND cấp huyện: Tổng hợp trên địa bàn, báo cáo Sở Xây dựng.

- Sở Xây dựng: Tổng hợp trên địa bàn tỉnh.

- Cục Thống kê (số liệu về sản phẩm vật liệu xây dựng).