ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/2013/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾPHỐI HỢP THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 56/2012/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 7 NĂM 2012 CỦACHÍNH PHỦ GIỮA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỚI HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chc Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bình đẳng giới ngày 29tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy đnh tráchnhiệm của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp HộiLiên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụtại Tờ trình số 922/TTr-SNV ngày 14 tháng 11 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Banhành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp thực hiện Nghị định số56/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ giữa Ủy ban nhân dân thànhphố với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố.

Điều 2. GiaoGiám đốc các Sở, ban, ngành phối hợp với Hội Liên hiệp phụnữ thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số56/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định trách nhiệm củaBộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệpPhụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước và quy định tại Quyết định này.

Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận,huyện chỉ đạo việc xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Nghị định số56/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ trên địa bàn quận, huyện.

Điều 3. Quyếtđịnh này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4.Chánh Văn phòng Ủy ban phân dân thànhphố, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữthành phố, Thủ trưởng các ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cácquận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN VN;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố;
- Ban Dân vận Thành ủy;
-
Các đoàn thể thành phố;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
- Các Báo, Đài thành phố;
- VPUB: Các PVP;
- Các Phòng CV, TTCB;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

QUY CHẾ

PHỐIHỢP THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 56/2012/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 7 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦGIỮA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỚI HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 53/2013/QĐ-UBND ngày27tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đốitượng áp dụng

Quy chế này quy định mối quan hệ côngtác phối hợp giữa Ủy ban nhân dân thành phố và các Sở,ban, ngành thành phố với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố trong việc bảo đảm choHội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tham gia quản lý nhà nướctheo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Mối quan hệ công tác giữa Ủy ban nhân dân thành phố và các Sở, ban,ngành thành phvới Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố là mi quan hệ phối hợp trên nguyên tắc tạo điều kiện đ cùng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và quyềnhạn của mỗi cơ quan theo quy định của pháp luật.

2. Ủy ban nhân dân thành phố và cácSở, ban, ngành thành phố tạo điều kiện thuận lợi về cơchế, kinh phí, phương tiện để Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tham gia quản lýnhà nước và tổ chức thực hiện các hoạt động có liên quan đến phụ nữ, trẻ em vàbình đẳng giới trên địa bàn thành phố.

Điều 3. Trách nhiệm của Ủy ban nhândân thành phố

1. Mời Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố:

a) Tham gia thảo luận hoặc gửi dựthảo văn bản để Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố góp ý kiếnkhi xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, trật tự an toàn xã hội tạithành phliên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng ca phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới theoquy định của pháp luật.

b) Tham gia với Hội đồng phối hợpcông tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến,giáo dục chính sách, pháp luật với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với các đốitượng phụ nữ, trẻ em và vn đề bình đẳng giới.

c) Tham gia là thành viên chính thứctrong các tổ chức tư vấn (Hội đồng, Ủy ban, Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý...) liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới trên các lĩnhvực.

đ) Tham gia các đoàn kiểm tra, giámsát của tổ chức tư vấn cấp thành phố về những vấn đề liên quan đến quyền và lợiích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em, bình đẳnggiới, phòng, chống bạo lực gia đình và các lĩnh vực kháctheo quy định của pháp luật.

2. Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữthành phố tổ chức các cuộc họp, đối thoại với cán bộ, hội viên phụ nữ để thuthập ý kiến về tình hình thực hiện chủ trương, luật pháp,chính sách; nghiên cứu, xem xét và xử lý các hành vi vi phạm quyền, lợi ích hợppháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em và các lĩnh vực khác theo quy định của phápluật.

3. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạtđộng của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố về cơ chế, chính sách, hỗ trợ kinh phí,điều kiện và phương tiện làm việc, các hoạt động gây quỹ Hội, tổ chức sản xuất,dịch vụ, hỗ trợ phụ nữ giải quyết những vấn đề xã hội liên quan đến sự tiến bộvà bình đẳng của phụ nữ phù hợp với luật pháp, chính sách của Nhà nước.

4. Chỉ đạo các tổ chức tư vấn (BanChỉ đạo, Ban Quản lý, Hội đồng, Ủy ban...) và các Sở, ban,ngành thành phố tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số56/2012/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn thành phố và Quy chế phối hợp này.

Điều 4. Trách nhiệm của các Sở,ban, ngành thành phố

1. Mời Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố:

a) Tham gia xây dựng cơ chế, chínhsách, các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án, dự án liên quanđến quyền, lợi ích của phụ nữ, trẻ em; các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hộithuộc chức năng quản lý theo quy định của pháp luật.

b) Tham gia các hoạt động trợ giúppháp lý liên quan đến phụ nữ, trẻ em và vấn đề bình đẳng giới do Sở, ngành tổ chức.

c) Tham gia các đoàn kiểm tra, giámsát việc thực hiện pháp luật về phụ nữ, trẻ em, phòng, chngbạo lực gia đình và bình đẳng giới trong các lĩnh vực có liên quan.

2. Tạo điều kiện để Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tham gia quản lý nhà nước và thực hiện các nhiệmvụ khác theo quy định tại Điều 29, 30 của Luật Bình đẳng giới và Điều 33, 34của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

3. Ngoài quy định tại Khoản 1 vàKhoản 2 Điều này, Thủ trưởng các đơn vị Lực lượng Vũ trang thành phố (Công anthành phố, Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, Bộ Tư lệnh thành phố, Bộ độiBiên phòng thành phố) có chế độ hỗ trợ về kinh phí, điều kiện và phương tiện làm việc, các hoạt động gây quỹ, hỗ trợ nữ cán bộ, công chức Cơ quan,đơn vị giải quyết những vấn đề xã hội liên quan đến sựtiến bộ và bình đẳng của phụ nữ phù hợp với luật pháp, chính sách của Nhà nước.

4. Ngoài các nội dung quy định tạiKhoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này Giám đốc các Sở, ban, ngành liên quan đến phong trào phụ nữ và hoạt động Hội thành phố tạođiều kiện thuận lợi để Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tham gia quản lý nhà nước trong việc triển khai, thực hiện các chươngtrình, đề án, dự án liên quan đến quyền, lợi ích hp pháp,chính đáng của phụ nữ/ trẻ em; các lĩnh vực kinh tế, văn hóa,xã hội thuộc chức năng quản lý của Sở, ngành trong từng giai đoạn theo quy địnhcủa pháp luật:

a) Sở Thông tin và Truyền thông: Tăngcường phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố triển khai, thực hiện Chươngtrình Đào tạo trực tuyến về kỹ năng công tác xã hội cho cán bộ Hội các cấp đảmbảo tiến độ, hiệu quả; chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng thành phố tăng cường chất lượng, nội dung tin, bài về phong trào phụnữ và hoạt động Hội thành phố, giáo dục giá trị truyền thống của phụ nữ Việt Nam, nêu gương người tốt, việc tốt; phê phán những biểu hiệnphân biệt đối xử với phụ nữ; chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiu quả Kế hoạch thực hiện Tiểu Đề án 3, Đề án 343của Chính phủ về “Tuyên truyền, giáodục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiệnđại hóa đất nước” trong các cơ quan thông tin đại chúng; nghiên cứu, đổi mớinội dung phát sóng chuyên mục “Phụ nữ và cuộc sống” của Đài Truyền hình thànhphố; chuyên mục “Chương trình phát thanh phụ nữ” của Đài Tiếng nói nhân dânthành phố.

b) Sở Lao động - Thương binh và Xãhội: Táng cường phối hợp với Hội Liên hiệp, Phụ nữ thành phố triển khai, thựchiện bình đẳng giới trên các lĩnh vực lao động, việc làm; thực hiện có hiệu quảĐề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010 - 2015” và Chươngtrình liên tịch triển khai nhân rộng mô hình Hỗ trợ táihòa nhập cộng đồng cho người hoàn lương và phụ nữ bị buôn bán trên địa bànthành phố giai đoạn 2011 - 2015.

c) Sở Giáo dục và Đào tạo: Tăng cườngphối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố triển khai thực hiện có hiệu quảTiểu Đề án 2, Đề án 343 của Chính phủ về “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạođức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”trong hệ thống các trường học (giai đoạn 2010 - 2015); Đề án 704 của Chính phủv“Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” gắn với cuộcvận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; Kế hoạch phối hợp phổ biến kiếnthức và bồi dưỡng nâng cao kỹ năng cho người nuôi, giữ trẻ tại các nhóm trẻ giađình ở cộng đng dân cư giai đoạn 2013 - 2016 trên địa bànquận Bình Tân và quận Thủ Đức; phong trào thi đua Xây dựngtrường học thân thiện, học sinh tích cực.

d) Sở Y tế: Tăng cường phối hợp vớiHội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức các hoạt động truyền thông lồng ghép cácChương trình mục tiêu quc gia về dânsố - kế hoạch hóa gia đình; dinhdưỡng; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống HIV/AIDS; triển khai thực hiệncó hiệu quả cuộc vận động “Phụ nữ cả nước thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩmvì sức khỏe gia đình và cộng đồng”.

đ) Sở Tư pháp: Chủ trì xây dựng kếhoạch thực hiện Chương trình phối hợp giữa Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữthành phố về việc đy mạnh công tác phổ biến, giáo dục phápluật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòagiải ở cơ sở và lng ghép giới trong xây dựng pháp luậtgiai đoạn 2013 - 2017 trên địa bàn thành phố, hỗ trtạođiu kiện thuận lợi cho hoạt động của Trung tâm Tư vấn, hỗtrợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài theo Nghịđịnh số 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình về quan hệ hôn nhân, giađình có yếu tố nước ngoài.

e) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:Chủ trì, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố triển khai, thực hiện cóhiệu quả Chiến lược phát trin gia đình Việt Nam giai đoạn2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Chương trình phốihợp về việc đẩy mạnh công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia xây dựng giađình hạnh phúc, bền vững giai đoạn 2012 - 2015; phong trào thdục thể thao “Mỗi hội viên chọn 1 môn thể thao thích hp”; lồng ghép tuyên truyn 6 tiêu chí xây dựngngười phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nướcvới các tiêu chuẩn Gia đình văn hóa và các danh hiệu văn hóa của khu dân cưtrên địa bàn thành phố.

g) Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn: Chủ trì, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phốxây dựng Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đán Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở nông thôn giai đoạn 2013 - 2016 trên địa bànThành phố Hồ Chí Minh; tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệuquả Chương trình Xây dựng nông thôn mới; Chương trình vệ sinh môi trường nôngthôn; Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”; phối hợp thựchiện công trình Đại hội Phụ nữ thành phố nhiệm kỳ 2011-2016 về xây dựng mảng cây xanh tại 100% hộ gia đình ở 5 huyệnngoại thành.

h) Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với Hi Liên hiệp Phụ nữthành phố triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình liên tịch về Phát huy vai trò phụ nữ trong tham gia bảo vệ môi trường, phục vụ phát triển bn vững giai đoạn 2012- 2016; kế hoạch thực hiện Dự án “Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình sốngdọc tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và vùng lân cận tham gia giữ gìn dòng kênh xanh, phục vụ phát triển bền vững” tại các quận1, 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình.

i) Sở Khoa học và Công nghệ: Phối hợpvới Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố triển khai có hiệu quả Đề tài nghiên cứukhoa học về gii năm 2013 do Câu lạcbộ Nữ trí thức thành phố thực hiện: “Năng lực chuyên môn và quản lý của nữ tríthức trong độ tuổi từ 55 đến 60 tại thành phố Hồ Chí Minh” và các Đtài nghiên cứu khoa học khác liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp,chính đáng của phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới.

k) Sở Công Thương: Chủ trì, phối hợpvới Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố triển khai, thực hiện cóhiệu quả cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, phong trào “Ngườikinh doanh mới” trong tiểu thương; tăngsố lượng Cửa hàng liên kết Hội Phụ nữ - Co.op tham gia cóhiệu quả Chương trình bình ổn thị trường của thành phố hàng năm; tập huấn nângcao kiến thức, kỹ năng kinh doanh chotiểu thương và nữ doanh nhân.

l) Công an thành phố: Phối hợp vớiHội Liên hiệp Phụ nữ thành phố triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyếtliên tịch số 01/NQLT-BCA-HLHPNVN về quản lý, giáo dục con em trong gia đìnhkhông phạm tội và tệ nạn xã hội và các chương trình khác nhằm góp phần đảm bảoan ninh trật tựtrên địa bàn thành phố.

m) Bộ đội Biên phòng thành phố: Phốihợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đẩy mạnh Chương trình phối hợp thực hiệnnhiệm vụ quốc phòng an ninh và thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, tăngcường các hoạt động kết nghĩa, thăm hỏi các đơn vị biênphòng, quân đội tại địa phương; thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợphoạt động Vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biêngiới, hải đảo giữa Bộ đội Biên phòng thành phố và Hội Liên hiệp Phụ nữ thànhphố giai đoạn 2012 - 2017.

n) Sở Tài chính: Bảo đảm nguồn kinhphí thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề án, dự án liên quan đến quyền, lợiích hp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em được bố trí từngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các cơ quan, tổchức.

5. Các cơ quan, tổ chức được phâncông chủ trì thực hiện nhiệm vụ cụ thể quy định trong Quy chế phối hợp này cótrách nhiệm lập dự toán kinh phí, gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩmquyền phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm theo quy định.

Điều 5. Trách nhiệm của Sở Nội vụ,Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố

1. Trách nhiệm của Sở Nội vụ:

a) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc cácSở, ban, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Điều 3, 4 Nghị định số 56/2012/NĐ-CP củaChính phủ;

b) Chủ trì, phối hợp với Hội Liênhiệp Phụ nữ thành phố kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị địnhsố 56/2012/NĐ-CP của Chính phủ tại các Sở, ban, ngành thành phố và Ủy ban nhândân quận, huyện.

2. Trách nhiệm của Hội Liên hiệp Phụnữ thành phố:

a) Cử đại diện tham gia các hoạt độngquản lý nhà nước theo quy định của pháp luật;

b) Chủ động, nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị các biện pháp, chính sáchliênquan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đángcủa phụ nữ, trẻ em, gia đình và bình đẳng giới; cung cấp kịp thời các thông tinliên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới;

c) Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban,ngành thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện trong việc thực hiện trách nhiệmtheo quy định của pháp luật về bình đẳng giới;

d) Thực hiện các quy định của phápluật về quyền và trách nhiệm của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

đ) Hướng dẫn, hỗ trợ các cấp Hội Liênhiệp Phụ nữ trên địa bàn thành phố thực hiện có hiệu quả Nghị định số56/2012/NĐ-CP của Chính phủ; tăng cường giám sát và phảnbiện xã hội đối với việc xây dựng và thực hiện các chính sách liên quan đến phụnữ và trẻ em; chủ động phối hợp với các cấp chính quyền,ban, ngành, đoàn thể, địa phương phát hiện và giải quyết các nguyên nhân dẫnđến bạo lực gia đình, ly hôn, ly thân, buôn bán phụ nữ và trẻ em, hôn nhân cóyếu tố nước ngoài thiếu lành mạnh, xâm hại tình dục trẻem, bất bình đẳng giới;

e) Tuyên truyền, giáo dục, vận độngcán bộ, hội viên, phụ nữ chấp hành và thực hiện tốt chủ trương, đường lối củaĐảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng các phong trào thi đua doỦy ban nhân dân thành phố đề ra;

g) Vận động phụ nữ phấn đấu vượt mọikhó khăn, cải thiện kinh tế gia đình, góp phần tích cực trong thực hiện cuộcvận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, chương trình giảm nghèo,tăng hộ khá thành phố, chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình giảmthiểu ô nhiễm môi trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố,nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân;

h) Tham gia xây dựng kế hoạch đàotạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị của Thành phố HồChí Minh giai đoạn 2011 - 2015, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cán bộ Hội về quảnlý nhà nước, kiến thức pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao trình độ,năng lực về mọi mặt, phát huy tốt vai trò tham mưu của tổ chức Hội.

Điều 6. Chế độ làm việc giữa Ủyban nhân dân thành phố và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố

1. Định kỳ hàng năm, lãnh đạo Ủy bannhân dân thành phố làm việc với Ban Thường vụ Hội Liênhiệp Phụ nữ thành phố để kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện chế độ, chínhsách và những kiến nghị, đề xuất về các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợppháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em và các lĩnh vực khác theo quy định củapháp luật; đồng thời thảo luận và xây dựng kế hoạch phối hợp chocác hoạt động trong năm tiếp theo.

2. Định kỳ làm việc giữa Ủy ban nhândân thành phố và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố về tình hình thực hiện nội dungphối hợp hàng năm, gồm các nội dung cụ thể:

- Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố báocáo với Ủy ban nhân dân thành phố tình hình hoạt động Hội và phong trào phụ nữthành phố; tâm tư, nguyện vọng, dư luận của các tng lớpphụ nữ qua việc triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luậtcủa Nhà nước;

- Kiểm điểm việc thực hiện quy chế vàKế hoạch phối hợp hàng năm giữa Ủy ban nhân dân thành phố và Hội Liên hiệp Phụnữ thành phố.

- Ủy ban nhân dân thành phố thông báotình hình kinh tế - xã hội của thành phố và giải quyết những kiến nghị do BanThường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đề xuất.

3. Tổ chức sơ kết, tổng kết:

Hai năm một lần, Ủy ban nhân dânthành phố tổ chức Hội nghị sơ kết ở cấp thành phố và 5 năm một lần tiến hànhviệc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị định trong toàn thành phố và gửibáo cáo sơ, tổng kết về Bộ Nội vụ, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Namtheo quy định./.