ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/2013/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THUYÊN CHUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨCĐANG CÔNG TÁC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP VÀ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẠIMIỀN NÚI, HẢI ĐẢO VỀ ĐỒNG BẰNG, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHQUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật Giáo dục được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tácở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

Căn cứ Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày05/01/2007 của UBND tỉnh về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức củatỉnh Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạotại Tờ trình số 563/TTr- SGDĐT ngày 25/11/2013, của Sở Nội vụ tại Công văn số 451/SNV ngày 10/4/2013 và Báo cáo thẩm định số 194/BC-STP ngày 05/11/2013 củaSở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này Quy định về thuyên chuyển công chức, viên chứcđang công tác tại các cơ sở giáo dục công lập và phòng giáo dục và đào tạo tạimiền núi, hải đảo về đồng bằng, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. ChánhVăn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tư pháp; Chủtịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Cao Khoa

QUY ĐỊNH

VỀ THUYÊN CHUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐANG CÔNG TÁC TẠICÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP VÀ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẠI MIỀN NÚI, HẢI ĐẢOVỀ ĐỒNG BẰNG, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND ngày 05/12/2013 của UBNDtỉnh Quảng Ngãi)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm viđiều chỉnh: Quy định này quy định việc thuyên chuyển đối với công chức, viênchức đang công tác tại các cơ sở giáo dục công lập và phòng giáo dục và đào tạo(sau đây gọi là công chức, viên chức) tại miền núi, hải đảo về đồng bằng, thànhphố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

2. Đối tượngáp dụng: Công chức, viên chức đang công tác tại các cơ sở giáo dục (Mầm non,Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trung tâm Dạy nghề - Giáo dụcthường xuyên và Hướng nghiệp, Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp vàDạy nghề, Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp) và phòng giáo dục vàđào tạo trong biên chế hưởng lương theo ngạch, bậc của Nhà nước.

Điều 2.Mục tiêu, nguyên tắc

1. Mục tiêu

Thuyên chuyểncông chức, viên chức tại các cơ sở giáo dục công lập và phòng giáo dục và đàotạo từ miền núi, hải đảo về đồng bằng, thành phố nhằm tạo điều kiện thuận lợiđể công chức, viên chức trong các cơ sở giáo dục công lập và phòng giáo dục vàđào tạo an tâm công tác là một việc làm thường xuyên hàng năm nhằm thực hiệnchế độ chính sách của Nhà nước quy định, đảm bảo cho mọi công chức, viên chứcđều có quyền lợi và nghĩa vụ bình đẳng, tạo sự công bằng xã hội đồng thời nângcao ý thức và trách nhiệm của công chức, viên chức trong toàn ngành.

2. Nguyên tắc

a) Phải tuânthủ đúng các quy định của pháp luật;

b) Bảo đảm sựổn định, kế thừa và phát triển đội ngũ công chức, viên chức của đơn vị;

c) Phải theokế hoạch của từng giai đoạn và kế hoạch hàng năm được cấp có thẩm quyền phêduyệt;

d) Đảm bảotuân thủ đúng quy trình, thủ tục theo quy định hiện hành của Nhà nước;

đ) Công tácthuyên chuyển phải hiện thực công khai, dân chủ, phù hợp với tình hình thực tếcủa địa phương.

Điều 3.Điều kiện để công chức, viên chức được xét thuyên chuyển

Công chức,viên chức công tác tại miền núi, hải đảo có đủ các điều kiện sau đây được xemxét thuyên chuyển:

1. Có thờigian công tác tại miền núi, hải đảo từ 03 năm học trở lên đối với nữ, 05 nămhọc trở lên đối với nam (tính từ năm học được tuyển dụng hoặc điều động, thuyênchuyển từ nơi khác về).

2. Kết quảđánh giá xếp loại công chức, viên chức của 02 năm học (năm học đang công tác vànăm học liền kề trước đó) ở mức độ từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Điều 4.Những trường hợp không giải quyết thuyên chuyển

1. Học theohệ cử tuyển sư phạm do tỉnh Quảng Ngãi cử đi học được bố trí công tác về đúngnơi đã cử đi học;

2. Công chức,viên chức đang tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng do cấp có thẩm quyền cử đihọc (đã cam kết phục vụ đơn vị có thời hạn) hoặc chưa hoàn thành thời gian camkết phục vụ tại đơn vị sau khi hoàn thành khóa học.

Điều 5.Chế độ ưu tiên trong thuyên chuyển

Danh sách xétthuyên chuyển được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên sau:

1. Số nămcông tác của công chức, viên chức tại miền núi, hải đảo (tính từ thời gian đượctuyển dụng).

2. Những đốitượng là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, con liệt sĩ, conthương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, conđẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lựclượng vũ trang, con Anh hùng Lao động, người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩavụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niênxung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn,miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

3. Đạt thànhtích trong quá trình công tác và được tặng danh hiệu thi đua hoặc khen thưởngtừ cấp tỉnh trở lên như Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Bằng khen của Thủ tướngChính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo viên dạy giỏitoàn quốc, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Giáoviên dạy giỏi cấp tỉnh,... được sắp xếp từ khen thưởng cấp cao đến cấp thấp.

4. Công chức,viên chức là nữ đang nuôi con nhỏ (dưới 12 tháng tuổi).

5. Trình độđào tạo: Đạt trình độ trên chuẩn như: Tiến sĩ, thạc sĩ chuyên ngành phù hợp;đại học mầm non, tiểu học...

Điều 6.Phương thức xét thuyên chuyển và nơi chuyển đến

1. Phươngthức xét thuyên chuyển

Căn cứ danhsách xin thuyên chuyển, các đơn vị xếp theo thứ tự ưu tiên. Khi mọi ưu tiên nhưnhau thì ưu tiên xét công chức, viên chức là nữ trước và sau đó là công chức,viên chức lớn tuổi hơn.

2. Nơi chuyểnđến

Các cơ quanquản lý theo thẩm quyền được phân cấp xét tiếp nhận công chức, viên chức xinthuyên chuyển đến theo kế hoạch nhu cầu hàng năm đã gửi Sở Nội vụ, việc thuyênchuyển đến của công chức, viên chức được xem xét theo nguyện vọng và có thứ tựnhư sau:

- Nơi ở hoặcnơi công tác của vợ hoặc chồng (phù hợp với hoàn cảnh gia đình);

- Chuyển vềquê (nơi ở của bố, mẹ, gia đình);

- Chuyển vềnơi khác có điều kiện thuận lợi hơn.

Điều 7. Tỷlệ công chức, viên chức thuyên chuyển hằng năm

Hằng năm, cácđơn vị xét thuyên chuyển công chức, viên chức không quá 20% tổng số công chức,viên chức (không tính công chức, viên chức hợp đồng ngoài biên chế nhà nước)hiện có của đơn vị để đảm bảo cho công tác, giảng dạy.

Chương 2.

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 8.Quy trình xét thuyên chuyển

1. Đối với cơsở giáo dục

Vào tháng 5hàng năm (chậm nhất là đến hết ngày 31/5), căn cứ vào tỷ lệ công chức, viênchức thuyên chuyển quy định tại Điều 7 Quy định này, nhà trường tiến hành xétthuyên chuyển giáo viên có nguyện vọng xin chuyển theo quy trình sau:

a) Bước 1:Thành lập Hội đồng xét thuyên chuyển công chức, viên chức gồm các thành viênsau:

Chủ tịch Hộiđồng là: Thủ trưởng đơn vị;

Các Phó Chủtịch Hội đồng là: các Phó Thủ trưởng đơn vị;

Các ủy viênlà: 01 đại diện ủy viên ban chấp hành công đoàn cơ sở, 01 đại diện cấp ủy chibộ Đảng, 01đại diện ban chấp hành Đoàn thanh niên, 01 đại diện Ban thanh tranhân dân; đại diện các tổ chuyên môn;

Thư ký Hộiđồng là: Thư ký Hội đồng sư phạm nhà trường.

b) Bước 2: Sơduyệt tại đơn vị

Căn cứ hồ sơcông chức, viên chức xin thuyên chuyển quy định tại khoản 1 Điều

9 Quy địnhnày, Hội đồng tiến hành họp xét thuyên chuyển công chức, viên chức theo sốlượng (tương ứng với tỉ lệ 20%) lấy theo thứ tự từ trên xuống dưới cho đến hếtsố lượng quy định và đảm bảo hợp lý theo môn dạy.

c) Bước 3:Chuyển hồ sơ đồng ý cho thuyên chuyển về cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp đểhoàn chỉnh thủ tục cho chuyển.

Hoàn chỉnhthủ tục cho chuyển, trả hồ sơ lại cho công chức, viên chức có nguyện vọng xinchuyển nộp cho cơ quan, đơn vị xin đến.

2. Đối vớiđơn vị tiếp nhận công chức, viên chức

Vào tháng 6hàng năm (chậm nhất là đến hết ngày 15/6), cơ quan có thẩm quyền theo phân cấpxét tiếp nhận công chức, viên chức theo quy trình sau:

a) Bước 1:Các cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, sau khi hết thời gian nộp hồ sơ,tiến hành lập danh sách công chức, viên chức đủ điều kiện xét thuyên chuyển quyđịnh tại Điều 3 Quy định này; danh sách công chức, viên chức được sắp xếp theothứ tự xét thuyên chuyển từ trên xuống dưới theo quy định tại Điều 5 Quy địnhnày. Căn cứ vào nhu cầu bổ sung công chức, viên chức của đơn vị để tiếp nhận sốlượng công chức, viên chức tương ứng.

b) Bước 2:Nộp về Sở Nội vụ (đối với các cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp ở cấp huyện,thành phố) gồm có:

- Danh sáchcông chức, viên chức trong các cơ sở giáo dục công lập và các phòng giáo dục vàđào tạo tại miền núi, hải đảo được xét tiếp nhận;

- Danh sáchcông chức, viên chức xin thuyên chuyển đến;

- Hồ sơ côngchức, viên chức xin thuyên chuyển. Thời gian: Chậm nhất là ngày 15 tháng 7 hàngnăm.

3. Đối với SởNội vụ

Vào tháng 7hàng năm (chậm nhất là đến hết ngày 15/7), Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ công chức,viên chức xin thuyên chuyển theo quy trình sau:

a) Bước 1:Tiếp nhận hồ sơ xin thuyên chuyển từ các cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp ởcấp huyện, thành phố gồm các thành phần theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8Quy định này.

b) Bước 2:Căn cứ vào chỉ tiêu nhu cầu công chức, viên chức của các đơn vị, cơ quan cóthẩm quyền đã gửi trước khi nhận hồ sơ thuyên chuyển, tiến hành kiểm tra việctiếp nhận của các cơ quan, đơn vị đảm bảo đúng theo quy định ưu tiên và nhu cầutheo kế hoạch được phê duyệt.

c) Bước 3:Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xét thuyên chuyển. d) Bước 4: Raquyết định thuyên chuyển theo thẩm quyền.

Điều 9. Hồsơ thuyên chuyển

1. Hồ sơthuyên chuyển trong nội bộ cơ quan quản lý: Làm 01 bộ hồ sơ gồm:

a) Đơn đềnghị thuyên chuyển công tác: Nêu rõ các đơn vị có nguyện vọng xin chuyển đến,lý do xin chuyển phải nêu cụ thể; có ý kiến đồng ý cho chuyển công tác của thủtrưởng đơn vị trực tiếp quản lý.

b) Lý lịch2c-BNV/2008: Phải ghi đầy đủ các chi tiết và phải có xác nhận của thủ trưởngđơn vị;

c) Bản tựnhận xét, đánh giá, xếp loại công chức, viên chức của 02 năm (năm học đang côngtác và năm học liền kề trước đó);

d) Bản saocác quyết định tuyển dụng; quyết định bổ nhiệm vào ngạch; 02 bản hợp đồng làmviệc (hợp đồng làm việc xác định thời hạn và hợp đồng làm việc không xác địnhthời hạn - nếu có); quyết định lương gần nhất; quyết định chuyển công tác (nếucó);

đ) Bản saovăn bằng chuyên môn và các chứng chỉ có liên quan;

e) Bản saocác loại giấy tờ có liên quan đến lý do xin thuyên chuyển như: giấy khen, bằngkhen, giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi, hộ khẩu thường trú nơi xin đến, giấyđăng ký kết hôn và các loại giấy ưu tiên.

Tất cả cácloại giấy tờ trên đựng trong phong bì có kích thước 24x34(cm).

2. Hồ sơthuyên chuyển đến không cùng cơ quan quản lý: Làm 02 bộ hồ sơ. Thành phần hồ sơngoài quy định tại khoản 1 Điều này còn bổ sung công văn đồng ý cho thuyênchuyển của cơ quan quản lý công chức, viên chức và giấy khám sức khỏe.

Điều 10.Thời gian thực hiện việc thuyên chuyển trong năm

1. Tháng 4:Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố báo cáo nhu cầu tuyển côngchức, viên chức cho Sở Nội vụ; hướng dẫn việc làm thủ tục thuyên chuyển cho cáccơ sở giáo dục trực thuộc. Sở Nội vụ tổng hợp nhu cầu tiếp nhận công chức, viênchức và cho niêm yết công khai tại Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cáchuyện, thành phố, phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố để công chức,viên chức và nhân dân theo dõi, giám sát việc xét thuyên chuyển.

2. Tháng 4,5: Các cơ sở giáo dục thông báo, công khai kế hoạch xét chuyên chuyển để côngchức, viên chức có nguyện vọng, làm hồ sơ xin thuyên chuyển; xét cho chuyển đốivới công chức, viên chức có đủ điều kiện theo đúng tỷ lệ được quy định tại Điều3, Điều 7 Quy định này và chuyển hồ sơ về cơ quan quản lý theo quy định.

3. Tháng 6 vàđến ngày 15/7: Các cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp, thực hiện các nội dungcông việc, cụ thể:

a) Đối với hồsơ xin chuyển đi: Tiếp nhận hồ sơ công chức, viên chức trong các cơ sở giáo dụccông lập và phòng giáo dục và đào tạo xin chuyển công tác của các đơn vị thuộcquyền quản lý nộp về. Xem xét và làm thủ tục cho chuyển nếu đồng ý và chuyển hồsơ đến nơi công chức, viên chức xin đến hoặc giao hồ sơ cho công chức, viênchức để nộp nơi xin chuyển đến.

b) Đối với hồsơ xin chuyển đến:

- Tiếp nhậnhồ sơ xin chuyển đến của công chức, viên chức trong các cơ sở giáo dục công lậpvà phòng giáo dục và đào tạo.

- Xét tiếpnhận và xét thuyên chuyển nội bộ (các đơn vị trực thuộc).

- Gửi danhsách và hồ sơ tiếp nhận nơi khác xin chuyển đến về Sở Nội vụ.

4. Tháng 7:Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ của các cơ quan, xét và có quyết định theo thẩm quyền.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11.Tổ chức thực hiện

1. Sở Nội vụ

- Tập hợp nhucầu bổ sung, tuyển dụng công chức, viên chức các huyện, thành phố và Sở Giáodục và Đào tạo hàng năm theo quy định.

- Kiểm traviệc tiếp nhận công chức, viên chức đang công tác tại miền núi, hải đảo xinchuyển về đồng bằng, thành phố và ra quyết định khi đã đảm bảo đúng quy định.

- Nếu việctiếp nhận không đúng quy định, yêu cầu các cơ quan có trách nhiệm phải thựchiện lại.

2. Sở Giáodục và Đào tạo

- Hàng năm,hướng dẫn các đơn vị trực thuộc báo cáo nhu cầu bổ sung công chức, viên chứctrên cơ sở chỉ tiêu biên chế giao và công tác thuyên chuyển công chức, viênchức trong toàn ngành giáo dục và đào tạo.

- Tập hợp nhucầu của các đơn vị trực thuộc, báo cáo Sở Nội vụ.

- Xét thuyênchuyển công chức, viên chức có nguyện vọng và đủ điều kiện chuyển từ miền núi,hải đảo xin về đồng bằng, thành phố. Ra quyết định thuyên chuyển đối với côngchức, viên chức công tác ở các đơn vị trực thuộc Sở quản lý.

- Thực hiệnviệc cho thuyên chuyển và tiếp nhận đúng quy định hiện hành.

- Báo cáo SởNội vụ kết quả thuyên chuyển công chức, viên chức hàng năm.

- Đào tạo,bồi dưỡng đối với những công chức, viên chức theo diện giáo viên cắm bản nhưngchưa đủ năng lực theo yêu cầu khi thực hiện thuyên chuyển; đồng thời, hàng nămlập kế hoạch thuyên chuyển công chức, viên chức đang công tác trong các cơ sởgiáo dục công lập và phòng giáo dục và đạo tạo tại miền núi, hải đảo về đồngbằng, thành phố trên địa bàn tỉnh.

3. UBND cáchuyện, thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với các huyện đã phân cấp)

- Hàng năm,hướng dẫn các đơn vị trực thuộc báo cáo nhu cầu bổ sung công chức, viên chứctrên cơ sở chỉ tiêu biên chế được giao và công tác thuyên chuyển để công chức,viên chức trong ngành giáo dục và đào tạo huyện, thành phố biết và thực hiện.

- Tập hợp nhucầu của các cơ sở giáo dục công lập và phòng giáo dục và đào tạo trên địa bànhuyện, thành phố báo cáo Sở Nội vụ.

- Xét thuyênchuyển công chức, viên chức có nguyện vọng và đủ điều kiện chuyển từ miền núi,hải đảo xin về đồng bằng, thành phố.

- Thực hiệnviệc cho thuyên chuyển và tiếp nhận xin đến đúng quy định hiện hành.

- Báo cáo SởNội vụ kết quả thuyên chuyển công chức, viên chức hàng năm.

- Đối vớiUBND các huyện miền núi, hải đảo, hàng năm lập kế hoạch thuyên chuyển côngchức, viên chức trong các cơ sở giáo dục công lập và phòng giáo dục và đạo tạotrên địa bàn huyện có nguyện vọng xin chuyển về đồng bằng, thành phố gửi Sở Nộivụ và Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Đối với cáchuyện đồng bằng, thành phố có nhu cầu phải tiếp nhận công chức, viên chức miềnnúi, hải đảo xin về trước khi xét công chức, viên chức ở các huyện đồng bằngxin chuyển về hoặc tuyển mới.

4. Tráchnhiệm của Thủ trưởng cơ sở giáo dục

- Báo cáo vềcơ quan cấp trên nhu cầu bổ sung công chức, viên chức hàng năm theo quy định.

- Hàng năm,lập kế hoạch thuyên chuyển công chức, viên chức của đơn vị.

- Công bốcông khai kế hoạch thuyên chuyển của đơn vị và các cấp quản lý.

- Hướng dẫncông chức, viên chức làm hồ sơ, thủ tục thuyên chuyển theo đúng quy định.

- Khi có côngchức, viên chức được chuyển đến theo đúng nhu cầu đã đăng ký, thực hiện phâncông công tác và ký hợp đồng lao động (nếu có) theo quy định.

Điều 12.Xử lý vi phạm

Cơ quan, đơnvị, cá nhân vi phạm Quy định này và các quy định hiện hành khác có liên quanđến công tác thuyên chuyển công chức, viên chức trong các cơ sở giáo dục cônglập và phòng giáo dục và đào tạo tại miền núi, hải đảo thì tùy mức độ và tínhchất vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Chương 4.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Trongquá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBNDcác huyện, thành phố kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo UBNDtỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.