ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/2014/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 29 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀTHU PHÍ BÌNH TUYỂN, CÔNG NHẬN CÂY MẸ, CÂY ĐẦU DÒNG, VƯỜN GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP,RỪNG GIỐNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệphí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnhPhí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghịđịnh số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhPháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy địnhpháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính, sửa đổi, bổ sung Thông tư số63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện các quyđịnh pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phíthuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 07/7/2014 của HĐND tỉnh về quy định các loại Phí, lệ phítrên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Theo đề nghị của Sở Tàichính tại Tờ trình số 447/TTr-STC ngày 18/9/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định về thuPhí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừnggiống trên địa bàn tỉnh Lào Cai, cụ thể như sau:

1. Đối tượng nộp phí:

a) Các tổ chức, cá nhân (có nhucầu) khi làm thủ tục để được cơ quan nhà nước có thẩm quyền bình tuyển côngnhận cây mẹ, cây đầu dòng theo quy định của pháp luật;

b) Các chủ vườn giống cây lâm nghiệp,chủ rừng giống (có nhu cầu) khi làm thủ tục để được cơ quan nhà nước có thẩmquyền công nhận vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống theo quy định của phápluật.

2. Mức thu phí:

a) Đối với bình tuyển, côngnhận cây mẹ, cây đầu dòng: 2.000.000 đồng/01 lần bình tuyển, công nhận;

b) Đối với bình tuyển, côngnhận vườn giống lâm nghiệp, rừng giống: 5.000.000 đồng/01 lần bình tuyển, côngnhận.

3. Cơ quan thu phí: SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn

4. Quản lý, sử dụng số tiềnphí thu được:

a) Quy định tỷ lệ nộp ngânsách: Cơ quan thu phí được trích lại 20% trên tổng số tiền thực thu được, nộp80% vào ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách;

b) Quản lý, sử dụng:

- Nguồn thu phí được quản lý vàsử dụng theo các quy định hiện hành về quản lý tài chính;

- Chứng từ thu thực hiện theoquy định hiện hành của Bộ Tài chính về in, phát hành, quản lý và sử dụng chứngtừ thu tiền phí, lệ phí.

Điều 2. Chánh Văn phòngUBND tỉnh; Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khobạc Nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; cáccơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thihành sau 10 ngày kể từ ngày ký, ban hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH




Doãn Văn Hưởng